Українське селянство і національний православно-церковний рух у період революції 1917 - 1920 рр.

Main Article Content

О. О. Артеменко

Abstract

Висвітлено місце і роль українського селянства в православно-церковному русі періоду національної революції 1917 – 1920 рр. Показано, що селянство було потужною соціальною силою, яка сприяла процесу відродження Української православної церкви. Водночас на початку 1920-х років потреба українізації церковного устрою ще не була переконанням широких селянських мас, які перебували під впливом проросійськи налаштованого духівництва.

Article Details

How to Cite
Артеменко, О. О. (2014). Українське селянство і національний православно-церковний рух у період революції 1917 - 1920 рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/752
Section
Селянська революція 1917 - 1921 рр.

References

1. Липківський В. Відродження Церкви в Україні 1917 – 1930 рр. / В. Липківський. – Торонто : «Добра Книжка», 1959.

2. Лотоцький О. Українські джерела церковного права / О. Лотоцький. – Варшава,1931. – Т. V. – (Праці Українського наукового інституту).

3. Огієнко І. Світовий рух за утворення живої народної національної церкви / І. Огієнко. – Тернів, 1921.

4. Біднов В. Церковна справа на Україні / В. Біднов . – Тернів : «Українська автокефальна церква», 1921.

5. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: в 4 т. / І. Власовський [репр. вид. Нью-Йорк, 1966]. – К. : Книга, 1998. – Т. 4, Ч. 2.

6. Дорошенко Д. Православна церква в минулому й сучасному житті українського народу / Д. Дорошенко. – Берлін, 1940.

7. Полонська-Василенко Н. Історичні підвалини УАПЦ / Н. Полонська-Василенко. – Мюнхен, 1964.

8. Андрусишин Б. Церква в Українській Державі 1917 – 1920 рр. (доба Директорії УНР): [навч. посіб.] / Б. Андрусишин. – К. : Либідь, 1997.

9. Ульяновський В. Церква в українській Державі 1917 – 1920 рр. (доба Української Центральної Ради): [навч. посіб.] / В. Ульяновський. – К., 1997.

10. Ульяновський В. Церква в українській Державі 1917 – 1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): [навч. посіб.] / В. Ульяновський – К., 1997.

11. Ігнатуша О.М. Українська автокефальна православна церква (1917 – 1930 рр.) : дис. ... кандидата іст. наук : 07.00.02 / Ігнатуша Олександр Миколайович. – Х., 1993.

12. Ткачук О.В. Український церковно-православний рух 1917 – 1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О.В. Ткачук. – К., 2006.

13. Зінченко А.Л. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. / А.Л. Зінченко ; Краєзнавче товариство «Поділля». – К. : Освіта, 1993.

14. Пилявець Л. Ідея автокефалії Української церкви у 1917 році / Л Пилявець // Людина і світ. – 1999. – № 8.

15. Пилявець Л. Перший Всеукраїнський собор УАПЦ: проблеми розвитку української культури / Л Пилявець // Українське релігієзнавство. – 1996. – № 2.

16. Мартирологія українських церков. – Торонто; Балтимор, 1987. – Т. 1.

17. Про українізацію церкви // Вільне слово. – 1917. – 16 грудня.

18. Зеньковский В. (протопресвитер). Пять месяцев у власти. (15 мая – 19 октября 1918 г.) : воспоминания / В. Зеньковский. – М. : Крутицкое патриаршее подворье, 1995.

19. Українське відродження 1917 – 1920 рр. на Сумщині / авт.-упоряд. Г. М. Іванущенко. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2010. – Т. 1.

20. Рклицкий С. (священник). Договоры прихожан со священниками в Старой Малороссии (По поводу договорного акта 1789 г.) / С. Рклицкий // Киевская старина. – 1901. – Т. 72, № 1. – Отд. 1.

21. Стебницький П. Поміж двох революцій: Нариси політичного життя за рр. 1907–1918 / П. Стебницький. – К., 1918.

22. Емелях Л.И. Атеизм и антиклерикализм народных масс в 1917 г. / Л.И. Емелях // Вопросы истории религии и атеизма : сб. ст. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – Вып. 5.

23. Селянська думка. – 1918. – 2 січня.

24. Про украинизацию богослужения // Родная страна. – 1918. – 29 марта.

25. Євфимовський І. Українська мова й духовенство / І. Євфимовський // Нова Рада. – 1917. – 2 вересня.

26. Ієромонах Микита. Вперед / Ієромонах Микита // Вільне життя. – 1918. – 5 червня.

27. Ткачук О.В. Український церковно-православний рух 1917 – 1920 років / О.В. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – 2004. – № 74 – 76. – (Серія: Історія).

28. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р-442. – Оп. 1. – Спр. 3.

29. Дописи. с. Лип’янка // Нова Рада. – 1917. – 10 травня. – С. 4.

30. Дописи. с. Пироги // Нова Рада. – 1917. – 13 – 14 квітня. – С. 4.

31. По Україні. На усе «заборонено» // Нова рада. – 1918. – 5 жовтня.

32. Комарніцький О.Б. Ім’я Тараса Шевченка в житті містечок правобережної України (1917 – 1920 рр.) / О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Кам’янець-Подільський, 2005. – (Серія: Філологічні науки).

33. Киридон А.М. Час випробування: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917 – 1930-х рр. / А.М. Киридон. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005.

34. О религии и церкви: Сборник высказываний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М. : Политиздат, 1977.

35. Декреты Советской власти. – М. : Гос. издат-во полит. лит., 1957. – Т. I.

36. ДАЧО. – Ф. Р-286. – Оп. 1. – Спр. 2.

37. ДАЧО. – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 2.

38. ДАЧО. – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 6.

39. ДАЧО – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 1.

40. ДАЧО. – Ф. Р-220. – Оп. – 1. Спр. 1.

41. Як більшовики розуміють волю віри // Херсонщина. – 1918. – 6 січня.

42. Наш рідний край : Хрестоматія з історії Черкащини / [упоряд.: А.І. Кузьмінський , Г.В. Суховершко, В.Я. Чудновський]. – К. : Молодь, 1995.

43. Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в Україні / І. Майстренко. – Едмонтон: Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту, 1985.