ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ: РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

Main Article Content

О. А. Бундак

Abstract

У статті проаналізовано радянське історіописання з історії Всеросійського Селянського Союзу. Розкрито особливості висвітлення історії організації радянськими істориками. Виявлено ступінь науковості розвідок, рівень
джерельного забезпечення.

Article Details

How to Cite
Бундак, О. А. (2016). ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ: РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1013
Section
Theoretical and methodological foundations of Agricultural Research

References

Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919 – 1920 рр.): історіографічний процес 1919 – 2000-х рр. / С. В. Корновенко. – Черкаси: Ант, 2008. – 277 с.

Зашкільняк А. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів / А. Зашкільняк. – Львів: ПАІС, 2007. – 312 с.

Оглоблін О. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) Доповідь на 8 конференції істориків та дослідників суспільних наук Вільної Української Академії наук у США, в Нью-йорку. 5 грудня 1970 року. – С. 5-16. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – ttp : shron.chtyvo.org.ua/Problema_skhemy_istor.

Киридон А. Час випробування: держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років / А. Киридон. – Тернопіль, 2005. – 312 c.

Коцур В. Історіографія історії України: Курс лекцій / В. Коцур, А. Коцур. – Київ: Генеза, 2006. – 512 с.

Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. Калакура. – К., Генеза, 2012. – 512 с.

Мазуренко С.П. Как боролось крестьянство в первую революцию / С. П. Мазуренко // Новая деревня, 1924. – № 6.

Мазуренко С. Крестьяне в 1905 году / Семён Мазуренко. - М.: Новая Деревня, 1925. - 89 с.

Мазуренко Бр. Всеросийский Крестьянский Союз. Перед судом истории / Братья Мазуренко / Под ред. Председателя ВКС Семена Мазуренко. – Полтава: 1-я Советская типография. - 1926. - № 11-12. – 36 с.

Шестаков А.Всеросийский Крестьянский Союз / А. Шестаков // Историк-марксист. Т.5. – М.: Изд-во Комунистической Академии, 1927. – С. 94-128.

Шестаков А. Борьба сельских рабочих в революции 1905-1907 гг. / А. Шестаков. – М.-Л.: Государственное издательство, 1930. – 88 с.

Карпов Н. Крестьянское движение в 1905 году в документах / Н.Карпов. – Гос. узд=во,1926. – 276 с.

Дубровский С. М. Крестьянство в революции 1905 года / С. М. Дубровский // Историк-марксист. – 1926. – № 1.

Пресняков А. 1905 год / А. Пресняков // Былое. – 1925. – № 4.

Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні 1905-1907 року / Н. Мірза-Авакянц. – Харків: Державне видавництво України, 1925. – 72 с.

Качинський В. Селянський рух в Україні в роки 1905-1907 / В. Качинський. – Полтава: Державне видавництво України, 1927. – Ч. I: Рік 1905. – 1927. – 232 с.

Христюк П. 1905 рік на Україні / П. Христюк. – Харків: Державне видавництво України, 1925. – 240 с.

Александров О. Селянська спілка перед царським судом / О. Александров // Х.: Шляхи революції, 1931. – 32 с.

Дроздов И. Г. Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской губернии в годы Первой Революции 1905-1906 гг. / И. Г. Дроздов – М.: Лен., 1925. – 188 с.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1928. – № 6. – С. 141-168.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1929 – № 1. – С. 145-171.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1929 – № 2. – С. 58-89.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1929 – № 3. – С. 108-119.

Орлинский А. Первая русская революция (1905 год) / А. Орлинский . –М.: Долой неграмотнось, 1925.

Кирюхина Е. И. Всероссийский крестьянский союз в 1905 г. / Е. И. Кирюхина // Исторические записки, 1955. – Т. 50. – С. 95-141.

Кирюхина Е. И. Местные организации Всероссийского крестьянского союза в 1905 году / Е. И. Кирюхина // Учёные записки Кировского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. – Киров, 1956. – Вып. 10. – С. 83-157.

Редькін П. К. О литературе по истории крестьянского движения в революциии 1905-1907 гг. / П. К. Редькін та В. Н. Фірстова // Вопроси истории. – 1955. -№ 11. С. 124-128.

Михайлюк А. Крестьянское движение на Левобережной Украине в 1905-1907 гг./ А. Михайлюк // Исторические записки АН СССР. – 1954. – № 49. – С. 174-184.

Котлов П. Е. Крестьянское движение на Полтавщине в 1905–1907 годах / П. Е. Котлов // Вопросы истории. – 1955. – № 3. – С. 100–109.

Живолуп Е. К. Крестьянское движение в Харьковской губернии в 1905–1907 годах / Живолуп Е. К. – Харьков: Издательство Харьковского университета, 1956. – 132 с.

Кудлай П. Селянський рух на Чернігівщині в 1905 році/ П.Кудлай //Наукові записки КДУ імені Т.Г.Шевченка. – 1955. – Т. 14. – Вип. 6. – Іст. зб. – С. 60.

Симонова М. Крестьянское движение 1905-1907 гг. В советской историографии. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1960 г. К.: Из-до АН УССР, 1962. – С. 204-253.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в Українському селі на початку XX століття / М. Н. Лещенко. – К.: Видавництво політичної літератури, 1968. – 204 с.

Лещенко М. Н. Селянський рух на Правобережній Україні в період революції 1905-1907 рр. / М. Н Лещенко. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – 232 с.

Лещенко М. Н. Селянський рух на Україні в роки першої російської революції / М. Н. Лещенко. – К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1956. – 188 с.

Лещенко М. Н. Українське село в революції 1905-07 рр. / М. Н. Лещенко. – К.: Наукова думка, 1977. – 360 с.

Лещенко М. Н. Утворення союзу робітничого класу і селянства в роки Першої російської революції / М. Н. Лещенко. – К.: Товариство «Знання» Української РСР, 1975. – 48 с.

Замковий П. В. З історії «селянської республіки» на Сумщині / П. В. Замковий // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 87–94.

Якименко М. А. Повстання в Сорочинцях (До 70-річчя «Сорочинської трагедії») / М. А. Якименко // Український історичний журнал. – 1976. – № 1. – С. 130–133.

Якименко М. А. Сорочинська трагедія / М. А. Якименко – К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. – 128 с.

Якименко Н. А. Сорочинская трагедия / Н. А. Якименко // Вопросы истории. – 1986. – С. 177–180.

Кучер В. Крестьянский Союз в Сибири в 1905-1907 гг. / В. Кучер // Известия / АН СССР, Сибирское отделение. Серия общественных наук. Новосибирск, 1980. – № 1. – Вып. 1.

Трехбратов Б. А. Черноморский комитет Всеросийского крестьянского союза в 1905-1907 гг. / Б. А. Трехбратов // Известия. Северо-Кавказкий научный центр. Высш. шк. Общеественные науки. – Ростов на Дону, 1983. – № 4. – С. – 4-6.

Гармиза В. В. Рост политического сознания русского крестьянства в период революции 1905–1907 годов. Всероссийский Крестьянский Союз (Несколько полемических заметок) / В. В. Гармиза // История СССР.

– 1986. – № 6. – С. 135-141.

Сенчакова Л. Т. Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг. / Л. Т. Сенчакова. – М.: Наука, 1989. – 264 с.

Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы российского крестьянства 1905-1907 гг. / Л. Т. Сенчакова. – М.: Институт Российской Истории РАН, 1994. – Кн. 1. – 1994. – 207 с.

Сенчакова Л. Т. Революционные крестьянские комитеты 1905-1907 гг. / Л. Т. Сенчакова // Вопросы истории. – 1987. – № 5. – С. 91-99.

Бадалян Л. Количественный подход к анализу выступлений делегатов ІІ Съезда Всероссийского крестьянского союза // Математические методы изучения массовых источников / Л. Бадалян. – М., 1989. –

С. 158-170.

Тюгавкин В. Г. Крестьянство Росии в период трех революцій: Кн. Для учителя / В. Г. Тюгавкин, Э. М. Щагин. – М.: Просвещение, 1987.

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907; 1917–1922 гг.: Пер. с англ. / Теодор Шанин. – М.: Весь Мир, 1997. – 560 с.