ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ: РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

Main Article Content

О. А. Бундак

Abstract

У статті проаналізовано радянське історіописання з історії Всеросійського Селянського Союзу. Розкрито особливості висвітлення історії організації радянськими істориками. Виявлено ступінь науковості розвідок, рівень
джерельного забезпечення.

Article Details

Section
Theoretical and methodological foundations of Agricultural Research

References

Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919 – 1920 рр.): історіографічний процес 1919 – 2000-х рр. / С. В. Корновенко. – Черкаси: Ант, 2008. – 277 с.

Зашкільняк А. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів / А. Зашкільняк. – Львів: ПАІС, 2007. – 312 с.

Оглоблін О. Проблема схеми історії України 19-20 століття (до 1917 року) Доповідь на 8 конференції істориків та дослідників суспільних наук Вільної Української Академії наук у США, в Нью-йорку. 5 грудня 1970 року. – С. 5-16. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – ttp : shron.chtyvo.org.ua/Problema_skhemy_istor.

Киридон А. Час випробування: держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років / А. Киридон. – Тернопіль, 2005. – 312 c.

Коцур В. Історіографія історії України: Курс лекцій / В. Коцур, А. Коцур. – Київ: Генеза, 2006. – 512 с.

Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. Калакура. – К., Генеза, 2012. – 512 с.

Мазуренко С.П. Как боролось крестьянство в первую революцию / С. П. Мазуренко // Новая деревня, 1924. – № 6.

Мазуренко С. Крестьяне в 1905 году / Семён Мазуренко. - М.: Новая Деревня, 1925. - 89 с.

Мазуренко Бр. Всеросийский Крестьянский Союз. Перед судом истории / Братья Мазуренко / Под ред. Председателя ВКС Семена Мазуренко. – Полтава: 1-я Советская типография. - 1926. - № 11-12. – 36 с.

Шестаков А.Всеросийский Крестьянский Союз / А. Шестаков // Историк-марксист. Т.5. – М.: Изд-во Комунистической Академии, 1927. – С. 94-128.

Шестаков А. Борьба сельских рабочих в революции 1905-1907 гг. / А. Шестаков. – М.-Л.: Государственное издательство, 1930. – 88 с.

Карпов Н. Крестьянское движение в 1905 году в документах / Н.Карпов. – Гос. узд=во,1926. – 276 с.

Дубровский С. М. Крестьянство в революции 1905 года / С. М. Дубровский // Историк-марксист. – 1926. – № 1.

Пресняков А. 1905 год / А. Пресняков // Былое. – 1925. – № 4.

Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні 1905-1907 року / Н. Мірза-Авакянц. – Харків: Державне видавництво України, 1925. – 72 с.

Качинський В. Селянський рух в Україні в роки 1905-1907 / В. Качинський. – Полтава: Державне видавництво України, 1927. – Ч. I: Рік 1905. – 1927. – 232 с.

Христюк П. 1905 рік на Україні / П. Христюк. – Харків: Державне видавництво України, 1925. – 240 с.

Александров О. Селянська спілка перед царським судом / О. Александров // Х.: Шляхи революції, 1931. – 32 с.

Дроздов И. Г. Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской губернии в годы Первой Революции 1905-1906 гг. / И. Г. Дроздов – М.: Лен., 1925. – 188 с.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1928. – № 6. – С. 141-168.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1929 – № 1. – С. 145-171.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1929 – № 2. – С. 58-89.

Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / М. Свідзінський // Літопис революції. – 1929 – № 3. – С. 108-119.

Орлинский А. Первая русская революция (1905 год) / А. Орлинский . –М.: Долой неграмотнось, 1925.

Кирюхина Е. И. Всероссийский крестьянский союз в 1905 г. / Е. И. Кирюхина // Исторические записки, 1955. – Т. 50. – С. 95-141.

Кирюхина Е. И. Местные организации Всероссийского крестьянского союза в 1905 году / Е. И. Кирюхина // Учёные записки Кировского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. – Киров, 1956. – Вып. 10. – С. 83-157.

Редькін П. К. О литературе по истории крестьянского движения в революциии 1905-1907 гг. / П. К. Редькін та В. Н. Фірстова // Вопроси истории. – 1955. -№ 11. С. 124-128.

Михайлюк А. Крестьянское движение на Левобережной Украине в 1905-1907 гг./ А. Михайлюк // Исторические записки АН СССР. – 1954. – № 49. – С. 174-184.

Котлов П. Е. Крестьянское движение на Полтавщине в 1905–1907 годах / П. Е. Котлов // Вопросы истории. – 1955. – № 3. – С. 100–109.

Живолуп Е. К. Крестьянское движение в Харьковской губернии в 1905–1907 годах / Живолуп Е. К. – Харьков: Издательство Харьковского университета, 1956. – 132 с.

Кудлай П. Селянський рух на Чернігівщині в 1905 році/ П.Кудлай //Наукові записки КДУ імені Т.Г.Шевченка. – 1955. – Т. 14. – Вип. 6. – Іст. зб. – С. 60.

Симонова М. Крестьянское движение 1905-1907 гг. В советской историографии. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1960 г. К.: Из-до АН УССР, 1962. – С. 204-253.

Лещенко М. Н. Класова боротьба в Українському селі на початку XX століття / М. Н. Лещенко. – К.: Видавництво політичної літератури, 1968. – 204 с.

Лещенко М. Н. Селянський рух на Правобережній Україні в період революції 1905-1907 рр. / М. Н Лещенко. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – 232 с.

Лещенко М. Н. Селянський рух на Україні в роки першої російської революції / М. Н. Лещенко. – К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1956. – 188 с.

Лещенко М. Н. Українське село в революції 1905-07 рр. / М. Н. Лещенко. – К.: Наукова думка, 1977. – 360 с.

Лещенко М. Н. Утворення союзу робітничого класу і селянства в роки Першої російської революції / М. Н. Лещенко. – К.: Товариство «Знання» Української РСР, 1975. – 48 с.

Замковий П. В. З історії «селянської республіки» на Сумщині / П. В. Замковий // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 87–94.

Якименко М. А. Повстання в Сорочинцях (До 70-річчя «Сорочинської трагедії») / М. А. Якименко // Український історичний журнал. – 1976. – № 1. – С. 130–133.

Якименко М. А. Сорочинська трагедія / М. А. Якименко – К.: Видавництво політичної літератури України, 1990. – 128 с.

Якименко Н. А. Сорочинская трагедия / Н. А. Якименко // Вопросы истории. – 1986. – С. 177–180.

Кучер В. Крестьянский Союз в Сибири в 1905-1907 гг. / В. Кучер // Известия / АН СССР, Сибирское отделение. Серия общественных наук. Новосибирск, 1980. – № 1. – Вып. 1.

Трехбратов Б. А. Черноморский комитет Всеросийского крестьянского союза в 1905-1907 гг. / Б. А. Трехбратов // Известия. Северо-Кавказкий научный центр. Высш. шк. Общеественные науки. – Ростов на Дону, 1983. – № 4. – С. – 4-6.

Гармиза В. В. Рост политического сознания русского крестьянства в период революции 1905–1907 годов. Всероссийский Крестьянский Союз (Несколько полемических заметок) / В. В. Гармиза // История СССР.

– 1986. – № 6. – С. 135-141.

Сенчакова Л. Т. Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг. / Л. Т. Сенчакова. – М.: Наука, 1989. – 264 с.

Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы российского крестьянства 1905-1907 гг. / Л. Т. Сенчакова. – М.: Институт Российской Истории РАН, 1994. – Кн. 1. – 1994. – 207 с.

Сенчакова Л. Т. Революционные крестьянские комитеты 1905-1907 гг. / Л. Т. Сенчакова // Вопросы истории. – 1987. – № 5. – С. 91-99.

Бадалян Л. Количественный подход к анализу выступлений делегатов ІІ Съезда Всероссийского крестьянского союза // Математические методы изучения массовых источников / Л. Бадалян. – М., 1989. –

С. 158-170.

Тюгавкин В. Г. Крестьянство Росии в период трех революцій: Кн. Для учителя / В. Г. Тюгавкин, Э. М. Щагин. – М.: Просвещение, 1987.

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907; 1917–1922 гг.: Пер. с англ. / Теодор Шанин. – М.: Весь Мир, 1997. – 560 с.