ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ У ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СПІЛКИ, ОБ’ЄДНАННЯ)

Main Article Content

О. А. Бундак

Abstract

У статті вивчено процесс зростання політичної свідомості українського селянства, у контексті соціально-економічних і політичних подій та безпосередньої участі в них селянства в першій половині ХХ ст. Підкреслено, що цей процес виявився у створенні різнопланових організацій, об’єднань та спілок, де, поряд із економічними вимогами, ставилися і політичні, боротьбі різних партій і організацій за селянство. Закцентовано увагу на формах вияву участі селянства у суспільно-політичному житті держави; створенні власних організацій або приєднанні до уже існуючих.

Article Details

Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Магась В. О. Соціальне обличчя Всеросійського

селянського союзу / В. О. Магась // Молодь в умовах нової

соціальної перспективи. Матеріали ХI Міжнародної

науково-практичної конференції (м. Житомир, 25–

березня 2009 року). – Житомир, 2009. Ч. 1. – С. 294–

Федьков О.М. Федьков О. М. Селянству – влада і земля!

Всеросійськийселянський союз в Україні у 1905–1907 рр. /

О. М. Федьков, В. О. Магась. – Кам’янець-Подільський :

Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 320 с.

Колесниченко Д. А. Всероссийский крестьянский союз

в 1905–1907 гг. / Д. А. Колесниченко. – М.: Институт

российской истории РАН, 2006. – 310 с.

Куренишев А. Всероссийский крестьянский союз. 1905-1930 гг. Мифы и реальность / А. А. Куренышев. – М.:

АИРО-ХХ; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – 336 с.

Бундак О.А. Діяльність Всеросійського Селянського

Союзу в Україні: регіональний аспект / О.А.Бундак //

Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис – Число

– Луцьк: Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 80-84.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація:

історико-теоретичний аспект (1861-1919 рр.). – К., 1993.

Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських

урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм

українських територіях (1919 – 1920 рр.):

історіографічний процес 1919 – 2000-х рр. / С. В.

Корновенко. – Черкаси: Ант, 2008. – 277 с.

Присяжнюк Ю. Ю.П. Українське селянство: еволюція,

ментальність, традиціоналізм / Ю. П. Присяжнюк / Навч.

посіб. – Черкаси.: Відлуння-Плюс, 2002, – 119с.

Михайлюк О. В. Селянство України в перші

десятиліття XX ст.: Соціокультурні процеси:

Монографія / О.В. Михайлюк. –Дніпропетровськ: Вид-во

«Інновація». – 2007. – 456 с.

Лозовий В. С. Проблеми політичної культури

українського селянства в добу Центральної ради (1917-

рр.) / В.С. Лозовий // Проблеми історії України XIXXX

ст. – Вип. XII. – К.: Інститут історії України НАН

України, 2006. – С. 166-174

Реєнт О. П. Історія України XIX – початку XX ст.:

методологічний зріз та тематичні напрямки наукового

пошуку / О. П. Реєнт. – УІЖ. – 2010. № 2. – С.218-232.

Михайлюк О. В. Щодо ролі національного чинника в

формуванні політичної поведінки українського селянства

часів революції та громадянської війни (1917-1920 рр.) /

О.В.Михайлюк // Український селянин. – № С.247- 250.

Бундак О. А. Вплив загальнодержавних процесів у

Російській імперії на політизацію українського селянства

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Бундак // Науковий

вісник Східноєвропейський національний університет імені

Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк: ВНУ імені Лесі

Українки, 2013. – № 12 (261). – С.15 – 20.

Костриця М.Ю.Житомир: Підручник з краєзнавства

/ М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк. – Житомир:

Косенко, 2006. – 464 с.

Омельянчук И.В. Черносотенное движение на Украине

в 1904–1914 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 /

Киевский ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1997. – 195 л.

Магась В.О. Всеросійський селянський союз в Україні

у 1905-1907 рр.: дис. ... кан. іст. наук :07.00.01 – Історія

України / В. О. Магась. – Камянець-Подільський, 2009. –

с.

Федьков О. М. «Знищити в селянському русі риси

пугачовщини...» (Політичні партії і Всеросійський

селянський союз в Правобережній Україні у 1905 році) /

О. М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського

державного педагогічного університету. Історичні

науки. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 8(10). –

С. 264–283.

Борисенко В. Й., Непорожня Г. А. Суспільно-політична

діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 -

першій половині 1907 рр. / В.Й.Борисенко, Г.А.Непорожня.

- К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 149 с.

ЦДІА в м. Києві. Ф.318. – Оп. 1. – Спр. 1845. – 53 арк.

ЦДІА в м. Києві. Ф.1439. – Оп. 1. – Спр. 509. – 434 арк.

Державний архів Харківської області. – Ф. 3. –

Спр. 1499. – 6 арк.

Київ, ЦДІАФ.1600. – Оп. 1. – Спр. 635. – 450 арк.

ЦДІА в м. Києві. Ф. 442. Спр. 1646. – 41 арк.

Державний архів Київської області (далі – ДАКО). Ф.

– Оп. 221. – Спр. 189. – 138 арк.

ДАКО. Ф. 2. – Оп. 223. – Спр. 56. – 37 арк.

ДАКО. Ф.1335. – Оп. 1. – Спр. 826. – 6 арк.

ДАКО. Ф.1335. – Оп. 1. – Спр. 922. – 701 арк.

Білобровець О. Суспільно-політичний рух поляків

Правобережної України у 1863– 1914 рр.: дис... канд. іст.

наук: 07.00.01 / Київський національний лінгвістичний

університет. – Київ, 2005. – 230 с. 24.

Церква і нарід. Двотижневик присвячений церковним

і церковно-громадським справам. Ч.20. Крем’янець, 1937.

– 1 жовтня.