ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ У ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СПІЛКИ, ОБ’ЄДНАННЯ)

Main Article Content

О. А. Бундак

Abstract

У статті вивчено процесс зростання політичної свідомості українського селянства, у контексті соціально-економічних і політичних подій та безпосередньої участі в них селянства в першій половині ХХ ст. Підкреслено, що цей процес виявився у створенні різнопланових організацій, об’єднань та спілок, де, поряд із економічними вимогами, ставилися і політичні, боротьбі різних партій і організацій за селянство. Закцентовано увагу на формах вияву участі селянства у суспільно-політичному житті держави; створенні власних організацій або приєднанні до уже існуючих.

Article Details

How to Cite
Бундак, О. А. (2018). ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ У ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ (СПІЛКИ, ОБ’ЄДНАННЯ). Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2833
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Магась В. О. Соціальне обличчя Всеросійського

селянського союзу / В. О. Магась // Молодь в умовах нової

соціальної перспективи. Матеріали ХI Міжнародної

науково-практичної конференції (м. Житомир, 25–

березня 2009 року). – Житомир, 2009. Ч. 1. – С. 294–

Федьков О.М. Федьков О. М. Селянству – влада і земля!

Всеросійськийселянський союз в Україні у 1905–1907 рр. /

О. М. Федьков, В. О. Магась. – Кам’янець-Подільський :

Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 320 с.

Колесниченко Д. А. Всероссийский крестьянский союз

в 1905–1907 гг. / Д. А. Колесниченко. – М.: Институт

российской истории РАН, 2006. – 310 с.

Куренишев А. Всероссийский крестьянский союз. 1905-1930 гг. Мифы и реальность / А. А. Куренышев. – М.:

АИРО-ХХ; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – 336 с.

Бундак О.А. Діяльність Всеросійського Селянського

Союзу в Україні: регіональний аспект / О.А.Бундак //

Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис – Число

– Луцьк: Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, 2016. – С. 80-84.

Марочко В.І. Українська селянська кооперація:

історико-теоретичний аспект (1861-1919 рр.). – К., 1993.

Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських

урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм

українських територіях (1919 – 1920 рр.):

історіографічний процес 1919 – 2000-х рр. / С. В.

Корновенко. – Черкаси: Ант, 2008. – 277 с.

Присяжнюк Ю. Ю.П. Українське селянство: еволюція,

ментальність, традиціоналізм / Ю. П. Присяжнюк / Навч.

посіб. – Черкаси.: Відлуння-Плюс, 2002, – 119с.

Михайлюк О. В. Селянство України в перші

десятиліття XX ст.: Соціокультурні процеси:

Монографія / О.В. Михайлюк. –Дніпропетровськ: Вид-во

«Інновація». – 2007. – 456 с.

Лозовий В. С. Проблеми політичної культури

українського селянства в добу Центральної ради (1917-

рр.) / В.С. Лозовий // Проблеми історії України XIXXX

ст. – Вип. XII. – К.: Інститут історії України НАН

України, 2006. – С. 166-174

Реєнт О. П. Історія України XIX – початку XX ст.:

методологічний зріз та тематичні напрямки наукового

пошуку / О. П. Реєнт. – УІЖ. – 2010. № 2. – С.218-232.

Михайлюк О. В. Щодо ролі національного чинника в

формуванні політичної поведінки українського селянства

часів революції та громадянської війни (1917-1920 рр.) /

О.В.Михайлюк // Український селянин. – № С.247- 250.

Бундак О. А. Вплив загальнодержавних процесів у

Російській імперії на політизацію українського селянства

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Бундак // Науковий

вісник Східноєвропейський національний університет імені

Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк: ВНУ імені Лесі

Українки, 2013. – № 12 (261). – С.15 – 20.

Костриця М.Ю.Житомир: Підручник з краєзнавства

/ М.Ю. Костриця, Р.Ю. Кондратюк. – Житомир:

Косенко, 2006. – 464 с.

Омельянчук И.В. Черносотенное движение на Украине

в 1904–1914 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 /

Киевский ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1997. – 195 л.

Магась В.О. Всеросійський селянський союз в Україні

у 1905-1907 рр.: дис. ... кан. іст. наук :07.00.01 – Історія

України / В. О. Магась. – Камянець-Подільський, 2009. –

с.

Федьков О. М. «Знищити в селянському русі риси

пугачовщини...» (Політичні партії і Всеросійський

селянський союз в Правобережній Україні у 1905 році) /

О. М. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського

державного педагогічного університету. Історичні

науки. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 8(10). –

С. 264–283.

Борисенко В. Й., Непорожня Г. А. Суспільно-політична

діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 -

першій половині 1907 рр. / В.Й.Борисенко, Г.А.Непорожня.

- К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 149 с.

ЦДІА в м. Києві. Ф.318. – Оп. 1. – Спр. 1845. – 53 арк.

ЦДІА в м. Києві. Ф.1439. – Оп. 1. – Спр. 509. – 434 арк.

Державний архів Харківської області. – Ф. 3. –

Спр. 1499. – 6 арк.

Київ, ЦДІАФ.1600. – Оп. 1. – Спр. 635. – 450 арк.

ЦДІА в м. Києві. Ф. 442. Спр. 1646. – 41 арк.

Державний архів Київської області (далі – ДАКО). Ф.

– Оп. 221. – Спр. 189. – 138 арк.

ДАКО. Ф. 2. – Оп. 223. – Спр. 56. – 37 арк.

ДАКО. Ф.1335. – Оп. 1. – Спр. 826. – 6 арк.

ДАКО. Ф.1335. – Оп. 1. – Спр. 922. – 701 арк.

Білобровець О. Суспільно-політичний рух поляків

Правобережної України у 1863– 1914 рр.: дис... канд. іст.

наук: 07.00.01 / Київський національний лінгвістичний

університет. – Київ, 2005. – 230 с. 24.

Церква і нарід. Двотижневик присвячений церковним

і церковно-громадським справам. Ч.20. Крем’янець, 1937.

– 1 жовтня.