УЧАСТЬ СЕЛЯНСТВА ВОЛИНІ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ

Main Article Content

О. А. Бундак

Abstract

У статті проаналізовано радянську та українську історіографію доби незалежності, присвячену участі селянства Волині в революційних подіях початку ХХ століття. Виявлено ступінь наукових розвідок, рівень джерельного забезпечення.

Article Details

How to Cite
Бундак, О. А. (2019). УЧАСТЬ СЕЛЯНСТВА ВОЛИНІ В РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗРІЗ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3419
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Бундак О. Інтеграція селянства прикордонних

територій у громадські організації (спілки, об’єднання) /

О. Бундак // Український селянин. – Черкаси, 2018. – Вип.

– С. 5–12.

Заболотний І. Нескорена Волинь : нарис з історії

революційного руху на Волині 1917–1939 / І. Заболотний.

– Львів : Каменяр, 1964. – 204 с.

Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціальноекономічний, революційний та національно-визвольний рух

трудящих (1861–1939) / Р. Оксенюк. – Львів : Вид-во Львів.

ун-ту, 1970. – 276 с.

Кичий И. Борьба за власть Советов на Правобережной

Украине / И. Кичий. – Львов : Вища шк., 1986. – 148 с.

Дещинський Л. Великий Жовтень на Волині / Л.

Дещинський. – Львів: Вища школа, 1977. – 183 с.

Голуб П. Большевики и армия в трех революциях / П.

Голуб. – М.: Политиздат, 1977. – 356 с.

Ткачук А. Крах спроб Центральної ради використати

українізовані формування в 1917 р. / А. Ткачук //

Український історичний журнал. – 1967. – № 8. – С. 79-84.

Головань В. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу

Рад / В. Головань, Т. Михайлюта. – Львів: Каменяр, 1968.

– 298 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / ред. І. С.

Клімаш. – К.: УРЕ, 1970. – Волинська область. – 748 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / ред.

О.С.Чорнобривцева. – К. : УРЕ, 1973. – Житомирська

область. – 728 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т.. – К.: УРЕ,

– Рівненська область. – 656 с.

Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / ред. С. П.

Нечай. – К.: УРЕ, 1973. – Тернопільська область. – 640 с.

Борьба трудящихся Волини за власть Советов (март

г. – декабрь 1920 г.): сборник документов и

материалов. –Житомир, 1957. – 234 c.

Історія селянства Української РСР: в 2 т. К., 1967. – Т.

– 859 с.

Історія Волині. З найдавніших часів до наших днів /

ред. О. Г. Михайлюк, Р. А. Арцишевський, Н. В. Бурчак

[та ін.]. – Львів : Вища школа, 1988. – 240 с.

Дем’янюк О. Волинська губернія під час Першої

світової війни: вивчаючи історію рідного краю / О.

Дем’янюк // Педагогічний пошук. – 2016. – № 2. – С. 71–

Дем’янюк О. Волинь в Українській революції: доба

Української Центральної ради / О. Дем’янюк. – Луцьк :

ПП Іванюк В. П., 2018. – 232 с.

Дем’янюк О. Волинське селянство у початковий період

революції 1917-1921 // О. Демянюк // Український селянин.

– 2010. – Вип. 12. – С. 164 – 172.

Бернадський Б. Волинь у роки Першої світової війни

/ Б. Бернадський, Луцьк, 1999. – 97 с.

Заброварний Б. Українське село в роки Першої світової

війни / Б. Заброварний, О. Михайлюк. – Луцьк : Надстир’я,

– 148 с.

Поліщук Я. Події війни та революції // Поліщук Я.

Рівне. Мандрівка крізь віки : нариси історії міста. – вид 2-

ге, доповн. – Рівне : Волин. обереги, 2009. – С. 132–157

Власюк О. Волинь в добу Центральної Ради (1917–

/ О. Власюк, В. Цятко. – Рівне : Волинські обереги,

– 96 с.

Комарніцький О. Містечка Волині та Київщини у добу

Української революції 1917–1920 рр. / О. Комарніцький. –

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 312 с.

Ковальчук М. Лютнева революція 1917 р. в

українській провінції / М. Ковальчук // Український

історичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 91–102.

Тимошенко В. Волинь в період української революції

і громадянської війни / 1917–1920 рр. / В. Тимошенко //

Велика Волинь: минуле й сучасне : міжнар. краєзн. конф. –

Житомир, 1993. – С. 64–65.

Верстюк В. Українська Центральна Рада / В. Верстюк

// Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 79–

; № 6. – С. 66–78.

Рацілевич А. Організаційне оформлення українського

національного руху на Волині (березень – червень 1917

р.) / А. Рацілевич // Волинські історичні записки. Т.4. –

– С. 20–29.

Бундак О. Діяльність Всеросійського Селянського

Союзу в Україні: регіональний аспект / О. Бундак // Літопис

Волині. Всеукраїнський науковий часопис – 2016. – № 16.

– С. 80–84.

Бундак Е. Политизация сознания украинского

крестьянства в годы революций / Е. Бундак //

Государственная власть и крестьянство в XIX – начале

XXI века / ред. А. И. Шевелькова. – Коломна: Московский

госуд. обл.соц.-гум ин-т, 2013. – С. 229–236.

Бундак О. Вплив загальнодержавних процесів у

Російській імперії на політизацію українського селянства

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Бундак // Науковий

вісник Східноєвропейський національний університет імені

Лесі Українки: Історичні науки. – Луцьк: ВНУ імені Лесі

Українки, 2013. – № 12 (261). – С. 15–20.

Бундак О. Перша світова війна та населення України:

соціально-економічний аспект / О. Бундак // Українське

державотворення: проблеми і сучасність / ред.

Г. В.Бондаренко, О. Й. Демянюк [та ін.]. – Луцьк: ПП

Іванюк В. П., 2014. – Вип. IX. – С. 100–108.

Крижановська М. Висвітлення подій на Волині доби

Української Центральної Ради у газеті «Свобода» / М.

Крижановська // Українське державотворення: проблеми і

сучасність / ред. Бондаренко Г. В., Дем’янюк О. Й., Бундак

О. А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 13. – С. 21–28.

Левшонюк А. Пожвавлення громадського життя на

Волині в добу Української Центральної Ради / А. Левшонюк

// Українське державотворення: проблеми і сучасність /

ред. Бондаренко Г. В., Дем’янюк О. Й., Бундак О. А. [та

ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 13. – С. 28–35.

Лис С. Волинь в українській революції / С. Лис //

Волинь-нова. – 2011. – № 105. – С. 5.

Лис В. Волиняни відстоювали соборну Україну / В.

Лис // Волинь. – 2008. – № 6 – С. 6.

Лис В. Дух і уроки соборності / В. Лис // Волинь. –

– № 7. – С. 10.

Шабала Я. Розвиток Української революції на

Західному Поліссі в період Гетьманату П. Скоропадського

та Директорії / Я. Шабала, А. Шваб // Минуле і сучасне

Волині та Полісся. Волинське Полісся та Маневиччина в

європейській та українській історії. – Луцьк, 2011. – 2011.

– Вип. 38. – С. 271–277.

Сегеда С. Військова преса на Волині як джерело

дослідження бойових дій в краї під час визвольних змагань

– 1920 років / С. Сегеда // Минуле і сучасне Волині та

Полісся. Сторінки воєнної історії краю. – Луцьк, 2009. –

Вип. 30. – С. 177–180.

Пахайчук Н. Українська революція і Волинь : [8 фактів

про наш край у 1917-1921 роках] / Н. Пахайчук // Сім’я і

дім. – 2017. – № 12. – С. 7.