МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І АГРАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Main Article Content

В. В. Гоцуляк

Abstract

У статті на підставі аналізу сучасної літератури підводяться проміжні підсумки вивчення сучасними українськими вченими діяльності М.Грушевського,
Центральної ради у сфері аграрного сектору економіки УНР. Звернута увага на значний доробок з цього питання провідних та молодих учених, які підготували змістовні видання, монографії, докторських, кандидатські
дисертації і значний масив публікацій статейного характеру. Зроблені узагальнення, висновки, що стосуються загальної тенденції висвітлення цієї
проблематики, та намічені перспективи її подальшого дослідження.

Article Details

How to Cite
Гоцуляк, В. В. (2016). МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І АГРАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ У ВИСВІТЛЕННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2170
Section
Historiography of agrarian history

References

Кудлай О. Персональний склад Ради міністрів Української Народної Республіки доби Центральної Ради / О. Кудлай // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.): М-ли міжнар. наукової конференції (м. Київ, 1–2 червня 2017 р.) / упоряд. Владислав Верстюк (відп. ред.) та ін.. – Київ–Чернігів, 2017. – С. 291-311.

Піскун В. Егодокументування та концептуалізація Української револоції політичними емігрантами (перша половина ХХ ст.) / В.Піскун // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917– 1921 рр.): М-ли. міжнар. наукової конфер. – С. 447-460.

Верстюк В.Ф. Українська революція в рефлексії міжвоєнної еміграційної історіографії / В. Верстюк // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи : Матеріали міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.) / Ред. рада: Я.Мельник, С.Плохій, Ф.Сисин та ін. Зб. наук. праць. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 39-57.

Солдатенко В.Ф. У вирі революції і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920 рр. в Україні) / В.Солдатенко. – К. : Парламентське видавництво, 2012. – 272 с.

Смолій В.А. Видатний історик України / В.А. Смолій, П.С. Сохань // Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн.. – К. : Наукова думка, 1991. – Т. 1. – С. VІІІ- ХХХІХ.

Верстюк В.Ф. Українська революція: доба Центральної Ради / В.Верстюк // Український історичний журнал. –

– № 2. – С. 65-78; № 5. – 79-88; № 6. – С. 66-78.; Він же М.С.Грушевський у перший період діяльності Центральної Ради / В.Верстюк // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 37-50.; Він же Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України / В.Верстюк // Україїнський історичний журнал. – 1997. – № 5. – С. 17-35.; Він же Українська Центральна Рада / В. Верстюк: Навч. посіб. – К. : Заповіт, 1997. – 344 с.; Він же Ще раз про селянську тему в Українській революції / В. Верстюк // Українській гуманітарний огляд. – 2000. – Вип. 2. – С. 75-91.; Він же Концептуальні проблеми вивчення історії Української революції // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. Вип. ХІ. Запоріжжя: РА»Тандем-У», 2000. – C. 15-30.; Він же Українська Центральна Рада та її Універсали: Третій та Четвертий / В.Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. / В.Верстюк. – К., 2002. – № 1. – С. 3-14.; Він же Відновлення Української Народної Республіки. Пошуки державотворчої стратегії / В.Верстюк // Політична історія України ХХ століття : У шести томах. – К.: Генеза, 2003. – Т. 2 : Революція в Україні: політико-

державні моделі та реалії (1917-1920). – С. 295-324.; Він же Концептуальні проблеми вивчення історії Української революції / В.Верстюк // Держава, суспільство, культура.

Схід і Захід. Збірник на пошану Ярослава Пеленського. –

Нью-Йорк: Росс, 2004. – С. 1171-1188.; Він же Земельне

питання у стінах Центральної Ради / В.Верстюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006- 2007. – С. 654-663.; Він же Українська Центральна Рада: період становлення / В. Верстюк // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 23-46.; Він же Всеукраїнський національний конгрес у контексті становлення Центральної Ради / В.Верстюк // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-19192 рр.. – 2008. – Вип. 3. – С. 5-17.; Він же Політична боротьба за

владу в Українській Народній Республиці в перші місяці її

проголошення / В.Верстюк // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 4-31.; Він же Центральна Рада – перший Український парламент / В.Верстюк // Історія українського парламентаризму: Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення. – К. : Дніпро, 2010. – Т. І-ІІІ. – С. 286-318.; Він же Центральна Рада і Тимчасовий уряд у публіцистиці Сергія Єфремова (березень-листопад 1917 р.) / В.Верстюк // Проблеми вивчення історії української революції 1917-1921 років. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. – Вип. 7. – С. 89-112.; Він же

Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії / В. Верстюк // Український історичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 4-27.; Він же Наростання соціального екстремізму і занепад інститутів влади в Україні в другій половині 1917 року / В. Верстюк // Зб. наук. праць «Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917 – 1921 рр.». – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 76-110. та ін.

Верстюк В.Ф. Селянська імперативи Української революції / В.Верестюк // Історія українського селянства. Нариси в 2-х томах. – К. : Наукова думка, 2006. – С. 527-555.

Верстюк В. Лютнева революція. Українська Центральна Рада. Брест / В.Верстюк // Нариси історії Української революції 1917-1921 років. У двох кн. / Ред. кол. В.Смолій, Г. Боряк та ін. – К. : Наукова думка. – Кн. 1. – С. 87- 250.

Верестюк В.Ф. «Від «Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войне на

Украине (1917-1920)» до «Нарисів історії Української революції» і далі: історія змін дослідницької парадигми»

/ В.Верстюк // Революція, державність, нація: Україна на

шляху самоствердження (1917–1921 рр.): М-ли міжнар. наукової конфер. – С. 447-460.

Солдатенко В.Ф. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали / В. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1996. – № 2. – С.150-152.; Він же Українська Центральна Рада в документах і матеріалах / В.Солдатенко // Український історичний журнал. – 1996. – № 6. – С.143-147.; Він же Грушевський і українська революція / В. Солдатенко // Історія України. – 1996. – № 2-3. – С. 5. Він же Внесок М.Грушевського у концепцію Української революції / В.Солдатенко // Український історичний журнал. – 1996. – № 5. – С. 3-28.; Він же Українська революція доби Центральної Ради: аналіз досвіду періодизації / В.Солдатенко // Український історичний журнал. – 1997. – № 3. – С.3-25.; Він же Вступ. Попередні міркування та застереження / В. Солдатенко // Українська революція: концепція та історіографія. – К., 1997. – С. 3-26.; Він же Утворення УНР і вибір перспективи суспільно-політичного розвитку / В.Солдатенко // Історія України. – 1997. – № 46. – С. 2.;

Він же Вступ. Попередні міркування та застереження. Висновки / В.Солдатенко // Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.). – К.. 1999. – С. 3-26; 405-418.; Він же Українська революція. Історичний нарис. – К. : Либідь. – 976 с.; Він же. Де справжні коріння сучасної української державності (Спроби оцінки деяких тенденцій вивчення державотворення в добу революції 1917-1920 рр.) /

В.Солдатенко // Україна: ретроспектива і перспектива. – Збірник. – К., 1999. – С. 62-67.; Курас І., Солдатенко В. Українська революція: новітній стан історіографічної

розробки проблеми та актуальні завдання дослідження / І. Курас, В.Солдатенко // Наукові записки Інституту політологічних і етнологічних досліджень НАН України.

– 1999. – Вип. 7. – С. 4-21.; Він же. Новітні видання і дослідження з історії Української революції / В.Солдатенко // Актуальні проблеми вітчизняної історії – ХХ ст. Зб. наукових праць, присвячених пам’яті академіка НАН України Ю.Ю. Кондуфора. – Т. 1. – К., 2004. – С. 237-305.; Він же Доба української революції (1917-1920 рр.) у новітній історіографії / В.Солдатенко // Гілея. Науковий вісник: Філософія. Історія. Політологія. – 2005. – 3 1. – С. 87-151.; № 2. – С. 68-103; ; 3. – С. 50-72.; Він же Новітні тенденції й

актуальні проблеми історіографічного освоєння процесів

революційної доби 1917-1920 рр. в Україні / В. Солдатенко

// Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 75-

; Він же Нові підходи в осмисленні історичного досвіду

та уроків революційної доби 1917-1920 рр. в Україні / В.Солдатенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя :

Просвіта, 2008. – Вип. ХХІV. – С. 93-103.; Він же Вступ. Короткі нотатки про революції, кон’юктуру та історіографію / В.Солдатенко // Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки. – Х., 2008. – С. 7-84 та ін.

Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки: у 4-х т. / В.Солдатенко. – Х. : Прапор, 2008 – Т. І: Рік 1917. – 2008. – 560 с.; Він же ж Україна в революційну добу: історичні есе-хроніки: у 4-х т. / В.Солдатенко. – К. : Світогляд, 2009-2010. – Т. II: Рік 1918. – 2009. – 411 с.

Панчук А.М. Історіографія Західно Української Народної Республіки (1918-2000 рр.) / А.Панчук : автореф дис. … канд. іст. наук. – К., 2000. – 20 с.

Солдатенко В.Ф. Стан історіографічної розробки

та актуальні проблеми дослідження історії Української революції / В.Солдатенко // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. –С. 68–85.

Житков О.А. Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській

історіографії / О.Житков // Вісник Київського Національного університету імені Т. Шевченка. Історія. – К., 2015. – Вип. 3 (126). – С. 11-16.

Капелюшний В.П. Українська національна державність доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія / В.Капелюшний : дис. …доктора істор. наук / В.Капелюшний. – К., 2004. – 715 с.

Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарич української державності доби

національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): Монографія / В.Капелюшний. – К. : Олан, 2002. – 608.

Лозовий В. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень1917 р. – квітень 1918 р.): Монографія / В. Лозовий. – Камянець-Подільський : П. П. «Мошак М. І», 2008. – 480 с.

Земзюліна Н.І. Селянське питання в Україні 1917-1918

рр. (Історіографія проблеми) / Н.Земзюліна : автореф. дис. ...канд. істор. наук. – К., 1998. – 17 с.; Грибоєдов С.В. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Історіографічне дослідження / С. Грибоєдов : автореф. дис. ...канд. істор. наук. – К., 2001. – 20 с.; Салата Г.В. Аграрна політика українських національних урядів (1917-1920 рр.): Історіографія / Г.Салата : автореф. дис. …канд. іст. наук. – К., 2010. – 16 с. Тараненко О.М.Аграрна політика П.Скоропадського: українська істо-ріографія проблеми / О.Тараненко : автореф. дис. …канд. іст. наук. – Черкаси, 2011. – 20 с.

Ковальова Н.А. Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.) / Н. Ковальова : автореф. дис. …канд.. істор. наук. – К., 1999. – 24 с.; Ковальова Н.А., Корновенко С.В., Малиновський Б.В. Михайлюк О.В., Морозов А.Г. Аграрна політика в Україні періоду національно-визвольної революції (1917-1921 рр.) / Н.Ковальова. – Черкаси : Ант, 2007. – 280 с.

Ковальова Н.А., Корновенко С.В., Малиновський Б.В.

Михайлюк О.В., Морозов А.Г. Аграрна політика в Україні періоду національно-визвольної революції (1917-1921 рр.)

/ Н.Ковальова. – Черкаси : Ант, 2007. – 280 с.

Малькін В.П. Земельне питання в Україні в умовах революції 1917-1920 рр. / В.Малькін : дис. …канд. істор. наук. – Острог, 2000. – 189 с.; Куташев І.В. Селянський рух в Україні (березень 1917 – квітень 1918 р. / І.Куташев : автореф. дис. …канд. іст. наук. – К., 2002. – 17 с.

Заріцька І. М. Історичний досвід розвитку земельного

законодавства в Україні (1917-1921 рр.) / І.Зарицька : автореф. дис. …канд. юрид. наук. – К., 2009. – 19 с.

Воронянський О.В. Економічна політика Центральної Ради / О.Воронянський : дис. …канд. істор. наук. – Дніпропетровськ. Дніпропетровський держ. ун-т, 1995. –

с.; Радченко Л.О. Сучасна історіографія національно-

демократичної революції в Україні 1917-1920 рр. / Л.О. Радченко. – Харків, 1996. – 120 с.; Білян Л. Я. Історіографія

Української революції 1917 – початок 1918 рр. / Л.Білян :

дис. ...канд. істор. наук. – Львів, 2001. – 234 с.

Присяжнюк Ю.П. Ментальність і ремесло історика. Методологічна парадигма селянознавчих студій в

Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.: Монографія / Ю.Присяжнюк. – Черкаси : Вертикаль; П.П.Кандич С.Г., 2006. – 122 с.; Він же. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ю.Присяжнюк. – Вертикаль; П.П.Кандич С.Г., 2007. – 456 с.25. Михайлюк О.В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси / О.Михайлюк. – Днепропетровськ : Ви-во «Інновація», 2007. – 456 с.

Петлюк Ю. / Ю.Петлюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 137-140.

Житков О.А. Селянський чинник революції 1917-1920

рр. у сучасній українській історіографії / О.Житков // Гуржіївські історичні читання: Зб. наук. праць. – Черкаси:

Черкаський нац.-ний ун-т ім. Б.Хмельницького. – 2011. – Вип. 4. С. 32-33.; Він же. Сучасна вітчизняна історіографія земельної реформи Української Центральної Ради 1917 – початку 1918 р. / О.Житков // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок Україні. Науковий збірник. – 2013. – № 3 (67). – С. 75-81.; Він же. Селянознавчі дослідження в контексті формування концепції Української революції 1917-1921 рр. / О. Житков // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 18. – Кіровоград: РВВ КДПУ

ім. В. Винниченка, 2013. – С. 146-153.; Він же Перші публікації документів Центральної Ради про земельні реформи в Україні (1918 р. / О.Житков //М-ли міжнар. наук-практ. конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації : історичні, соціологічні, політологічні аспекти»; 27-28 червня 2013 р. м. Херсон.– Херсон : Вид-дім "Гельветика», 2013. – С. 21-24.; Він же Михайло Грушевський про аграрно-селянське питання доби визвольних змагань:

історіографічний аспект / О.А. Житков // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Серія: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Зб. наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац-ний ун-т, 2014. – Вип. 684- 685. – С. 127-132.; Він же Історики про витоки земельних реформ 1917-1921 рр. в Наддніпрянський Україні / О. Житков // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2014. – Вип. 5 (123). – С. 9-14.; Він же Періодичні видання про матеріали актового походження як джерела дослідження аграрної політики Української Центральної Ради 1917-1918 рр. / О.Житков // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Історичні науки, Кіровоград, 2014. – Вип. 19. – С. 225-231.; Він же Аграрне питання доби Української революції в пропагандистській літературі 1917-1921 рр. / О. Житков // Вісник Черкаського

університету. Серія: Історичні науки. – Черкаси, 2014. – Вип. 29 (322). – С. 24-28. та ін.

Житков О.А. Соціально-правовий аналіз земельного

законодавства Центральної Ради в новітній українській

історіографії / О. Житков // Вісник Київ. нац. ун-ту ім.

Т. Шевченка. Історія. – К., 2015. – Вип. 3 (126). – С. 11-16.

Житков О.А. Селянознавчі дослідження в контексті

формування концепції Української революції 1917-1921

рр. / О.Житков // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні

науки / ред. Б. О. Ачкіназі [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 18: М-ли всеукр. науково-практичної конфер., присвяченій науково-викладацькій

діяльності професора В. М. Філоретова. – С. 146-153.

Бурдін М. Реформування земельних відносин

Центральною Радою УНР / М.Бурдін // Підприємництво,

господарство і право : науково-практичний

господарсько-правовий журнал. – 2016. – № 11. – С. 104-

Смолій В. А. Революція, державність, нація: Україна

на шляху самоствердження (1917–1921рр.) : виступ на

Міжнар. наук. конф. (Київ. нац. ун-тет ім. Т. Шевченка,

черв. 2017 р. / В.Смолій // Український історичний

журнал. – 2017. – № 3. – С. 4-7. – До 100-річчя Української

революції 1917–1921 рр.