СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ДОСЛІДНИКІВ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Main Article Content

В. В. Гоцуляк

Abstract

У статті, на підставі аналізу сучасної літератури, зартикульовано увагу на сучасному стані вивчення українськими вченими спадщини дослідників аграрної
історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Окреслено певний доробок з цього питання провідних академічних та молодих учених, які підготували окремі
узагальнювальні видання, монографії, і статті. Зроблені узагальнення, висновки, що стосуються загальної тенденції вивчення цього питання, та окреслені перспективи його подальшого дослідження.

Article Details

Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Бондар В.В. Аграрна і соціальна історія пореформеного

селянства в сучасному українському історіописанні : дис.

… канд. іст. наук: 07.00.06. / В.В. Бондар. – К. : Ін-т

історії України НАН України, 2010. – 263 с.

Ярченко Ю.В. Історія сільськогосподарської кооперації

України. 1861-1920 рр. Історіографічні аспекти

проблеми: історіографія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук.: спец. 07.00.6

“Історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни” / Ю.Я. Ярченко. – Д., 1995. – 20 с.

Реєнт О. П. Соціальне життя села в Україні в другій

половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О.П. Реєнт // Історія

українського селянства. Нариси у 2-х томах. – К. :

Наукова думка. – Т. І. – С. 357-363.

Реєнт О.П., Сердюк О.В. Столипінська аграрна

реформа. – Вказана праця. – С. 388-407.

Яремчук В.П. Українська історіографія: суспільно-

політична історія: посібник / В.П. Яремчук. – Острог:

В-во Нац-ного ун-ту “Острозька академія”, 2017. – 299

с.

Демуз І. Наукові товариства на теренах Україні ХІХ –

початку ХХ ст.: полілог учених і епох: монографія / І.

Демуз. – Переяслав-Хмельницький: Фоп Лукашевич О.М.,

– 681 с.

Силка О. Громадські об єднання українського села

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: становлення та

діяльність (на матеріалах Лівобережжя) / О. Силка. –

Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – 574 с.

“Український селянин” 2000-2010 рр. Бібліографічний

покажчик / уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка та ін.. –

Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 280

с.

Верховський М.М. Особистості в реформі 1861 року /

М.М. Верховський // Вказана пр. – 2001. – Вип. 2. – С. 69-

Мельниченко В.М. Аграрні відносини на

Правобережній Україні напередодні відміни кріпосного

права у працях І.О. Гуржія / В.М. Мельниченко //

Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 87-89.; Його ж

Проблеми аграрної історії Черкащини в краєзнавчих

дослідженнях 90-х років ХІХ ст. (історіографічний

аспект) / В.М. Мельниченко // Вказана пр. – Вип. 5. – С.

-166.

Рахно О.Я. Олександр Русов – дослідник українського

пореформеного села / О. Я. Рахно // Вказана пр. – С. 26-

Крот В.О. Аграрне питання в публіцистиці М.С.

Грушевського / В.О. Крот // Український селянин. – 2001.

– Вип. 3. – С. 32-34.

Вітнонів О.О. Професор Дмитро Леонідових

Похилевич – засновник Львівської школи аграрної історії

/О.О. Вінтонів // Вказана пр. – С. 37-40.

Водотика С.Г. Особливості менталітету вчених-

істориків УРСР 20-х років ХХ ст. / С.Г. Водотика //

Вказана пр. – С. 40-47.

Світленко С.І. Постать Мусія Кононенка у контексті

формування і становлення національної самосвідомості

українського селянина пореформенної доби / С.І.

Світленко // Вказана пр. – 2002. – Вип. 5. – С. 40-44.

Костик Є.П. Микола Левитський – організатор

артільного руху / Є.П. Косик // Вказана пр. – С. 48-51.

Темірова Н.Р. Слово про батька: про Р.Д. Ляха / Н.Р.

Темірова // Вказана пр. – 2002. – Вип. 6. – С. 4.

Тригуб П.М. Роман Данилович Лях – людина, вчений,

патріот / П.М. Тригуб // Вказана пр. – С. 5-7.

Запара М. І. М.Х. Бунге – почесний член Університету

Св. Володимира / М.І. Запара // Вказана пр. – С. 7-10.

Мойсієнко В.М. “Український” період у суспільній

діяльності та творчості М.І. Туган-Барановського

(1901-1904 рр.) / В.М. Мойсієнко. – Вказана пр. – С. 10-

; Його ж Життєвий шлях та громадсько-політична

діяльність О.О. Русова / В.М. Мойсієнко // Вказана пр. –

– Вип. 8. – С. 24-27.; Його ж Ліберальні ідеї в

теоретичній спадщині і реформаторській діяльності

М.Х. Бунге / В.М. Мойсієнко // Вказана пр. – 2005. – Вип.

– С. 32-36.

Аліман М.В. Основоположники селянської кооперації

/ М.В. Аліман // Вказана пр. – 2002. – Вип. 6. – С. 92-94.

Каляструк О.А. Селянська тема у творчості

Казимира Малевича. / О.А. Каляструк // Вказана пр. –

– Вип. 7. – С. 23-25.

Капустян Г.Т. “Слово про вчителя” : [про

В.П.Данилова] / Г.Т. Капустян // Вказана пр. – 2004. –

Вип. 8. – С. 8-9.

Токар Н. М. Кооперативна діяльність

В.Доманицького / Н.М. Токар // Вказана праця. –С. 221-

Ганницький С.Г. Василь Федорович Симиренко

“український Форд” кінця ХІХ – початку ХХ ст. / С.Г.

Ганницький // Вказана пр. – 2005. – Вип. 9. – С. 36-37.

Коваленко В.О. С.Ю. Вітте й П.А. Столипін: два

погляди на одну проблему / В.О.Коваленко // Вказана пр.

– 2006. – Вип. 10. – С. 16-18.

Сокирська В.В. Особливості впровадження

С толипінської аграрної реформи на Уманщині в

дослідженнях Г.Ю. Храбана / В.В. Сокирська // Вказана

пр. – С. 20-22.

Василик І.Б. Аграрні проекти Костя Левицького /

І.Б. Василик. – Вказана пр. – С. 27-30.

Масненко В.В. Селянство в історичній концепції

Михайла Грушевського / В.В. Масненко //. – Вказана пр. –

С. 47-50.; Його ж Погляди В’ячеслава Липинського на

аграрну реформу в Україні / В.В. Масненко // Вказана пр.

– 2008. – Вип 11. – С. 22-26.;

Гоцуляк В.В. Аграрна історія в іменах на сторінках /

В.В. Гоцуляк // Вказана пр. – 2006. – Вип. 10. – С. 87-90.;

Його ж Михайло Грушевський і аграрна політика

Центральної Ради у висвітленні сучасної української

історіографії” / В.В. Гоцуляк // Вказана пр. – 2017. – Вип.

С. 55-66.

Морозов А.Г. Аграрна історія України і працях В.В.

Гоцуляка / А.Г. Морозов // Український селянин. – 2008. –

Вип. 11. – С. 107-110.

Орлик В.М. Микола Бржевський – дослідник

оподаткування селянства в Російській імперії / В.М. Орлик

// Вказана пр. – 2010. – Вип. 12. – С. 67-69.

Глушан О.В. “Історія кооперації” С.В.Бородаєвського

як пам’ятка української кооперативної думки / О.В.

Глушан // Вказана пр. – С. 206-208.

Пасічна Ю. Г. Аграрний проект С.Л. Маслова

(жовтень 1917) / Ю.Г. Пасічна // Вказана пр. – 2012. –

Вип. 13. – С.145-146.

Фареній І.А. З нагоди півтора столітнього ювілею

Олександра Давидовича Черненка: слово про “відомого

діяча сільських кооперативів” та історіографію

кооперативного руху / І.А. Фареній. – Вказана пр. – С.

-171.; Його ж Про правомірність концепції “Великої

селянської революції В.П. Данилова” / І.А. Фареній //

Вказана пр. – 2014. – Вип. 14. – С. 162-166.; Його ж

Селянська революція як концепція аграрно-

капіталістичних перетворень та “політичний секрет”

Леніна / І.А. Фареній // Вказана пр. – 2017. – Вип. 18. – С.

-54.

Швець В.В. Початки наукової діяльності М.О.

Домантовича: опис Чернігівської губернії / В.В. Швець //

Вказана пр. 2014. – Вип. 14 – С. 44-46.

Ковальова Н.А. “Ідея аграрної революції” у соціал-

демократичній думці початку ХХ ст.: дискусія на ІV з’їзді

РСДРП / Н.А. Ковальова // Вказана пр. – С. 139-142., та

ін.

Ковальский М.П. До питання про особливості стилю

наукової творчості професора Дмитра Пойди / М.П.

Ковалський // Питання аграрної історії України та Росії.

М-ли шостих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 1995. – С. 9-16.

Іваненко В.В. Дослідження агарної історії у

Дніпропетровському університеті / В.В. Іваненко //

Питання аграрної історії України та Росії. М-ли других

наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.,

– С. 5-15.; Його ж Наукові читання істориків-

аграників у Дніпропетровську / В.В. Іваненко. В.Д.

Мирончук // Записки наук.-дослід. Лабораторії історії

Південної України Запорізького нац. ун-ту: Південна

Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – 1996. – № 1. – С. 177-179.; Його

ж Д.П. Пойда і формування пріоритетних напрямків

історичних досліджень у Дніпропетровському

університеті / В.В. Іваненко // Питання аграрної історії України та Росії. М-ли четвертих наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1997. – С. 5-11.;

Його ж Д.П. Пойда та його дослідження аграрної історії

України в контексті сучасної історіографічної ситуації

/ В.В. Іваненко // Питання аграрної історії України та

Росії. М-ли шостих наукових читань, присвячених пам’яті

Д.П. Пойди. – Д., 1997. – С. 5-10.; Його ж Дмитро Пойда

– історик українського селянства / В.В. Іваненко, М.П.

Ковальський // Записки наук.-дослід. лабораторії історії

Південної України Запорізького нац. ун-ту: Південна

Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – 1996. – № 2.– С. 160-166.; Його

ж Формування пріоритетних напрямків дослідження

аграрної історії в Дніпропетровському університеті / В.В.

Іваненко // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С.

-122.; Його ж Штрихи до творчого портрета Д.П.

Пойди в сюжетах перших наукових читань:

історіографічний погляд із сьогодення / В.В. Іваненко,

В.П. Бурмага // Питання аграрної історії України та

Росії. М-ли сьомих наукових читань, присвячених пам’яті

Д.П. Пойди. – Д., 2008. – С. 5-9.

Липовськая Т.Д. Аграрна історія України в науковій

спадщині Д.П. Пойди / Т.Д. Липовськая // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1995. – С. 16-20.

Світленко С.І. Постать Мусія Кононенка у контексті

формування і становлення національної самосвідомості

українського селянства пореформеної доби / С.І.

Світленко // Український селянин. – 2007. – Вип. 5. – С.

-44.

Архіпова А. М.І. Туган-Барановський – видатний

теоретик кооперації / А. Архіпова // Молода нація. – №

– С. 72-87.; Баженов Л.В. Поділля в науковій спадщині

В.К. Гульдмана / Л.В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-

Подільського держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2004.

– Т. 13. – С. 518-528.; Власенко В.М. До наукової спадщини

О.М. Анициферова. Призначення земських кас дрібного

кредиту / В.М. Власенко // Сумська старовина. – 2005. –

№ 16/17. – С. 99-104.; Його ж С.В. Бородаєвський про

взаємовідносини земств і кооперації / В.М. Власенко //

Сумська старовина. – 2005. – № 15. – С. 16-22.; Бондар

В.В. Аграрна і соціальна історія пореформеного селянства

в сучасному українському історіописанні: автореф. дис.

… канд. іст. наук: 07.00.06. / В.В. Бондар. – К. : Ін-т

історії України НАН України, 2010. – 20 с.; Герасименко

О.В. Вивчення масового селянського руху 1861-1904 рр. в

Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. / О.В. Герасименко // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли четвертих

наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.,

– С. 56-62.; Гоцуляк В.В. М.Грушевський – дослідник

аграрної історії / В.В. Гоцуляк // Матеріали Всеукр.

симпозіуму з проблем аграрної історії. – Ч. 1. – К., 1996.

– С. 82-85. ; Його ж Реформа 1861 року в Україні:

історіософський та джерелознавчий аспекти / В.В.

Гоцуляк // Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 18-

; Його ж Новітня історіографія столипінської

аграрної реформи в Україні / В.В. Гоцуляк // Український

селянин. – 2004. – Вип. 8.– С. 73-76.; Його ж Новітні

дослідження з історії українського села 20-х рр. ХХ ст. /

В.В. Гоцуляк // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С.

-59.; Дермеленко Т.Ф. Створення української аграрної

біографістики як складової частини аграрної історії та

національної сільськогосподарської бібліографії /

Т.Ф. Дермленко // Український селянин. – 2001. – Вип. 3. –

С. 73-75.; Євсеєнко С.А. Селянський рух у 1905-1907 рр. в

Україні (радянська історіографія проблеми) / С.А.

Євсеєнко // Український селянин. – 2004.– Вип. 8. – С. 50-

; Жученко В.С. Питання економічної історії

Полтавщини в працях І.Ф. Павловського / В.С. Жученко,

Л.В. Жученко // Історична пам’ять. – 1999. – № 1-2. – С.

-134.; Костенко А.В. Определение исторической

судьбы крестьянства в идеологии народничества и

взглядах М.П. Драгоманова // Питання аграрної історії

України та Росії. М-ли третіх наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1999. – С. 127-

; Круглашов А. Економічні проблеми у теоретичній

спадщині М. Драгоманова / А.Круглашов // Питання

історії нового і новітнього часу: Зб. наук. статей. / МО

Укр. Чернівецького держ. ун-ту ім. Ю.Федковича. – 2000.

– Вип. 7. – С. 261-271.; Грачевська Т.О. Селянство як

об’єкт дослідницької уваги українського соціал-

демократа Панаса Феденка / Т.О. Грачевська // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли п’ятих наукових

читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2004. – С.

-35.; Дубинський В.А. Аграрне питання кінця ХІХ –

початку ХХ століття в радянській історіографії /

В.А. Дубінський // Наукові праці Кам’янець-Подільського

держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2002. – Т. 8 (10).– С.

-73.; Його ж М.С. Грушевський про шляхи розв’язання

аграрного питання в Наддніпрянщині початку ХХ ст.

(На матеріалах публіцистики 1905-1907 років) / В.А.

Дубинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського

держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2004. – Т. 12.

– С. 138-143.; Його ж Українські ліберальні діячі про

шляхи вирішення аграрного питання у Наддніпрянській

Україні (1905-1907 рр.) / В.А. Дубінський // Історія

України. Маловідомі імена, події, факти; Зб. ст. – 2005.

– Вип. 32. – С. 119-127.; Коваленко В.О. Шляхи вирішення

селянського питання в економічній думці Російської

імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / В.О. Коваленко //

Український селянин. – 2004. – Вип. 8. – С. 168-171.;

Красовський Я.Й. Подільський селянин пореформеної

доби в оцінці авторів “Подільських епархиальних

ведомостей” / Я.Й. Красовський // Наукові записки

Вінницького держ. пед. ун-ту. – 2007. – Вип. ХІІ. – С. 199-

; Крот Л. Проблема економічної діяльності земських

установ в українській та російській історіографії кінця

ХІХ – початку ХХ століття / Л. Крот // Історіографічні

дослідження в Україні. – 2005. – Вип. 16. – С. 388-408.;

Корогод Л.П. М. Грушевський про соціально-

перетворюючий потенціал українського селянства / Л.П.

Корогод // Питання аграрної історії України та Росії.

М-ли третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 1999. – С. 106-121.; Костик Є.П. Дискусії

навколо діяльності М.В. Левитського / Є.П. Костик //

Український селянин. – 2008. –Вип. 11. – С. 125-128.; Його

є Микола Левитський – організатор кооперативного руху

/ Є.П. Костик // Наукові записки з української історії. –

Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – С. 93-98.;

Коцур А. Відображення в працях О.Т. Чупрова

особливостей аграрної та агрокультурної реформи

початку ХХ ст. в України / А. Коцур // Наукові записки з

української історії. – Переяслав-Хмельницький. – 2005. –

Вип. 17. – С. 99-101.; Красовський Я.Й. Реформа 1861

року та її оцінка в працях істориків кінця ХХ – початку

ХХІ ст. / Я.Й. Красовський // Наукові записки Вінницького

держ. пед. ун-ту ім. М. Коюбинського. Серія історія. –

– Вип. 10. – С. 332-338.; Куліков В.О. Українська

радянська історіографія історії селянського

господарства України другої половини ХІХ – початку ХХ

ст. / В.О. Куліков // Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія:

Історія. – 2003. – № 603. – С. 185-191.; Кучерук О.С.

Пойда як історик селянського руху в Україні

пореформеної доби: історико-краєзнавчий аспект /О.С.

Кучерук // Питання аграрної історії України та Росії. М-

ли сьомих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 2008. – С. 15-25.; Лимар А. М.Т. Симонов

(Номис): погляди поміщика на проблеми пореформеного

сільського господарства в Полтавській губернії / А.Лимар

// Сіверянський літопис. – 2005. – № 6. – С. 50-61.;

Лохматова А.І. Портрет волосного старшини в

контексті історії пореформеного селянства / А.І.

Лохматова // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Історія

та археологія. – 2004. – Вип. 12.– С. 15-21.; Мазурик В.С.

Селянське питання в Російській імперії в працях

дослідників Східньої Європи 80-90-х років ХІХ століття /

В.С. Мазурик // Наукові записки Вінницького держ. пед.

ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія історія. – 2001. – Вип.

– С. 198-202.; Марочко В.І. Сучасна історіографія

проблеми кооперативного руху в Україні другої половини

ХІХ – першої третини ХХ ст. / В.І. Марочко // Питання аграрної історії України та Росії. М-ли п’ятих наукових

читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2004. – С.

-8.; Медалієва О.З. Вивчення проблеми історії селянської

реформи 1861 р. членами історичного товариства

Нестора-літописця в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О.З.

Медалієва // Український селянин . – 2003. – Вип. 7. – С.

-19.; Мельниченко В.М. І.О. Гуржій – дослідник аграрної

історії України / В.М. Мельниченко // Гуржіївські історичні

читання. – Черкаси-Київ. 2006. – С. 62-67.; Мирончук

В.Д. Аграрне питання у творчій спадщині С.А.

Подолинського / В.Д. Мирончук, Т.А. Чуднова // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли третіх наукових

читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1995. – С.

-16.; Нечитайло С.В. Роль суб’єктивного фактора

здійснення аграрної реформи 1861 р. в Україні / С.В.

Нечитайло // Наукові праці Кам’янець-Подільського

держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2001. – Т. 5 (7). – С.

-1018).; Орлик В.М. Податкова політика Російської

імперії в українському селі кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в

аграрній історіографії / В.М. Орлик // Історія України:

маловідомі імена, події, факти. – К., 2004.– Вип. 27. – С.

-239.; Остапенко Д.О. Сучасний стан вивчення історії

України кінця ХІХ – початку ХХ століть (на прикладі

споживчої кооперації) / Д.О. Остапенко // Історична

наука: проблеми розвитку: М-ли міжнар. конф. –

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. 2002. – С. 84-87.;

Першина З.В. Історія України в працях одеських

дослідників / З.В. Першина // Український історичний

журнал. – 1994. – № 6. – С. 53-63.; Портнова Т.В. У

кривому дзеркалі: тексти української інтелігенції про

селянство ХІХ ст. / Т.В. Портнова // Питання аграрної

історії України та Росії. М-ли шостих наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2007. – С. 9-16.;

Раєвський С.М. Розвиток сільського господарства

Лівобережної України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.:

історіографія проблеми / С.М. Раєвський // Наука. Релігія.

Суспільство. – 2004. – Вип. 3. – С. 26-32.; Реєнт О.П.

Реформаторські процеси в аграрній сфері другої половини

ХІХ – початку ХХ ст.: стан наукової розробки / О.П.

Реєнт // Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 6-11.;

Савченко О.І. Селянське питання на сторінках російської

закордонної преси наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. /

О.І. Савченко // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. –

С. 90-92.; Світленко С.І. Д.П. Пойда як історик

визвольного руху в Україні / С.І. Світленко // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1995. – С. 20-24.;

Його ж Українське селянство в ідейних поглядах та

діяльності кирило-мефодіївців / С.І. Світленко, С.С.

Павленко // Питання аграрної історії України та Росії.

М-ли третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 1999. – С. 17-23.; Його ж Селянство в

історіософських поглядах діячів українського

національного руху 60-80-х років ХІХ ст. / С.І. Світленко

// Питання аграрної історії України та Росії. М-ли

четвертих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 2002. – С. 15-21.; Селіхов Д.А. Проблема

реформування аграрного сектору економіки України

після соціальних потрясінь 1905 року в історичній

літературі / Д.А. Селіхов, М.А. Якименко //

Історіографічні дослідження в Україні. – 1999. – Вип. 9.

– С. 294-307.; Смольніцька М. Григорій Галаган: портрет

особистості на тлі доби / М. Смольніцька // Український

історичний збірник. – 2003. – Вип. 5. – С. 169-198.;

Темірова Н.Р. Місце поміщиків в аграрному секторі в

-1917 рр.: погляд дореволюційних авторів / Н.Р.

Темірова // Український селянин. – 2002. – Вип. 6. – С. 18-

; Її ж Поміщики України в 1861-1917 рр.: огляд

зарубіжної історіографії / Н.Р.Темірова // Історичні і

політологічні дослідження. – 2003. – № 3/4. – С. 24-31.;

Її ж Сучасна історіографія історії поміщиків України

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Н.Р. Темірова //

Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Серія

історія. – 2002. – Вип. 63-64.– С. 79-80.; Товстоляк Н.Н.

Участь В.В. Тарнавського в підготовці проектів

селянської реформи та карлівському гуртку

реформаторів великої княгині Олени Павлівни / Н.Н.

Товстоляк // Грані. – 2005. – № 1. – С. 36-39.; Фареній І.А.

З історії діяльності “артільного батька” Миколи

Левитського у період становлення кооперативного руху

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І.А. Фареній // Проблеми

історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. –

–Вип. 5. – С. 204-208.; Його ж Микола Петрович

Баллін – ідеолог кооперативного руху пореформеної доби

(1860-ті – 1890-ті рр.) / І.А.Фареній // Наукові записки

Вінницького держ. пед. ун-ту. ім. М.Коцюбинського. Серія

історія. – 2006. – Вип. 11. – С. 74-77.; Хоменко Т.О.

Історіографічне дослідження діяльності земств

Наддніпрянської України у сфері модернізації

сільськогосподарського виробництва періоду другої

половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т.О. Хоменко, М.А.

Якименко // Проблеми історії України другої половини

ХІХ – початку ХХ ст. – 2003. – Вип. 6. – С. 406-411.;

Шатохін А.М. Селянське питання у соціологічній думці

Росії та України у післяреформений період / А.М. Шатохін

// Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 112-115;

– Вип. 5. – С. 112-116.; Шевченко А.Ю. Д.П. Пойда

як історик селянського руху на Катеринославщині у

пореформену добу / А.Ю. Шевченко // Питання аграрної

історії України та Росії. М-ли шостих наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2007. – С. 36-40.;

Шевченко В.М. З історії статистично-етнографічних

досліджень О. Русова на Ніжінщині / В.М. Шевченко //

Література та культура Полісся. – 1994. – Вип. 4. – С.

-29.; Його ж Реформи 1862 року на Чернігівщині у

спогадах С. Русової / В.М. Шевченко // С. Русова –

видатний педагог, державний, громадський діяч України.

– Чернігів, 1997. – С. 57-58.; Його ж І.І. Петрункевич і

аграрне питання на рубежі ХІХ-ХХ ст. / В.М. Шевченко

// Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання

історії: Зб. наук. пр.. / Ін-т політ і етнонац. досл. НАН

України, Ін-т української археографії і джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАН України Чернігівський держ.

пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Редкол. О.Б. Коваленко

(голова) та ін. – К. : Стилос, 1999. – С. 119-123.; Його ж

Шевченко В.М. Проблема ринкових аграрних відносин в

Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в

історіографії / В.М. Шевченко // Український історичний

журнал. – 2007. – № 5. – С. 188-205.; Його ж Висвітлення

селянського руху на Поділлі у дослідженнях М.Н. Лещенка

/ В.М. Шевченко // М-ли Х-ої Подільської історико-

краєзнавчой конфер. – Редкол.: Винокур І.С. (відп. ред.),

Баженов Л.В., Блажевич Ю.І. та ін. – Камянець-

Подільский: Камянець-Подільский держ. пед. ун-т, 2000.

– С. 283-287.; Юркова О.В. Селянське питання у працях

істориків київської школи М. Грушевського / О.В. Юркова

// М-ли Всеукр. симпозіуму з проблем аграрної історії . –

Ч. 1. – К., 1996. – С. 79-82.; Ярченко Ю.В. Хліборобські

артілі М.В. Левитського в історіографії / Ю.В. Ярченко

// Питання аграрної історії України та Росії. М-ли других

наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.Пойди. – Д.,

– С. 92-96 та ін.

Бондар В.В. Суб’єктивний фактор проведення

реформи 1861 р. в українському селі: історіографія

проблеми / В.В. Бондар // Український селянин. Зб. наук.

праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С.43-46.