СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ДОСЛІДНИКІВ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Main Article Content

В. В. Гоцуляк

Abstract

У статті, на підставі аналізу сучасної літератури, зартикульовано увагу на сучасному стані вивчення українськими вченими спадщини дослідників аграрної
історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Окреслено певний доробок з цього питання провідних академічних та молодих учених, які підготували окремі
узагальнювальні видання, монографії, і статті. Зроблені узагальнення, висновки, що стосуються загальної тенденції вивчення цього питання, та окреслені перспективи його подальшого дослідження.

Article Details

How to Cite
Гоцуляк, В. В. (2018). СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ ДОСЛІДНИКІВ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2819
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Бондар В.В. Аграрна і соціальна історія пореформеного

селянства в сучасному українському історіописанні : дис.

… канд. іст. наук: 07.00.06. / В.В. Бондар. – К. : Ін-т

історії України НАН України, 2010. – 263 с.

Ярченко Ю.В. Історія сільськогосподарської кооперації

України. 1861-1920 рр. Історіографічні аспекти

проблеми: історіографія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук.: спец. 07.00.6

“Історіографія, джерелознавство та спеціальні

історичні дисципліни” / Ю.Я. Ярченко. – Д., 1995. – 20 с.

Реєнт О. П. Соціальне життя села в Україні в другій

половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О.П. Реєнт // Історія

українського селянства. Нариси у 2-х томах. – К. :

Наукова думка. – Т. І. – С. 357-363.

Реєнт О.П., Сердюк О.В. Столипінська аграрна

реформа. – Вказана праця. – С. 388-407.

Яремчук В.П. Українська історіографія: суспільно-

політична історія: посібник / В.П. Яремчук. – Острог:

В-во Нац-ного ун-ту “Острозька академія”, 2017. – 299

с.

Демуз І. Наукові товариства на теренах Україні ХІХ –

початку ХХ ст.: полілог учених і епох: монографія / І.

Демуз. – Переяслав-Хмельницький: Фоп Лукашевич О.М.,

– 681 с.

Силка О. Громадські об єднання українського села

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: становлення та

діяльність (на матеріалах Лівобережжя) / О. Силка. –

Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2015. – 574 с.

“Український селянин” 2000-2010 рр. Бібліографічний

покажчик / уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка та ін.. –

Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 280

с.

Верховський М.М. Особистості в реформі 1861 року /

М.М. Верховський // Вказана пр. – 2001. – Вип. 2. – С. 69-

Мельниченко В.М. Аграрні відносини на

Правобережній Україні напередодні відміни кріпосного

права у працях І.О. Гуржія / В.М. Мельниченко //

Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 87-89.; Його ж

Проблеми аграрної історії Черкащини в краєзнавчих

дослідженнях 90-х років ХІХ ст. (історіографічний

аспект) / В.М. Мельниченко // Вказана пр. – Вип. 5. – С.

-166.

Рахно О.Я. Олександр Русов – дослідник українського

пореформеного села / О. Я. Рахно // Вказана пр. – С. 26-

Крот В.О. Аграрне питання в публіцистиці М.С.

Грушевського / В.О. Крот // Український селянин. – 2001.

– Вип. 3. – С. 32-34.

Вітнонів О.О. Професор Дмитро Леонідових

Похилевич – засновник Львівської школи аграрної історії

/О.О. Вінтонів // Вказана пр. – С. 37-40.

Водотика С.Г. Особливості менталітету вчених-

істориків УРСР 20-х років ХХ ст. / С.Г. Водотика //

Вказана пр. – С. 40-47.

Світленко С.І. Постать Мусія Кононенка у контексті

формування і становлення національної самосвідомості

українського селянина пореформенної доби / С.І.

Світленко // Вказана пр. – 2002. – Вип. 5. – С. 40-44.

Костик Є.П. Микола Левитський – організатор

артільного руху / Є.П. Косик // Вказана пр. – С. 48-51.

Темірова Н.Р. Слово про батька: про Р.Д. Ляха / Н.Р.

Темірова // Вказана пр. – 2002. – Вип. 6. – С. 4.

Тригуб П.М. Роман Данилович Лях – людина, вчений,

патріот / П.М. Тригуб // Вказана пр. – С. 5-7.

Запара М. І. М.Х. Бунге – почесний член Університету

Св. Володимира / М.І. Запара // Вказана пр. – С. 7-10.

Мойсієнко В.М. “Український” період у суспільній

діяльності та творчості М.І. Туган-Барановського

(1901-1904 рр.) / В.М. Мойсієнко. – Вказана пр. – С. 10-

; Його ж Життєвий шлях та громадсько-політична

діяльність О.О. Русова / В.М. Мойсієнко // Вказана пр. –

– Вип. 8. – С. 24-27.; Його ж Ліберальні ідеї в

теоретичній спадщині і реформаторській діяльності

М.Х. Бунге / В.М. Мойсієнко // Вказана пр. – 2005. – Вип.

– С. 32-36.

Аліман М.В. Основоположники селянської кооперації

/ М.В. Аліман // Вказана пр. – 2002. – Вип. 6. – С. 92-94.

Каляструк О.А. Селянська тема у творчості

Казимира Малевича. / О.А. Каляструк // Вказана пр. –

– Вип. 7. – С. 23-25.

Капустян Г.Т. “Слово про вчителя” : [про

В.П.Данилова] / Г.Т. Капустян // Вказана пр. – 2004. –

Вип. 8. – С. 8-9.

Токар Н. М. Кооперативна діяльність

В.Доманицького / Н.М. Токар // Вказана праця. –С. 221-

Ганницький С.Г. Василь Федорович Симиренко

“український Форд” кінця ХІХ – початку ХХ ст. / С.Г.

Ганницький // Вказана пр. – 2005. – Вип. 9. – С. 36-37.

Коваленко В.О. С.Ю. Вітте й П.А. Столипін: два

погляди на одну проблему / В.О.Коваленко // Вказана пр.

– 2006. – Вип. 10. – С. 16-18.

Сокирська В.В. Особливості впровадження

С толипінської аграрної реформи на Уманщині в

дослідженнях Г.Ю. Храбана / В.В. Сокирська // Вказана

пр. – С. 20-22.

Василик І.Б. Аграрні проекти Костя Левицького /

І.Б. Василик. – Вказана пр. – С. 27-30.

Масненко В.В. Селянство в історичній концепції

Михайла Грушевського / В.В. Масненко //. – Вказана пр. –

С. 47-50.; Його ж Погляди В’ячеслава Липинського на

аграрну реформу в Україні / В.В. Масненко // Вказана пр.

– 2008. – Вип 11. – С. 22-26.;

Гоцуляк В.В. Аграрна історія в іменах на сторінках /

В.В. Гоцуляк // Вказана пр. – 2006. – Вип. 10. – С. 87-90.;

Його ж Михайло Грушевський і аграрна політика

Центральної Ради у висвітленні сучасної української

історіографії” / В.В. Гоцуляк // Вказана пр. – 2017. – Вип.

С. 55-66.

Морозов А.Г. Аграрна історія України і працях В.В.

Гоцуляка / А.Г. Морозов // Український селянин. – 2008. –

Вип. 11. – С. 107-110.

Орлик В.М. Микола Бржевський – дослідник

оподаткування селянства в Російській імперії / В.М. Орлик

// Вказана пр. – 2010. – Вип. 12. – С. 67-69.

Глушан О.В. “Історія кооперації” С.В.Бородаєвського

як пам’ятка української кооперативної думки / О.В.

Глушан // Вказана пр. – С. 206-208.

Пасічна Ю. Г. Аграрний проект С.Л. Маслова

(жовтень 1917) / Ю.Г. Пасічна // Вказана пр. – 2012. –

Вип. 13. – С.145-146.

Фареній І.А. З нагоди півтора столітнього ювілею

Олександра Давидовича Черненка: слово про “відомого

діяча сільських кооперативів” та історіографію

кооперативного руху / І.А. Фареній. – Вказана пр. – С.

-171.; Його ж Про правомірність концепції “Великої

селянської революції В.П. Данилова” / І.А. Фареній //

Вказана пр. – 2014. – Вип. 14. – С. 162-166.; Його ж

Селянська революція як концепція аграрно-

капіталістичних перетворень та “політичний секрет”

Леніна / І.А. Фареній // Вказана пр. – 2017. – Вип. 18. – С.

-54.

Швець В.В. Початки наукової діяльності М.О.

Домантовича: опис Чернігівської губернії / В.В. Швець //

Вказана пр. 2014. – Вип. 14 – С. 44-46.

Ковальова Н.А. “Ідея аграрної революції” у соціал-

демократичній думці початку ХХ ст.: дискусія на ІV з’їзді

РСДРП / Н.А. Ковальова // Вказана пр. – С. 139-142., та

ін.

Ковальский М.П. До питання про особливості стилю

наукової творчості професора Дмитра Пойди / М.П.

Ковалський // Питання аграрної історії України та Росії.

М-ли шостих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 1995. – С. 9-16.

Іваненко В.В. Дослідження агарної історії у

Дніпропетровському університеті / В.В. Іваненко //

Питання аграрної історії України та Росії. М-ли других

наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.,

– С. 5-15.; Його ж Наукові читання істориків-

аграників у Дніпропетровську / В.В. Іваненко. В.Д.

Мирончук // Записки наук.-дослід. Лабораторії історії

Південної України Запорізького нац. ун-ту: Південна

Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – 1996. – № 1. – С. 177-179.; Його

ж Д.П. Пойда і формування пріоритетних напрямків

історичних досліджень у Дніпропетровському

університеті / В.В. Іваненко // Питання аграрної історії України та Росії. М-ли четвертих наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1997. – С. 5-11.;

Його ж Д.П. Пойда та його дослідження аграрної історії

України в контексті сучасної історіографічної ситуації

/ В.В. Іваненко // Питання аграрної історії України та

Росії. М-ли шостих наукових читань, присвячених пам’яті

Д.П. Пойди. – Д., 1997. – С. 5-10.; Його ж Дмитро Пойда

– історик українського селянства / В.В. Іваненко, М.П.

Ковальський // Записки наук.-дослід. лабораторії історії

Південної України Запорізького нац. ун-ту: Південна

Україна ХVІІІ-ХІХ ст. – 1996. – № 2.– С. 160-166.; Його

ж Формування пріоритетних напрямків дослідження

аграрної історії в Дніпропетровському університеті / В.В.

Іваненко // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С.

-122.; Його ж Штрихи до творчого портрета Д.П.

Пойди в сюжетах перших наукових читань:

історіографічний погляд із сьогодення / В.В. Іваненко,

В.П. Бурмага // Питання аграрної історії України та

Росії. М-ли сьомих наукових читань, присвячених пам’яті

Д.П. Пойди. – Д., 2008. – С. 5-9.

Липовськая Т.Д. Аграрна історія України в науковій

спадщині Д.П. Пойди / Т.Д. Липовськая // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1995. – С. 16-20.

Світленко С.І. Постать Мусія Кононенка у контексті

формування і становлення національної самосвідомості

українського селянства пореформеної доби / С.І.

Світленко // Український селянин. – 2007. – Вип. 5. – С.

-44.

Архіпова А. М.І. Туган-Барановський – видатний

теоретик кооперації / А. Архіпова // Молода нація. – №

– С. 72-87.; Баженов Л.В. Поділля в науковій спадщині

В.К. Гульдмана / Л.В. Баженов // Наукові праці Кам’янець-

Подільського держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2004.

– Т. 13. – С. 518-528.; Власенко В.М. До наукової спадщини

О.М. Анициферова. Призначення земських кас дрібного

кредиту / В.М. Власенко // Сумська старовина. – 2005. –

№ 16/17. – С. 99-104.; Його ж С.В. Бородаєвський про

взаємовідносини земств і кооперації / В.М. Власенко //

Сумська старовина. – 2005. – № 15. – С. 16-22.; Бондар

В.В. Аграрна і соціальна історія пореформеного селянства

в сучасному українському історіописанні: автореф. дис.

… канд. іст. наук: 07.00.06. / В.В. Бондар. – К. : Ін-т

історії України НАН України, 2010. – 20 с.; Герасименко

О.В. Вивчення масового селянського руху 1861-1904 рр. в

Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. / О.В. Герасименко // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли четвертих

наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д.,

– С. 56-62.; Гоцуляк В.В. М.Грушевський – дослідник

аграрної історії / В.В. Гоцуляк // Матеріали Всеукр.

симпозіуму з проблем аграрної історії. – Ч. 1. – К., 1996.

– С. 82-85. ; Його ж Реформа 1861 року в Україні:

історіософський та джерелознавчий аспекти / В.В.

Гоцуляк // Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 18-

; Його ж Новітня історіографія столипінської

аграрної реформи в Україні / В.В. Гоцуляк // Український

селянин. – 2004. – Вип. 8.– С. 73-76.; Його ж Новітні

дослідження з історії українського села 20-х рр. ХХ ст. /

В.В. Гоцуляк // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. – С.

-59.; Дермеленко Т.Ф. Створення української аграрної

біографістики як складової частини аграрної історії та

національної сільськогосподарської бібліографії /

Т.Ф. Дермленко // Український селянин. – 2001. – Вип. 3. –

С. 73-75.; Євсеєнко С.А. Селянський рух у 1905-1907 рр. в

Україні (радянська історіографія проблеми) / С.А.

Євсеєнко // Український селянин. – 2004.– Вип. 8. – С. 50-

; Жученко В.С. Питання економічної історії

Полтавщини в працях І.Ф. Павловського / В.С. Жученко,

Л.В. Жученко // Історична пам’ять. – 1999. – № 1-2. – С.

-134.; Костенко А.В. Определение исторической

судьбы крестьянства в идеологии народничества и

взглядах М.П. Драгоманова // Питання аграрної історії

України та Росії. М-ли третіх наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1999. – С. 127-

; Круглашов А. Економічні проблеми у теоретичній

спадщині М. Драгоманова / А.Круглашов // Питання

історії нового і новітнього часу: Зб. наук. статей. / МО

Укр. Чернівецького держ. ун-ту ім. Ю.Федковича. – 2000.

– Вип. 7. – С. 261-271.; Грачевська Т.О. Селянство як

об’єкт дослідницької уваги українського соціал-

демократа Панаса Феденка / Т.О. Грачевська // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли п’ятих наукових

читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2004. – С.

-35.; Дубинський В.А. Аграрне питання кінця ХІХ –

початку ХХ століття в радянській історіографії /

В.А. Дубінський // Наукові праці Кам’янець-Подільського

держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2002. – Т. 8 (10).– С.

-73.; Його ж М.С. Грушевський про шляхи розв’язання

аграрного питання в Наддніпрянщині початку ХХ ст.

(На матеріалах публіцистики 1905-1907 років) / В.А.

Дубинський // Наукові праці Кам’янець-Подільського

держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2004. – Т. 12.

– С. 138-143.; Його ж Українські ліберальні діячі про

шляхи вирішення аграрного питання у Наддніпрянській

Україні (1905-1907 рр.) / В.А. Дубінський // Історія

України. Маловідомі імена, події, факти; Зб. ст. – 2005.

– Вип. 32. – С. 119-127.; Коваленко В.О. Шляхи вирішення

селянського питання в економічній думці Російської

імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / В.О. Коваленко //

Український селянин. – 2004. – Вип. 8. – С. 168-171.;

Красовський Я.Й. Подільський селянин пореформеної

доби в оцінці авторів “Подільських епархиальних

ведомостей” / Я.Й. Красовський // Наукові записки

Вінницького держ. пед. ун-ту. – 2007. – Вип. ХІІ. – С. 199-

; Крот Л. Проблема економічної діяльності земських

установ в українській та російській історіографії кінця

ХІХ – початку ХХ століття / Л. Крот // Історіографічні

дослідження в Україні. – 2005. – Вип. 16. – С. 388-408.;

Корогод Л.П. М. Грушевський про соціально-

перетворюючий потенціал українського селянства / Л.П.

Корогод // Питання аграрної історії України та Росії.

М-ли третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 1999. – С. 106-121.; Костик Є.П. Дискусії

навколо діяльності М.В. Левитського / Є.П. Костик //

Український селянин. – 2008. –Вип. 11. – С. 125-128.; Його

є Микола Левитський – організатор кооперативного руху

/ Є.П. Костик // Наукові записки з української історії. –

Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – С. 93-98.;

Коцур А. Відображення в працях О.Т. Чупрова

особливостей аграрної та агрокультурної реформи

початку ХХ ст. в України / А. Коцур // Наукові записки з

української історії. – Переяслав-Хмельницький. – 2005. –

Вип. 17. – С. 99-101.; Красовський Я.Й. Реформа 1861

року та її оцінка в працях істориків кінця ХХ – початку

ХХІ ст. / Я.Й. Красовський // Наукові записки Вінницького

держ. пед. ун-ту ім. М. Коюбинського. Серія історія. –

– Вип. 10. – С. 332-338.; Куліков В.О. Українська

радянська історіографія історії селянського

господарства України другої половини ХІХ – початку ХХ

ст. / В.О. Куліков // Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія:

Історія. – 2003. – № 603. – С. 185-191.; Кучерук О.С.

Пойда як історик селянського руху в Україні

пореформеної доби: історико-краєзнавчий аспект /О.С.

Кучерук // Питання аграрної історії України та Росії. М-

ли сьомих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 2008. – С. 15-25.; Лимар А. М.Т. Симонов

(Номис): погляди поміщика на проблеми пореформеного

сільського господарства в Полтавській губернії / А.Лимар

// Сіверянський літопис. – 2005. – № 6. – С. 50-61.;

Лохматова А.І. Портрет волосного старшини в

контексті історії пореформеного селянства / А.І.

Лохматова // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Історія

та археологія. – 2004. – Вип. 12.– С. 15-21.; Мазурик В.С.

Селянське питання в Російській імперії в працях

дослідників Східньої Європи 80-90-х років ХІХ століття /

В.С. Мазурик // Наукові записки Вінницького держ. пед.

ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія історія. – 2001. – Вип.

– С. 198-202.; Марочко В.І. Сучасна історіографія

проблеми кооперативного руху в Україні другої половини

ХІХ – першої третини ХХ ст. / В.І. Марочко // Питання аграрної історії України та Росії. М-ли п’ятих наукових

читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2004. – С.

-8.; Медалієва О.З. Вивчення проблеми історії селянської

реформи 1861 р. членами історичного товариства

Нестора-літописця в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О.З.

Медалієва // Український селянин . – 2003. – Вип. 7. – С.

-19.; Мельниченко В.М. І.О. Гуржій – дослідник аграрної

історії України / В.М. Мельниченко // Гуржіївські історичні

читання. – Черкаси-Київ. 2006. – С. 62-67.; Мирончук

В.Д. Аграрне питання у творчій спадщині С.А.

Подолинського / В.Д. Мирончук, Т.А. Чуднова // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли третіх наукових

читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1995. – С.

-16.; Нечитайло С.В. Роль суб’єктивного фактора

здійснення аграрної реформи 1861 р. в Україні / С.В.

Нечитайло // Наукові праці Кам’янець-Подільського

держ. пед. ун-ту: історичні науки. – 2001. – Т. 5 (7). – С.

-1018).; Орлик В.М. Податкова політика Російської

імперії в українському селі кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. в

аграрній історіографії / В.М. Орлик // Історія України:

маловідомі імена, події, факти. – К., 2004.– Вип. 27. – С.

-239.; Остапенко Д.О. Сучасний стан вивчення історії

України кінця ХІХ – початку ХХ століть (на прикладі

споживчої кооперації) / Д.О. Остапенко // Історична

наука: проблеми розвитку: М-ли міжнар. конф. –

Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. 2002. – С. 84-87.;

Першина З.В. Історія України в працях одеських

дослідників / З.В. Першина // Український історичний

журнал. – 1994. – № 6. – С. 53-63.; Портнова Т.В. У

кривому дзеркалі: тексти української інтелігенції про

селянство ХІХ ст. / Т.В. Портнова // Питання аграрної

історії України та Росії. М-ли шостих наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2007. – С. 9-16.;

Раєвський С.М. Розвиток сільського господарства

Лівобережної України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.:

історіографія проблеми / С.М. Раєвський // Наука. Релігія.

Суспільство. – 2004. – Вип. 3. – С. 26-32.; Реєнт О.П.

Реформаторські процеси в аграрній сфері другої половини

ХІХ – початку ХХ ст.: стан наукової розробки / О.П.

Реєнт // Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 6-11.;

Савченко О.І. Селянське питання на сторінках російської

закордонної преси наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. /

О.І. Савченко // Український селянин. – 2008. – Вип. 11. –

С. 90-92.; Світленко С.І. Д.П. Пойда як історик

визвольного руху в Україні / С.І. Світленко // Питання

аграрної історії України та Росії. М-ли наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 1995. – С. 20-24.;

Його ж Українське селянство в ідейних поглядах та

діяльності кирило-мефодіївців / С.І. Світленко, С.С.

Павленко // Питання аграрної історії України та Росії.

М-ли третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 1999. – С. 17-23.; Його ж Селянство в

історіософських поглядах діячів українського

національного руху 60-80-х років ХІХ ст. / С.І. Світленко

// Питання аграрної історії України та Росії. М-ли

четвертих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.

Пойди. – Д., 2002. – С. 15-21.; Селіхов Д.А. Проблема

реформування аграрного сектору економіки України

після соціальних потрясінь 1905 року в історичній

літературі / Д.А. Селіхов, М.А. Якименко //

Історіографічні дослідження в Україні. – 1999. – Вип. 9.

– С. 294-307.; Смольніцька М. Григорій Галаган: портрет

особистості на тлі доби / М. Смольніцька // Український

історичний збірник. – 2003. – Вип. 5. – С. 169-198.;

Темірова Н.Р. Місце поміщиків в аграрному секторі в

-1917 рр.: погляд дореволюційних авторів / Н.Р.

Темірова // Український селянин. – 2002. – Вип. 6. – С. 18-

; Її ж Поміщики України в 1861-1917 рр.: огляд

зарубіжної історіографії / Н.Р.Темірова // Історичні і

політологічні дослідження. – 2003. – № 3/4. – С. 24-31.;

Її ж Сучасна історіографія історії поміщиків України

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Н.Р. Темірова //

Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Серія

історія. – 2002. – Вип. 63-64.– С. 79-80.; Товстоляк Н.Н.

Участь В.В. Тарнавського в підготовці проектів

селянської реформи та карлівському гуртку

реформаторів великої княгині Олени Павлівни / Н.Н.

Товстоляк // Грані. – 2005. – № 1. – С. 36-39.; Фареній І.А.

З історії діяльності “артільного батька” Миколи

Левитського у період становлення кооперативного руху

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І.А. Фареній // Проблеми

історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. –

–Вип. 5. – С. 204-208.; Його ж Микола Петрович

Баллін – ідеолог кооперативного руху пореформеної доби

(1860-ті – 1890-ті рр.) / І.А.Фареній // Наукові записки

Вінницького держ. пед. ун-ту. ім. М.Коцюбинського. Серія

історія. – 2006. – Вип. 11. – С. 74-77.; Хоменко Т.О.

Історіографічне дослідження діяльності земств

Наддніпрянської України у сфері модернізації

сільськогосподарського виробництва періоду другої

половини ХІХ – початку ХХ ст. / Т.О. Хоменко, М.А.

Якименко // Проблеми історії України другої половини

ХІХ – початку ХХ ст. – 2003. – Вип. 6. – С. 406-411.;

Шатохін А.М. Селянське питання у соціологічній думці

Росії та України у післяреформений період / А.М. Шатохін

// Український селянин. – 2001. – Вип. 2. – С. 112-115;

– Вип. 5. – С. 112-116.; Шевченко А.Ю. Д.П. Пойда

як історик селянського руху на Катеринославщині у

пореформену добу / А.Ю. Шевченко // Питання аграрної

історії України та Росії. М-ли шостих наукових читань,

присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Д., 2007. – С. 36-40.;

Шевченко В.М. З історії статистично-етнографічних

досліджень О. Русова на Ніжінщині / В.М. Шевченко //

Література та культура Полісся. – 1994. – Вип. 4. – С.

-29.; Його ж Реформи 1862 року на Чернігівщині у

спогадах С. Русової / В.М. Шевченко // С. Русова –

видатний педагог, державний, громадський діяч України.

– Чернігів, 1997. – С. 57-58.; Його ж І.І. Петрункевич і

аграрне питання на рубежі ХІХ-ХХ ст. / В.М. Шевченко

// Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання

історії: Зб. наук. пр.. / Ін-т політ і етнонац. досл. НАН

України, Ін-т української археографії і джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАН України Чернігівський держ.

пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка; Редкол. О.Б. Коваленко

(голова) та ін. – К. : Стилос, 1999. – С. 119-123.; Його ж

Шевченко В.М. Проблема ринкових аграрних відносин в

Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в

історіографії / В.М. Шевченко // Український історичний

журнал. – 2007. – № 5. – С. 188-205.; Його ж Висвітлення

селянського руху на Поділлі у дослідженнях М.Н. Лещенка

/ В.М. Шевченко // М-ли Х-ої Подільської історико-

краєзнавчой конфер. – Редкол.: Винокур І.С. (відп. ред.),

Баженов Л.В., Блажевич Ю.І. та ін. – Камянець-

Подільский: Камянець-Подільский держ. пед. ун-т, 2000.

– С. 283-287.; Юркова О.В. Селянське питання у працях

істориків київської школи М. Грушевського / О.В. Юркова

// М-ли Всеукр. симпозіуму з проблем аграрної історії . –

Ч. 1. – К., 1996. – С. 79-82.; Ярченко Ю.В. Хліборобські

артілі М.В. Левитського в історіографії / Ю.В. Ярченко

// Питання аграрної історії України та Росії. М-ли других

наукових читань, присвячених пам’яті Д.П.Пойди. – Д.,

– С. 92-96 та ін.

Бондар В.В. Суб’єктивний фактор проведення

реформи 1861 р. в українському селі: історіографія

проблеми / В.В. Бондар // Український селянин. Зб. наук.

праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С.43-46.