Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст.)

Main Article Content

С. В. Маркова

Abstract

Проаналізовано взаємозв’язки між формою володіння землею та особливостями землекористування, з одного боку, і характером суспільно-політичної самоорганізації сільського населення, з іншого. Як фактичний матеріал використовуються обставини еволюції українського села напередодні революційної доби. Виявлено напрям та динаміку змін відносин земельного господарювання та відповідно специфіку ствердження і функціонування елементів українського громадянського суспільства.

Article Details

How to Cite
Маркова, С. В. (2014). Власність на землю як фактор розвитку громадянського суспільства (на прикладі українського села початку XX ст.). Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/747
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трансформації і суспільно-політичних потрясінь ХХ - початку ХХІ ст.

References

1. Пилипенко В. Від експериментів до соціальної практики (П. А. С толипін і його реформа) / В. Пилипенко, В. Тарасенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3. – С. 151–157.

2. Ливи Б. М. Демографическая история Европы / Б. М. Ливи ; [пер. с итал. А. Миролюбовой]. – СПб.: «Александрия», 2010. – 304 с. – (Серия «Становление Европы»).

3. Морозова О. С. Мовна проблема в освітній сфері Наддніпрянської України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. С. Морозова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д. : Вид-во Дніпропетровського національного ун-ту, 2008. – Вип. 6. – С. 232–239.

4. Витанович І. Аграрна політика українських урядів 1917–1920 [Текст] / І. Витанович. – Мюнхен ; Чікаго : [б. в.], 1968 (Друк. «Logos»). – 60 с. – (Сер.: Монографії / Укр. іст. т-во; ч.2).

5. Сельское хозяйство Украины. – Х. : Издательский отдел НКЗ, 1923. – 232 с.

6. Бондар В. Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. в радянській історіографії / В. Бондар / / Історіографічні дослідження в Україні / [гол. редкол. В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод]. – К. : НАН України. Інститут історії України, 2011. – Вип. 21. – С. 238–258.

7. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Т. ХХІ – С.-Петербург, 1897. – 957 с.

8. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Дополнительный том ІІ. – С.-Петербург. Типография Акц. Общ. Брокгауза-Ефрона, 1907. – 934 с.

9. Ольденбург С. С. Царствование императора Николая ІІ / С. С. Ольденбург; предисл. Ю. К. Мейера]. – СПБ.: «Метрополь», 1991. – 672 с.

10. Сельское хозяйство Союза ССР в 1926–1927 году (по данным налоговых сводок по единому сельхозналогу). – М. : Госфин. из-во Союза С.С.Р., 1929. – СХСVІІІ с.+табл. С. 1–607 с.

11. Ковальова Н. А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917–1921 рр.). / Н. А. Ковальова, С. В. Корновенко, Б. В. Малиновський, О. В. Михайлик, А. Г. Морозов. – Черкаси: Ант, 2007. – 280 c.

12. Історія українського селянства: нариси в 2 т. / НАН України; Інститут історії України / [В. А. Смолій (відп. ред.)]. – К. : Наук. думка, 2006. – Т. 1. – 2006. – 632 c.

13. Сельское хозяйство Украины. – Х. : Издательский отдел НКЗ, 1923. – 232 с.

14. Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVІІІ–ХХ века / Б. Н. Миронов. – М.: Весь Мир, 2012. – 848 с.

15. Стражний О. С. Український менталітет: Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Стражний – К.: «Книга», 2008. – 368 с.

16.Булдаков В. П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия / В. П. Булдаков. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Президентский центр Б. Н. Ельцина, 2010. – 967 с.

17. Бочаров В. В. Соціально-економічне становище селянства України на початку ХХ ст. / В. В. Бочаров // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 2. – С. 3–6.

18. Історія українського селянства: нариси в 2 т. / НАН України; Інститут історії України / [В. А. Смолій (відп. ред.)]. – К. : Наук. думка, 2006. – Т. 2. – 2006. – 653 с.

19. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия: полн. собр. речей в Государственной думе и государственном совете. 1906–1911 гг. / П. А. Столыпин [предисл. К. Ф. Шацилло ; сост., коммент. Ю. Г. Фельштинского]. – М. : Молода гвардия, 1991. – 411 [5] с.

20. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Дополнительный том ІІ. – С.-Петербург. Типография Акц. Общ. Брокгауза-Ефрона, 1907. – 934 с.

21. Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVІІІ–ХХ века / Б. Н. Миронов. – [2- е изд, испр., доп.]. – М.: Весь Мир, 2012. – 848 с.: илл., табл.

22. Лазарович М. В. Економічна історія: навч. посіб. / М. В. Лазарович – К. : Знання, 2008. – 431 с.

23. Шевченко В. М. «Материалы по статистике движения землевладения в России» як джерело вивчення еволюції поземельних відносин в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / В. М. Шевченко // УІЖ. – № 6 листопад–грудень, 2006. – С. 203–211.

24. Материалы по обложению земель на Украине (Свод данных о сборах казенных, земских и мирских за 1892–1912 гг.) // Статистика Украины. – № 33. Серия VI. Финансовая статистика. – Т.1. Вип. 2. – Харьков, 1923. – 92 с.

25. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. / П. Скоропадський ; гол. ред. Я. Пеленський]. – К.; Філадельфія, 1995. – 493 c.

26. Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Дополнительный том ІІ. – С.-Петербург. Типография Акц. Общ. Брокгауза-Ефрона, 1906. – 480 с.

27. Богацький О. Чого нам треба / О. Богацький // Село. – №№ 30, 31. – 1 вересня 1918 р. – С. 13–14. 

28. Від власних дописувачів // Село. – №30, 31. – 1 вересня 1918 р. – С. 24–25.

29. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Б. Кравченко ; [пер. з англ.]. – К.: Основи, 1997. – С. 42.

30. Селянська недоля // Село. – №№ 36, 37. – 28 вересня 1918 р. – С. 21.

31. Коваль М. Наше сучасне завдання / М. Коваль // Село. – № 50. – 30 грудня. 1918 р. – С. 9–11.

32. Лозовий В. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) : монографія / В. Лозовий; Кам’янець-Подільський національний ун-т. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошак М. І.», 2008. – 480 c.

33. Береза О. І. Органи більшовицької влади та управління в українському селі в 1917–1920 рр. (державно-управлінський аспект): дис. … канд. наук з держ-го управління: 25.00.01 / О. І. Береза – Львів, 2006. – 224 с.