Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР)

Main Article Content

Т. Д. Булах
А. Г. Морозов

Abstract

Досліджено становлення та розвиток сільської кіномережі, проаналізовано стан кінообслуговування сільського населення центральних областей Української РСР, методи керівництва кінофікацією та пропагандою, проаналізовано недоліки у роботі сільського кінопрокату.

Article Details

How to Cite
Булах, Т. Д., & Морозов, А. Г. (2015). Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР). Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/818
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Беренштейн Л. Ю. В авангарді трудівників села (колгоспні і радгоспні партійні організації України між ХХ і ХХІІІ з’їздами КПРС) / Л. Ю. Беренштейн. – К., 1968.

2. Маланчук В. А. Нове в культурі і побуті колгоспного селянства / В. А. Маланчук. – К. : Наукова думка, 1970. — 189 с.

3. Талан Є.П. Колгоспи Української РСР в період завершення будівництва соціалізму (1951 – 1958 рр.). / Є. П. Талан. – К. : Наукова думка. –158 с.

4. Історія українського селянства: Нариси: В 2 т. / НАН України; Інститут історії України / В.А.Смолій (відп. ред.) - К. : Наукова думка, 2006. – Т.2. – 652 с.

5. Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921 – 1991 рр.) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.

6. Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття / І. М. Романюк. – Вінниця : Книга – Вега, 2005. – 256 с.

7. Лисак В. Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності 1950 – 1960-х рр. XX ст. / В.Ф. Лисак. – Донецьк, 2013. – 290 с.

8. М.С. Хрущов і Україна. – К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – 200 с.

9. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р.2631 – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 36.

10. Народне господарство Української РСР. Статистичний збірник. Київ: держстатвидав, 1956. – 535 с.

11. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України). – Ф.5116. – Оп.8. – Спр.217. – 141 арк.

12. ДАЧО. – Ф. Р-2624. – Оп.1. – Спр.91. – Арк. 1-7.

13. Особистий архів автора. Спогади про життя. Коломієць Д.М. (20.01.1944), що мешкає у с. Косари, Черкаська обл.

14. ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп.9. – Спр.2856. – 230 арк.

15. Особистий архів автора. Спогади про життя. Штефан В.А. (1939 р.н.), що мешкає у с. Мартиновка, Кіровоградська обл.

Most read articles by the same author(s)