РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Main Article Content

А. Г. Морозов
Я. А. Федоренко

Abstract

У статті розглянуто окремі аспекти становлення ринкових відносин у сучасному українському селі. Основну увагу зосереджено на питаннях, пов’язаних із формуванням ринкових відносин в індивідуальному та корпоративному секторах економіки держави та аналізу проблем, що заважали їм повноцінно розвиватись.

Article Details

How to Cite
Морозов, А. Г., & Федоренко, Я. А. (2016). РОЗВИТОК РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1040
Section
Modern problems of village

References

Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави [Текст] / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – К., 2005. – №11. – С. 4–12.

Про заходи щодо реформування аграрних відносин [Текст]: указ Президента України від 18 січня 1995 р. № 63/95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 21 січня.

Державний архів Київської області. – Ф. Р-354. – Оп.1. – Спр. 959. – 70 арк.

Березін О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку [Текст] /О. В. Березін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –212 с.

Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку [Текст]: указ Президента України від 6 червня 2000 р.№ 767/ 2000 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 червня. – Ст.7.

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки [Електронний ресурс]: указ Президента України від 3 грудня 1999 р. // Законодавство України. / Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/ show/1529/99.

Березін О. В. Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України [Текст] / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 193с.

Державний архів Вінницької області. – Ф. Р-6191 – Оп.1. – Спр.738. – 24 арк.

Березін О. В. Вузлові аспекти організації та функціонування гуртових продовольчих ринків світу [Текст] / О. В. Березін // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 1999. – № 5. – С. 56–60.

Державний архів Черкаської області. – Ф. Р-4313. – Оп.9. – Спр.8. – 131 арк.

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація [Текст] : наукова доповідь / під ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, А. О. Гуторова. – К.: НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 56 с.

Most read articles by the same author(s)