РОЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ ЄПАРХІЙ)

Main Article Content

І. М. Петренко

Abstract

Статтю присвячено з’ясуванню значення органів
селянського самоврядування у розвитку
церковнопарафіяльних шкіл українських лівобережних
єпархій, які в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
перебували в складі Російської імперії. На основі виявлених
і проаналізованих фактів зроблено висновок про значну
роль селянського самоврядування у матеріальній
підтримці церковних шкіл та їх педагогічних кадрів.
Органи селянського самоврядування приймали рішення
про допомогу громади щодо облаштування шкіл,
влаштування приміщення для них та забезпечення
необхідною навчально-методичною літературою.

Article Details

How to Cite
Петренко, І. М. (2019). РОЛЬ СЕЛЯНСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЛІВОБЕРЕЖНИХ ЄПАРХІЙ). Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3159
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Драч О.О. Розвиток початкової освіти в Україні

(1861-1917 рр.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01 /

О. О. Драч. – Х., 2001. – 280 с.

Степаненко Г.В. Освітня діяльність православного

духовенства в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) : дис... канд.

іст. наук : 07.00.01 / Г. В. Степаненко. – К., 2002. – 225 с.

Перерва В.С. Історія шкільництва в містах і селах

Київщини ХІХ – початку ХХ ст. / В. С. Перерва. – Біла

Церква : Вид. О. Пшонківський, 2008. – 672 с.

Бричок С.Б. Церковнопарафіяльні школи в системі

початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ – 20-ті

рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та

історія педагогіки» / С.Б.Бричок. – Житомир, 2005. – 26 с.

Петренко І.М. Церковнопарафіяльні школи

Лівобережної України в системі освітньої політики уряду

Російської імперії (1884-1917 рр.) / І. М. Петренко. –

Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – 161 с.

Янчук М.М. Церковно-шкільний журнал Київської

єпархії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: інформаційний

потенціал джерела / М. М. Янчук // Емінак: науковий

щоквартальник. – 2016. – № 2. – (Т.3). – С. 90-96; Янчук

М.М. Відкриття церковних шкіл в Уманському повіті у

-х роках / М. М. Янчук // Емінак: науковий

щоквартальник. – 2016. – № 3 (15). – Т. 3. – С. 10–15;

Янчук М.М. Освітній процес у початкових церковних

школах ХІХ ст. / М. М. Янчук // Наукові записки

Вінницького державного педагогічного університету імені

Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24. /За заг.

ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун

Д.Ю., 2016. – С. 37–42.

Новые дни в жизни церковной школы // Полтавские

епархиальные ведомости. – 1910. – № 31. – С. 2050–2062.

Из епархиальной хроники // Полтавские

епархиальные ведомости. – 1864. – № 7. – С. 92–94.

Центральний державний історичний архів України

у м. Київ (далі – ЦДІАУК), ф. 442, оп. 615, спр. 268,

арк.

Церковно-приходские школы в 1885 г. //

Черниговские епархиальные известия. Часть

неофицыальная. – 1887. – № 24. – С. 674–679.

Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по

начальному народному образованию. – СПб., 1904. –

с.

ЦДІАУК, ф. 442, оп. 631, спр. 474, 44 арк.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО),

ф. 636, оп.1, спр.45, 26 арк.

ДАХО, ф. 40, оп.103, спр.22, 13 арк.

ДАХО, ф. 40, оп.103, спр.104, 5 арк.

Светлая страничка из жизни церковно-приходских

школ // Черниговские епархиальные известия. Часть

неофициальная. – 1893. – № 24. – С. 998–1006.

Приказ Черниговского губернатора волостным

старшинам 3 мая 1888 года за № 1821 // Черниговские

епархиальные известия. Часть официальная. – 1888. –

№ 9. – С. 390–391.

Державний архів Полтавської області, ф. 512, оп. 1,

спр. 2, 5 арк.

ЦДІАУК, ф. 707, оп. 296, спр. 37, 22 арк.

Светлая страничка из жизни церковно-приходских

школ // Черниговские епархиальные известия. Часть

неофициальная. – 1893. – № 24. – С. 998–1006.

Журналы Глуховского уездного земского собрания

года. – Глухов, 1915. – 431 с.