Історіографічні джерела з вивчення аграрної політики республіканських урядів періоду революції та громадянської війни (1917-1920 рр.)

Main Article Content

О. М. Тараненко

Abstract

Досліджено джерельну базу, яку можна залучити, вивчаючи історіографію аграрної політики республіканських урядів у роки української революції 1917 – 1921 рр. Виокремлено основні групи історіографічних джерел, з’ясовано характерні риси та інформативну насиченість кожної з них.

Article Details

Section
Джерелознавство та методологія історико-аграрних досліджень

References

1. Варшавчик М. Джерелознавство історії України: Довідник / М. Варшавчик. – К., 1998. – 211 с.

2. Колесник І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття) / І. Колесник. – К.: Генеза, 2000. – 254 с.

3. Калакура Я. Класифікація джерел з історії України / Я. Калакура // Історичне джерелознавство / Я. Калакура, І. Войцехівська, С. Павленко та ін. – К.: Либідь, 2004. – 488 с.

4. Клунний Г. Земельне законодавство контрреволюційних урядів за часів революції на Україні / Г. Клунний. – Х., 1926. – 180 с.

5. Конституційні акти України, 1917 – 1920: Невідомі конституції України. – К.: Генеза, 1992. – 269 с.

6. Костів К. Конституційні акти відновленої української держави 1917 – 1919 років і їхня політично-державна якість / К. Костів. – Торонто, 1964. – 186 с.

7. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції / А. Слюсаренко, М. Томенко. – К., 1997. – 187 с.

8. Велика Українська революція. – Нью-Йорк, 1967. – 112 с.

9. Документи трагічної історії України (1917 – 1927 рр.). – К., 1999. – 640 с.

10. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917 – 1920 рр.: У 3 т. / П. Христюк. – Відень: Український Соціологічний Інститут, 1923.

11. Літопис української революції. Матеріали й документи до історії української революції. – К. – Львів, 1923 – 1924. 

12. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: документи і матеріали.: У 3 т. – Мюнхен, 1983.

13. Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т. – К., 2001.

14. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. – К., 1996, 1997.

15. Директорія, Рада народних міністрів Української Народної Республіки. 1918 – 1920. Документи і матеріали. У 2-х т. – К., 2006, 2007.

16. Західноукраїнська Народна Республіка. Документи і матеріали. У 5-и т. – Івано-Франківськ, 2001 – 2006.

17. Корновенко С. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919– 1920 рр.) : історіографічний процес 1919–2000-х рр. / С. Корновенко. – Черкаси : Ант, 2008. – 238 с.

18. Історія Української РСР. У 8 т. 10 кн. – К., 1977. – Т. 5.

19. История Украинской ССР: В 10 т. Т. 6.: Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война на Украине (1917 – 1920). – К.: Наукова думка, 1984. – 656 с.

20. Історія селянства Української РСР. У 2 т. Т.2. – К., 1967. – 534 с.

21. Історія українського селянства. Нариси в 2-х т. – Т1. – К.: Наукова думка, 2006. – 632 с.

22. Історія України: нове бачення: У 2-х т. / Під ред. В.А. Смолія. – К., 1995. – Т.1. – 351 с.; 1996. – Т.2. – 492 с.

23. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. – К., 2002 – 2003.

24. Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана / С. Литвин. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2001. – 640 с.

25. Реєнт О. Павло Скоропадський / О. Реєнт. – К.: Альтернативи, 2003. – 304 с.

26. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917 – 1920). – К., 1977.

27. Верстюк В. Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад / В. Верстюк. – К., 1984. – 140 с.

28. Хміль І. Трудяще селянство України в боротьбі за владу Рад / І. Хміль. – К., 1977. – 199 с.

29. Лях Р. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Лях. – К. – Донецьк: Вища школа, 1975. – 118 с.

30. Витанович І. Аграрна політика українських урядів революції 1917–1920 / І. Витанович. – Мюнхен – Чикаго : Українське історичне товариство, 1968. – 60 с.

31. Верига В. Визвольна боротьба в Україні 1914 – 1923 рр.: у 2-х т. – Т.1./ В. Верига. – Львів; Рівне, Видавництво ВАТ ,,Рівненська друкарня”, 2005. – 472 с.

32. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис: Монографія / В. Солдатенко. – К., 1999. – 975 с.

33. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. / О. Рубльов, О. Реєнт. – К.: Альтернативи, 1999. – 319 с.

34. Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920) / В. Литвин. – К.: Альтернативи, 2003. – 488 с.

35. Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.): Монографія / В. Капелюшний. – К.: Олан, 2003. – 608 с.

36. Ковальова Н., Корновенко С., Малиновський Б., Михайлюк О., Морозов А. Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.) / Н. Ковальова, С. Корновенко, Б. Малиновський, О. Михайлюк, А. Морозов. – Черкаси: Ант, 2007. – 280 с.

37. Ковальова Наталія Анатоліївна. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. Ковальова. – Дніпропетровськ, 1999. – 185 с.

38. Шпекторенко І. В. Державна політика у галузі хлібозаготівель в Україні у роки першої світової війни 1914–1918 рр. (На матеріалах Катеринославської губернії). – Автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / І.В.Шпекторенко. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – 18 с.

39. Пітик Г. А. Селянське питання в політиці Української Держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.). – Автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г. А. Пітик. – К., 2008. – 23 с.

40. Борисов В. З досвіду рішення продовольчої проблеми в Україні в 1917 – 1920 рр. (Зрівняльний аналіз діяльності політичних партій): Автореферат дис… д-ра іст. наук / В. Борисов. – К., 1993. – 48 с.

41. Волкогонов Д. Сталинизм: сущность, генезис, эволюция / Д. Волкогонов // Вопросы истории. – 1990. – №3. – С. 6 – 15.

42. Українська народна республіка – 90 років з дня проголошення. Матеріали наукових читань 25 жовтня 2007 р. – Чернігів, 2007. – 326 с.

43. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Матеріали Міжнародної науково- теоретичної конференції 20-21 листопада 2007 р. – К.: ІПіЕНД НАНУ, 2007. – 513 с.

44. Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917 – 1921 pp.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р.) / Ред. кол.: Смолій В. А. (співголова), Завальнюк О. М (співголова), Реєнт О. П. та ін. НАН України. Інститут історії України. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – 336 с.