НОВІТНЯ ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ П. СКОРОПАДСЬКОГО (2000-НІ – 2010-ТІ РР.)*

Main Article Content

В. А. Іващенко
О. М. Тараненко

Abstract

У статті проаналізовано новітній етап у розвитку вітчизняної історіографії, присвяченій історії Української Держави. Предметну увагу приділено вивченню вітчизняної історіографії аграрної політики П. Скоропадського. Стаття базована на дослідженнях і розвідках, опублікованих у 2000-х – 2010-х рр.

Article Details

How to Cite
Іващенко, В. А., & Тараненко, О. М. (2018). НОВІТНЯ ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ П. СКОРОПАДСЬКОГО (2000-НІ – 2010-ТІ РР.)*. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2820
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Грибоєдов С. Українська Держава гетьмана

П. Скоропадського : Історіографічне дослідження : дис.

… канд. іст. наук : 07.00.06 / С. Грибоєдов. – К., 2001. –

с.

Гнатюк С. Внутрішня політика гетьманату

П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія

проблеми : дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / С. Гнатюк.

– К., 2002. – 249 с.

Салата Г. Аграрна політика українських національних

урядів (1917 – 1920 рр.): Історіографія : дис. … канд.

іст. наук : 07.00.06 / Г. Салата. – К., 2010. – 201 с.

Капелюшний В. Здобута і втрачена незалежність:

історіографічний нарис української державності доби

національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) /

В. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 608 с.

Житков О. Селянське питання в українській революції

– 1921 рр.: Історіографічне дослідження / О.

Житков. – Х. : видавець Мачулін, 2016. – 592 с.

Любовець О. Напрями історіографічних досліджень

та перспективи вивчення феномену гетьманату

П. Скоропадського / О. Любовець // Національна та

історична пам’ять : зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ

«Пріоритети», 2013. – Вип. 7. – С. 15–23.

Калакура Я. Три образи Гетьманату

П. Скоропадського в українській історіографії /

Я. Калакура // Національна та історична пам’ять : зб.

наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – Вип.

– С. 56–66.

Терела Г. Аграрна політика Української Держави

П. Скоропадського : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Г.

Терела. – Полтава, 2000. – 219 с.

Малиновський Б. Аграрна політика Австро-Угорщини

та Німеччини в Україні, 1918 р. : дис. …канд. іст. наук :

00.02 / Б. Малиновський. – Дніпропетровськ, 2001. –

с.

Пітик Г. Селянське питання в політиці Української

Держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень

– серпень 1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Г. Пітик.

– К., 2008. – 23 с.

Політична історія України ХХ століття : у 6 т. /

редк. І. Курас [та ін.]. – К. : Ґенеза, 2003. – Т. 2: Революції

в Україні : політико-державні моделі та реалії (1917–

– 480 с.

Історія українського селянства : в 2-х т. – К. : Наукова

думка, 2006. – Т. 1. – 632 с.

Ковальова Н. Аграрна політика в Україні періоду

національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.) /

Н. ковальова, С. Корновенко, Б. Малиновський, О.

Михайлюк, А. Морозов. – Черкаси : Ант, 2007.

Нечитайло В. Задуми П. Скоропадського у сфері

земельного порядкування та їх реалізація / Формування

та діяльність українських національних урядів періоду

Української революції 1917 – 1921 рр. : матеріали

Всеукраїнської наукової конференції. – Кам’янець-

Подільський : Оіюм, 2008. – С. 61–68.

Пиріг Р. Земельна реформа Павла Скоропадського:

німецький вплив / Р. Пиріг // Український селянин. – 2008.

– Вип. 11. – С. 9–15.

Корновенко С. Аграрне законодавство П.

Скоропадського у контексті вітчизняного та

європейського досвіду вирішення земельного питання

(1918–1921 рр.) / С. Корновенко // Український історичний

журнал. – 2008. – № 4. – С. 72–81.

Корновенко С. Аграрне законодавство Гетьманату

П. Скоропадського та білого руху півдня Росії /

С. Корновенко, А. Морозов // Національна та історична

пам’ять : зб. наук. праць. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети»,

– Вип. 7. – С. 131–140.

Історія України ХХ–ХХІ ст. / П. Панченко,

Н. Барановська, С. Падалка [та ін.]. – К. : Знання, 2004.

– 582 с.

Бойко О. Історія України / О. Бойко. – К. :

Академвидав, 2007. – 688 с.