НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

Main Article Content

Ю. В. Крамар

Abstract

Досліджено регіональну специфіку подій Української революції на західноволинських землях. Проаналізовано фактори, які впливали на зміну світоглядних орієнтирів місцевих мешканців, модель їхньої поведінки в умовах російської, української, радянської, німецької, польської владних структур.

Article Details

How to Cite
Крамар, Ю. В. (2017). НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1859
Section
Peasant revolution

References

Оксенюк Р.Н. Нариси історії Волині. 1961-1939 / Р.Н. Оксенюк. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. – 276 с.

Дмитрук В.Г. Вони боролися за волю України (Нарис історії Сірожупанної дивізії): Монографія / В.Г. Дмитрук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 286 с.

Дем’янюк О.Й. Волинська губернія в період правління Директорії УНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.) / О.Й. Дем’янюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Історичні науки, № 11, 2008. – Луцьк, 2008. - С. 53-58.

Гуцалюк І. О. Державотворчий потенціал української влади в Західній Волині (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / І. О. Гуцалюк // Волин. іст. зап. : зб. наук. пр. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 6. – С. 110-120.

Рибко О.С. Діяльність німецької військової адміністрації на Волині 1918 року / О.С. Рибко // Науковийвісник Волинського національного університету імені Лесі

Українки. Серія Історичні науки, № 22, 2010. – Луцьк, 2010. – С. 76-80.

Гладишук С. Сприйняття польської адміністрації населенням Західної Волині в 1919-1921 рр. / С. Гладишук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Історичні науки, № 5, 2015. – Луцьк, 2015. – С. 50-55.

Політична історія України. XX століття: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. Т. 2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917–1920) / В. Ф. Солдатенко (кер.), В. Ф. Верстюк. – К.: Генеза, 2003. – 488 с.

Історія Волині з найдавніших часів до наших днів : монографія / Іван Кічий, Олексій Михайлюк, Микола Півницький [та ін.]. – Львів : Вища шк., 1988. – 238 с.

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф.3, оп.1, спр. 1629.

ДАВО ф.3, оп.1, спр. 1714.

ДАВО, ф.3, оп.1, спр.1703.

Гуцалюк І.О. Земства Західної Волині в добу Української революції (1917-1920 рр.) / І.О. Гуцалюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія Історичні науки, № 10, 2012. – Луцьк, 2012. – С. 35-41.

Zeliсska N. Towarzystwo Straїy Kresowej (1918-1927) / N. Zeliсska // Almanach Historyczny. – Т. 2. - 2000. – S. 139-

Archiwum Akt Nowych, Towarzystwo straїy kresowej (далі: AAN, TSK), Zesp. 55, sygn. 337 (mikrof. 48412) Wydzial organizacijny. Raporty pow. Јuckiego. 1919 r.

AAN, TSK, Zesp. 55, sygn. 327 (mikrof. 48402) Wydzial organizacijny. Raporty pow. Dubieсskiego. 1919 r.

AAN, TSK, Zesp. 55, sygn. 330 (mikrof. 48405) Wydzial organizacijny. Raporty pow. Kowelskiego. 1919 r.

AAN, TSK, Zesp. 55, sygn. 322 (mikrof. 48397) Wydzial organizacijny. Raporty kier. Okrкgu Woіyсskiego. 1919 r.

AAN, TSK, Zesp. 55, sygn. 331 (mikrof. 48406) Wydzial organizacijny. Raporty pow. Kowelskiego. 1920 r.

AAN, TSK, Zesp. 55, sygn. 324.

ДАВО, ф. 58, оп. 2, спр. 62.