ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ФЕРМЕРСЬКОГО ТИПУ ДОБИ НЕПУ – РЕАЛЬНИЙ ВИКЛИК ТОТАЛІТАРИЗМУ

Main Article Content

В. М. Лазуренко

Abstract

У статті розкрито склад та питому вагу селянських господарств фермерського типу України в період нової економічної політики (1921–1929 рр.). Зосереджено увагу на кількісному та якісному аналізові селянських фермерських господарств, їх питомої ваги у виробництві сільськогосподарської продукції, насамперед, товарного спрямування. Враховані домінуючі в добу непу критерії віднесення селянських господарств до фермерської групи: характер землекористування, рівень механізації і товарності господарств, ступінь
розвиненості ринкових зв’язків та вартість засобів виробництва.

Article Details

How to Cite
Лазуренко, В. М. (2016). ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ФЕРМЕРСЬКОГО ТИПУ ДОБИ НЕПУ – РЕАЛЬНИЙ ВИКЛИК ТОТАЛІТАРИЗМУ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2185
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Качинский В. Молодая поросль фермерства в украинской степи / В. Качинский // Хозяйство Украины. – 1925. – № 6. – С. 98 – 106; Гуревич М. Б. Вопросы современнго крестьянского хазяйства Украины / М.Б.Гуревич. – Х.: ЦСУ, 1927. – 191 с.; Альтерман А. Сучасне зернове господарство України та проблеми його товарності / А. Альтерман. – Х.: Радянський селянин, 1929. – 110 с.; Кульчицький С. Соціально-економічний розвиток селянських господарств УРСР напередодні масової колективізації / С. Кульчицький // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – 1982. – Вип.8. – С. 43 – 55; Марочко В. І. Українська селянська кооперація :

історико-теоретичний аспект (1861 – 1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : М.Р. Kots Publishing, 1995. – 224 с.; Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.; Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – Х.: Основа, 1997. – 400 с.; Ганжа О. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917 – 1927 рр.) /

О. Ганжа. – К.: Ін-т історії НАНУ, 2000. – 208 с.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА, 2006. – 495 с.

Данилов В. П. О характере социально-экономических отношений советского крестьянства до коллективизации сельского хозяйства / Данилов В. П. – М.: Институт истории АН СССР, 1961. – 60 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921 – 1929 рр.) / Калініченко В. В. – Х.: Основа, 1991. – 129 с.

Вісімнадцять селянських бюджетів з Черкащини // Український агроном. Журнал агрономічної секції ВУК профспілки с.-г. та лісових робітників СРСР. – № 2–3. – 1928. – С.24–34.

Державний архів Вінницької області. – Ф. Р – 568. Бюро селянського буряківництва. – Оп. 73. – Спр. 142. Анкети-характеристики селянських господарств призаводських районів. 6 квітня – 15 червня 1925 року. – 342 арк.

Диференціація селянських господарств у районі Харківської філії Цукротресту (за матеріалами дослідження 1926 року) // Український агроном. Журнал агрономічної секції ВУК профспілки с.-г. та лісових робітників СРСР. – №2–3. – 1928. – С. 34–37.

Альтерман А. Сучасне зернове господарство України та проблеми його товарності / А. Альтерман. – Х.: Радянський селянин, 1929. – 110 с.

Два роки роботи Уряду УСРР (1926/1927 – 1927/1928). Матеріали до звіту Уряду Одинадцятому з’їздові Рад. – Х.: Видання Секретаріату ВУЦВК та Управління справами РНК УСРР, 1929. – 228 с.

Литвин В. Історія України / В. Литвин– К. : Наукова думка, 2008. – 814 с.

Из обращения ЦК ВКП (б) «Ко всем организациям ВКП (б)» от 13 февраля 1928 г. // Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927–1932 гг. / Под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого. – М.: Политиздат, 1989. – 364 с.

Державний архів Чернігівської області. – Ф.Р – 72. Виконавчий комiтет Михайло-Коцюбинської районної

ради депутатів трудящих, смт. Михайло-Коцюбинське Михайло-Коцюбинського району Чернiгiвської областi. –

Оп. 14. – Спр. 25. Постановления (копии) ВУЦИКа и Совнаркома УССР о подчиненности органов милиции органам ГПУ, о борьбе с искривлениями налоговой политики, индивидуальным обложением налогом кулацких хозяйств и порядке наделения их землей, об использовании на роботах и выселении раскулаченных… и другие материалы. 25 декабря 1929 г. – 3 февраля 1931 г. – 499 л.

Веселова О. М. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947: Злочин проти народу / О. М. Веселова,В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – К.; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 270 с.

Сдвиги в сельском хозяйстве СССР между ХV и ХVІ партийными съездами: Сборник статистических сведений по сельскому хозяйству за 1927 – 1930 гг. – М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. – 128 с.

Ганжа О. І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР / О. І. Ганжа / Серія “Історичні зошити”. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1996. – 42 с.

Очерки развития социально-классовой структуры УССР: 1917–1937 / С. В. Кульчицкий, И. К. Рыбалка, Ф. Г. Турченко и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 238 с.