Висвітлення структури селянського господарства фермерського типу та його ролі в аграрному виробництві у науковій літературі 1920-х рр.

Main Article Content

В. М. Лазуренко

Abstract

Розкрито особливості структури селянських господарств України фермерського типу в період нової економічної політики (1921 – 1929 рр.) та їх значення для аграрного розвитку за матеріалами, що знайшли своє відображенні у роботах відомих вчених 20-х рр. XX ст

Article Details

How to Cite
Лазуренко, В. М. (2014). Висвітлення структури селянського господарства фермерського типу та його ролі в аграрному виробництві у науковій літературі 1920-х рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/711
Section
Історіографія аграрної історії: основні здобутки останніх десятиліть

References

1. Калініченко В. Селянське господарство України в період непу. Історико-економічне дослідження / Калініченко В. – Х., 1997. – 400 с.; Паскаленко В. Є. Критерії визначення соціально-економічного становища селянського господарства в добу НЕПу / Паскаленко В. Є. // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 27. – Вип. 14. – Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили. – 2003. – С. 67 – 72; Нечитайло В. В. Наукові дискусії вчених-аграрників (прихильників і противників теорії сімейно-трудового селянського господарства щодо модернізації аграрного сектора економіки (20-ті рр. ХХ ст.) / Нечитайло В. В. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Вип.8. – Серія : Історія : Зб. наук. Праць. – Вінниця : ДП “ДКФ”, 2004. – С. 85 – 89; Олянич В. В. Концепції організаційно- виробничого типу селянського сімейного господарства УСРР у літературі 20-х рр. / Олянич В. В. // Збірник наукових праць. – Х., 2008. – Вип. 32. – С. 102 – 112;

2. Чаянов А. В. Крестьянское хозяйство : Избранные труды / Чаянов А. В. – М. : Экономика, 1989. – 492 с.; Чаянов А. В. Оптимальные размеры земледельческих хозяйств / Чаянов А. В. // Труды Высшего семинария сельскохохозяйственной экономии и политики. – М. : ВЦИК, 1922. – С. 5 – 82; Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации / Чаянов А. В. – М. : Книгосоюз, 1927. – 383 с.; Чаянов А. В. Очерки по экономике трудового крестьянского хозяйства / с предисл. Л. Крицмана / Чаянов А. В. – М. : Новая деревня, 1924. – 152 с.; Челінцев Д. Організація сільського господарства Харківщини та досягнення його на початку 1924/25 р. / Челінцев Д. // Земельник. – 1925. – № 3. – С. 96 – 101; Філіповський О. К. Розвідка з організації селянського господарства на Україні / Філіповський О. К. – Х. : ДВУ, 1926. – 314 с.; Коротков И. П. Организационно-производственные минимумы в крестьянском хозяйстве и методы их устранения / Коротков И. П. – Х. : Книгоспілка, 1926. – 210 с.; Коротков И. П. Современные вопросы организации крестьянского хозяйства в связи с общественной агрономией / Коротков И. П. –Мариуполь : Сельхозкредитсоюз, 1927. – 152 с. 

3. Макаров Н. П. Как американские фермеры организовали свое хозяйство / Макаров Н. П. – New-York : Association Press, 1921. – 157 с.; Макаров Н. П. Организация сельского хозяйства / Макаров Н. П. – М. : Экономическая жизнь, 1926. – 566 с.

4. Ленин В. И. О кооперации / Ленин В. И. // Полное собрание сочинений (5 издание). Т. 45. – М. : Издательство политической литературы, 1970. – С. 369 – 377.

5. Чаянов А. В. Оптимальные размеры земледельческих хозяйств / Чаянов А. В. // Труды Высшего семинария сельскохохозяйственной экономии и политики. – М. : ВЦИК, 1922. – С. 5 – 82.

6. Дубровский С. Мелкобуржуазные теории аграрной кооперации / Дубровский С. // Большевик. – 1924. – № 3 – 4. – С. 90 – 98.

7. Сталін Й. В. До питань аграрної політики в СРСР : Промова на конференції аграрників-марксистів 27 грудня 1929 р. / Сталін Й. // Питання ленінізму. – К. : Політвидав, 1953. – С. 266 – 283.

8. Качинский В. Крестьянская кооперация и социализм / Качинский В. – Х. : Всеукр. гос. изд.-во, 1921. – 46 с.

9. Качинский В. Очередные задачи сельского хозяйства / Качинский В. // Народное хозяйство Украины. Очерки и статьи по хозяйственному строительству Украины. Сборник второй. – Х. : Гос. изд.-во Украины, 1921. – С.15.

10. Качинский В. Молодая поросль фермерства в украинской степи / Качинский В. // Хозяйство Украины. – 1925. – № 6. – С. 98 – 106.

11. Олянич В. В. Концепції організаційно-виробничого типу селянського сімейного господарства УСРР у літературі 20-х рр. / Олянич В. В. // Збірник наукових праць. – Х., 2008. – Вип. 32. – С. 102 – 112.

12. Качинський В. На допомогу селянському господарству. Сільськогосподарський кредит на Україні / Качинський В. – Х. : Червоний шлях, 1924. – 54 с.