Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття

Main Article Content

І. В. Сушик

Abstract

Досліджено утворення та діяльність машинно-тракторних станцій Волині у повоєнний період. Проаналізовано зростання чисельності парку, оплату праці механізаторів. Відзначено специфіку області щодо використання земельних угідь. Розглянуто діяльність спеціалізованих лукомеліоративних станцій.

Article Details

Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Басюк Т.Л. МТС – решающая сила в развитии колхозного производства / Т.Л. Басюк. – М.: Госполитиздат, 1954. – 230 с.; Арутюнян Ю.В. Механизаторы сельского хозяйства СССР в 1929-1957 гг. / Ю.В. Арутюнян – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 341 с.; Вылцан М.А. Восстановление и развитие материально-технической базы колхозного строя (1945-1956) / М.А. Вылцан. – М.: Мысль, 1973. – 263 с.

2. Ровчак Л.В. Оплата праці робітників МТС України (50-ті рр.) / Л.В. Ровчак // Український селянин: зб. наук пр. науково-дослідного інституту селянства. Вип. 1 / Ін-т історії України НАН України, НДІ. – Черкаси: 2001. – С. 88-90; Ровчак Л.В. Машинно-тракторні станції в Україні (50-ті рр.): автореф. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Л.В. Ровчак. – Донецьк, 2000. – 19 с.

3. Гайдуцький П. І. Відродження МТС (Організація машинно-технологічних станцій в ринкових умовах) / П. І. Гайдуцький, М. Г. Лобас. – К., 1997. – 508 с.; Петров В. М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні / В.М. Петров. – К.: «Економіка АПК». – 2010. – № 2.

4. Сидоров К.С. Утворення та діяльність машинно-тракторних станцій на Житомирщині в 30-х роках XX століття / К.С. Сидоров // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Випуск XXXVII, 2013.

5. Сушик І.В. Машинно-тракторні станції Волині у повоєнній відбудові сільського господарства краю (1944-1953 рр.) / І.В. Сушик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Дні науки 2006»] , (Дніпропетровськ, 15-27 квітня 2006 р.). – Том 31. Історія. – Дніпропетровськ, 2006.

6. Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1971. (Ін-т історії партії при ЦК Компартії України, Філ. Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС; За заг. ред. П.І. Федосєєва, К.У. Чернетка. – К.: Політвидав України. – Т.6: 1941-1954, 1980. – 523 с.

7. Волинь Радянська (1939-1964 рр.). Збірник документів і матеріалів. – Ч.3. – Львів: Каменяр, 1971. – 347 с.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1 – Оп. 30. – Спр. 279; Сайчук І.А. Створення і діяльність політвідділів МТС / І.А.Сайчук // Український історичний журнал. – 1979. – № 9.

9. Соціалістичні перетворення в західних областях Української РСР. 1939-1979: Збірник документів і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1989. – 466 с 

10. Державний архів Волинської області (далі – Держархів Волинської області). – Ф. Р-295. – Оп. 4. – Спр. 184.

11. Держархів Волинської області. – Ф. Р-295. – Оп. 6. – Спр. 353.

12. Держархів Волинської області. – Ф. Р-295.– Оп. 6 – Спр. 334.

13. Блоха І. Зростає тракторний парк / І. Блоха // Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня.

14. Пристапчук Л.С. Організація використання машинно-тракторного парку в колгоспах / Л.С. Пристапчук, М.П. Хотенко – К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1960.

15. Держархів Волинської області. – Ф.Р-677. – Оп. 7. – Спр. 14.

16. У наступ на болота, товариші волиняни// Радянська Волинь. – 1952. – 7 травня.