Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття

Main Article Content

І. В. Сушик

Abstract

Досліджено утворення та діяльність машинно-тракторних станцій Волині у повоєнний період. Проаналізовано зростання чисельності парку, оплату праці механізаторів. Відзначено специфіку області щодо використання земельних угідь. Розглянуто діяльність спеціалізованих лукомеліоративних станцій.

Article Details

How to Cite
Сушик, І. В. (2014). Матеріально-технічна база МТС Волині у 50-ті роки XX століття. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/787
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Басюк Т.Л. МТС – решающая сила в развитии колхозного производства / Т.Л. Басюк. – М.: Госполитиздат, 1954. – 230 с.; Арутюнян Ю.В. Механизаторы сельского хозяйства СССР в 1929-1957 гг. / Ю.В. Арутюнян – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 341 с.; Вылцан М.А. Восстановление и развитие материально-технической базы колхозного строя (1945-1956) / М.А. Вылцан. – М.: Мысль, 1973. – 263 с.

2. Ровчак Л.В. Оплата праці робітників МТС України (50-ті рр.) / Л.В. Ровчак // Український селянин: зб. наук пр. науково-дослідного інституту селянства. Вип. 1 / Ін-т історії України НАН України, НДІ. – Черкаси: 2001. – С. 88-90; Ровчак Л.В. Машинно-тракторні станції в Україні (50-ті рр.): автореф. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Л.В. Ровчак. – Донецьк, 2000. – 19 с.

3. Гайдуцький П. І. Відродження МТС (Організація машинно-технологічних станцій в ринкових умовах) / П. І. Гайдуцький, М. Г. Лобас. – К., 1997. – 508 с.; Петров В. М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні / В.М. Петров. – К.: «Економіка АПК». – 2010. – № 2.

4. Сидоров К.С. Утворення та діяльність машинно-тракторних станцій на Житомирщині в 30-х роках XX століття / К.С. Сидоров // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Випуск XXXVII, 2013.

5. Сушик І.В. Машинно-тракторні станції Волині у повоєнній відбудові сільського господарства краю (1944-1953 рр.) / І.В. Сушик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Дні науки 2006»] , (Дніпропетровськ, 15-27 квітня 2006 р.). – Том 31. Історія. – Дніпропетровськ, 2006.

6. Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1971. (Ін-т історії партії при ЦК Компартії України, Філ. Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС; За заг. ред. П.І. Федосєєва, К.У. Чернетка. – К.: Політвидав України. – Т.6: 1941-1954, 1980. – 523 с.

7. Волинь Радянська (1939-1964 рр.). Збірник документів і матеріалів. – Ч.3. – Львів: Каменяр, 1971. – 347 с.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1 – Оп. 30. – Спр. 279; Сайчук І.А. Створення і діяльність політвідділів МТС / І.А.Сайчук // Український історичний журнал. – 1979. – № 9.

9. Соціалістичні перетворення в західних областях Української РСР. 1939-1979: Збірник документів і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1989. – 466 с 

10. Державний архів Волинської області (далі – Держархів Волинської області). – Ф. Р-295. – Оп. 4. – Спр. 184.

11. Держархів Волинської області. – Ф. Р-295. – Оп. 6. – Спр. 353.

12. Держархів Волинської області. – Ф. Р-295.– Оп. 6 – Спр. 334.

13. Блоха І. Зростає тракторний парк / І. Блоха // Радянська Волинь. – 1953. – 9 січня.

14. Пристапчук Л.С. Організація використання машинно-тракторного парку в колгоспах / Л.С. Пристапчук, М.П. Хотенко – К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1960.

15. Держархів Волинської області. – Ф.Р-677. – Оп. 7. – Спр. 14.

16. У наступ на болота, товариші волиняни// Радянська Волинь. – 1952. – 7 травня.