Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст.

Main Article Content

І. С. Корицький

Abstract

Статтю присвячено аналізові основних передумов виникнення сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці ХІХ ст. У роботі схарактеризовано весь комплекс чинників становлення кооперації в аграрному секторі.

Article Details

How to Cite
Корицький, І. С. (2015). Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/809
Section
Селянство в умовах ринково-капіталістичної трасформації і суспільно-політичних потрясінь у ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.

References

1. ІР НБУВ. – Ф. 327. – № 99.

2. Там само, № 144–145.

3. Аліман М. В. Історія споживчої кооперації України / М. В. Аліман, С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей. – Львів, 1996. – С. 48–49.

4. Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.) / В. Марочко. – К. : M.P. KotsPublishing, 1995. – 244 с.

5. Приймак О. М. Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть / О. М. Приймак. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 458 с.

6. Височанський П. Начерк розвитку української споживчої кооперації : у 2-х ч. / П. Височанський. – Катеринослав : Книгоспілка, 1925. – С. 51.

7. Божко Л. М. Левитський як кооператор і його хліборобські спілки / Л. Божко. – Львів : З друкарні І. Айхельбергера і Сп., 1909. – 14 с.

8. Павликовський Ю. Микола Левитський. В 50-ліття його громадсько-кооперативної праці. 1878–1928 / Ю. Павликовський. – Львів : [Б. в.], 1928. – С. 10.

9. Фаресов А. Народники и марксисты / А. Фаресов. – Санкт-Петербург : Тип-я М. Меркушева,1899. – 56 с.

10. Праці науково-дослідної кафедри кооперації при Київському Кооперативному інституті ім. В. Я. Чубаря. – К., 1928. – Вип. 4. – С. 207–208.

11. З історії становлення кооперативного руху в Наддніпрянській Україні (друга половина XIX початок XX ст.) / І. А. Фареній; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 143 с.

12. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ на початку ХХ століття : монографія / І. А. Фареній; Ін-т історії НАН України. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с.

13. Хейсин М. Л. История кооперации в России. – Л., 1926. – С. 152.

14. ІР НБУВ. – Ф. 290. – № 2423.

15. Українські кооператори (історичні нариси). Кн. 1 / ред.: С. Гелей; Укоопспілка. – Л. : Коопосвіта, 1999. – 454 c.

16. Бабенко С. Г. Історія кооперативного руху : підручник для кооперативних вузів / С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей, Я. А. Гончарук та ін. – Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1995. – 410 с.

17. Про роль інтелігенції в становленні кооперативного руху у Наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. А. Фареній // Пробл. історії України XIX – початку XX ст. – 2004. – Вип. 8. – С. 128–134.