ПОЛЯКИ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ В 1917-1921 РОКАХ: НАРИС ІСТОРІЇ ДИСКУРСУ

Main Article Content

Адам Свйонтек

Abstract

Статтю присвячено дослідженню значення польської літератури, культури або взагалі так званої колективної пам’яті для України в 1917–1921 рр. Узагалнено дискурс, що розглядав цей предмет, що має довгу 100-річну історію.

Article Details

How to Cite
Свйонтек, А. (2018). ПОЛЯКИ ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ В 1917-1921 РОКАХ: НАРИС ІСТОРІЇ ДИСКУРСУ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2823
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Солдатенко В. Ф. Українська революція 1917-1920 рр.:

до з’ясування контурів та параметрів історичного

феномену / В. Ф. Солдатенко // Гілея (науковий вісник):

Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 18. – C. 4-20.

Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів /

П.-Р. Маґочій. -– Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. -–

с. + XXII с.

Reshetar J. S. Jr. The Ukrainian Revolution. A Studyi in

Nationalism / J. S. Reshetar Jr. – Princeton, NJ : Princeton

University Press, 1952. – 364 p.

Вітенко М. Велика Російська революція: український

та російский дискурси / М. Вітенко // Історична

панорама: Науковний збірник ЧНУ. Спеціальність

“Історія”. – 2017. – Вип. 25. – С. 35-49.

Chwalba A. Okupacyjny Kraków w latach 1939-1945 / A.

Chwalba. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. – 489

c.

Beauvois D. Trójkąt ukraiński: szlachta, carat i lud na

Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 / D. Beauvois.

-– Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2011. – 792 s.

Kupczak J. M. Polacy na Ukrainie w latach 1921-1939 / J.

M. Kupczak – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego, 1994. – 358 s.

Uliasz S. Literatura Kresów, kresy literatury: fenomen

Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia

międzywojennego / S. Uliasz – Rzeszów : Wyższa Szkoła

Pedagogiczna, 1994. – 246 s.

Hadaczek B. Historia literatury kresowej / B. Hadaczek –

Kraków : Universitas, 2011 – 452 s.

Pogonowska E. „Pożoga” Zofii Kossak-Szczuckiej, czyli

rzecz o utracie Kresów / E. Pogonowska. // Formy dyskursu

w powieści / red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. – Lublin :

Wydawnictwo UMCS, 1995. – s. 23-45.

Linkner T. Inferno wojny i bolszewickiego zła w zbiorze

opowiadań Eugeniusza Małaczewskiego “Koń na wzgórzu”

// Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska – 2004.

nr 3. – s. 139-154.

Legutko G. Informacyjny nadmiar i niedobór – dylematy

edytora dramatów Żeromskiego. (Rzecz o „Sułkowskim” i

„Ponad śnieg bielszym się stanę”) / G. Legutko // Poznańskie

Studia Polonistyczne: Seria Literacka. – 2016. – nr 27 (47). –

s. 185-204.

Żeromski S. „Ponad śnieg bielszym się stanę”: dramat w

aktach / S. Żeromski -– Warszawa : Instytut Wydawniczy

„Bibljoteka Polska”, 1921. – 142 s.

Małaczewski E. Koń na wzgórzu i inne opowiadania / E.

Małaczewski. – Łomianki: LTW, 2008. – 208 s.

Kossak Z. Pożoga: wspomnienia z Wołynia 1917-1919 /

Z. Kossak. – Warszawa : PAX, 2015. -– 356 s.

Dorożyńska E. Na ostatniej placówce: dziennik z życia

wsi podolskiej w latach 1917-1921 / E. Dorożyńska. –

Łomianki : LTW, 2008. – 320 s.

Dunin-Kozicka M. Burza od Wschodu: wspomnienia z

Kijowszczyzny (1918-1920) / M. Dunin-Kozicka. – Łomianki

: LTW 2007. -– 338 s.

Kamiński S. Lata walk i zamętu na Ukrainie 1917-1921 /

S. Kamiński. – Biały Dunajec–Ostróg, 2015. – 136 s.

Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży: zabytki

polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie / A. Urbański.

– Warszawa : nakł. autora, 1927. – 135 s.

Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi / A.

Urbański. – Warszawa : nakł. autora, 1928. – 159 s.

Urbański A. Memento kresowe / A. Urbański. – Warszawa

: nakł. autora, 1929. – 156 s.

Urbański A. Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych

dworów kresowych / A. Urbański. – Warszawa : nakł. autora,

–151 s.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach

Rzeczypospolitej / R. Aftanazy. – T. 1-11. – Wrocław : Zakład

Narodowy im. Ossolińskich, 1991-1997.

Glass H. Na szlaku Chudego Wilka: z podziemi ku Polsce

/ H. Glass. – Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1932. – 356

s.

Hołówko T. Przez kraj czerwonego caratu / T. Hołówko.

– Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1931. – 156 s.

Hołówko T. Z Warszawy do Kijowa: ze wspomnień

emisarjusza politycznego z 1918 roku / T. Hołówko. –

Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1931. – 274 s.

Dowbór-Muśnicki J. Wspomnienia / J. Dowbór-Muśnicki.

– Warszawa : Bellona, 2003. – 510 s.

Iwańczuk Z. [et al.] (red.) Na granicy epok: wspomnienia

o udziale Polaków w Rewolucji Październikowej i wojnie

domowej w Rosji 1917-1921 / red. Z. Iwańczyk [et al.]. –

Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. – 861 s.

Kaleniczenko P. Polacy w rewolucji październikowej i

wojnie domowej na Ukrainie 1917-1920 / P. Kaleniczenko. –

Kraków : Książka i Wiedza, 1969. – 296 s.

Jabłonowski R. Wspomnienia 1905-1928 / R. Jabłonowski.

– Warszawa : PWN, 1962. – 441 s.

Uziembło W. Wspomnienia 1900-1939 / W. Uziembło. –

Warszawa : PWN, 1965. – 465 s.

Szpinger S. Z Pierwszą Konną / S. Szpinger. – Łódź :

Wydawnictwo Łódzkie, 1971. – 194 s.

Glass H. Młodzi walczą: 1912-1920 / H. Glass. – Londyn

: Veritas, 1974. – 263 s.

Od komitetu redakcyjnego // Pamiętnik Kijowski. – 1959.

T. 1. -– s. 5.

Kościałkowski S. Słowo wstępne / S. Kościałkowski //

Pamiętnik Kijowski. – 1959. T. 1. -– s. 6.

Wisłocki W. Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku / W.

Wisłocki // Pamiętnik Kijowski. – 1966. T. 3. -– s. 173-190.

Kossak-Szatkowska Z. Echa „Pożogi” Zofii Kossak-

Szczuckiej / Z. Kossak-Szatkowska // Pamiętnik Kijowski. –

T. 4. – s. 123-125.

Hostowiec P. [Stempowski J.] Etapy pewnego odwrotu / S.

Stempowski // Kultura. – 1960. nr 6 (152). – s. 127-132.

Serednicki A. Jerzy Stempowski o sprawach ukraińskich

/ A. Serednicki // Acta Polono-Ruthenica. – 1997. T. 2. – s.

-434.

Hostowiec P. [Stempowski J.] Wyprawa kijowska / J.

Stempowski // Kultura. – 1955. nr 12 (98). – s. 3-10.

Stempowski J. W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie / J.

Stempowski. – Warszawa : Towarzystwo „Więź”, 2014. –

s.

Józewski H. Zamiast pamiętnika / H. Józewski. – Paryż–

Kraków : Instytut Literacki Kultura–Instytut Książki, 2017. –

s.

Mańkowski P. Pamiętniki / P. Mańkowski. – Warszawa :

DIG, 2002. – 466 s.