СПРОБА СТВОРЕННЯ «СЕЛЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК» НА СЛОБОЖАНЩИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 РР.

Main Article Content

О. В. Герасименко

Abstract

У статті йдеться про селянство як про рушій революції 1905 – 1907 рр., під час якої ним уперше була запропонована власна програма суспільних реформ і створена самостійна безпартійна організація – Всеросійський селянський союз. З’ясовано передумови виникнення та особливості буття Сумської, Яструбинської і Люботинської «селянських республік» на Слобажанщині в 1905 р.

Article Details

How to Cite
Герасименко, О. В. (2017). СПРОБА СТВОРЕННЯ «СЕЛЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК» НА СЛОБОЖАНЩИНІ В РОКИ ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905 – 1907 РР. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1854
Section
Peasant revolution

References

Замковий П. В. З історії «селянської републіки» на Сумщині / П. В. Замковий // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 87–94.

Мірошніков І. Я. Люботинська республіка 1905 р. / І. Я. Мірошніков // Український історичний журнал. – 1985. – № 12. – С. 94–97.

Іванущенко Г. Яструбинська республіка: погляд через століття [Електронний ресурс] / Г. Іванущенко. – Режим доступу : http://history.sumynews.com/research/article/79- yastrubynskarespublikapohliadcherezstolittia.html.

Магась В. О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки першої російської революції / В. О. Магась // Інтелігенція і влада : громад.-політ. наук. зб. – 2008. – Вип. 11. – С. 44–53.

Верховцева І. Г. Cтанове самоврядування і протестний рух селян в Російській імперії на початку ХХ ст.: «селянські республіки» / І. Г. Верховцева // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації : матеріали міжн. наук.-прак. конф., 29–30 травня 2015 р. – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2015. – С. 76–78.

Кудінов Д. Сумська селянська республіка у вітчизняній і зарубіжній історіографії / Д. В. Кудінов // Часопис української історії. – 2011. – Вип. 21. – С. 82–90.

Литвин В. Історія України : у 3-х томах / В. Литвин. – Том ІІ : Кінець ХVIII – початок ХХ ст. – Київ : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 760 с.

Дубровский С. М. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. / С. М. Дубровский. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 168 с.

Сенчакова Л. Т. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. / Л. Т. Сенчакова. – М. : [б. и.], 1989. – 264 с.

Панченко П. П. Аграрна історія України : підручник / П. П. Панченко, В. А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 342 с.

Історія Української РСР : у 8-ми т. – 10-ти кн. – Т. 4. – Київ : Наукова думка, 1978. – 532 с.

Верховцева І. Г. Селянське самоврядування в Російській імперії в умовах революції 1905–1907 рр.: приговорний рух

/ І. Г. Верховцева // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 12–20.

Наумов С. О. «Селяни усієї України, єднайтеся!»: організаторська робота українських партій на селі (1905–1907 рр.) / С. О. Наумов // Український селянин. – Черкаси, 2005. – Вип. 9. – С. 132–138.

Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 – 1917–1922 / Т. Шанин. – М. : Весь мир, 1997. – 560 с.

Верховцева І. Г. Селянське самоврядування та «мир»: до питання модернізації аграрного ладу в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Г. Верховц ева // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : матеріали V всеукраїнської наукової конференції. м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р. : у 5-х частинах. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 5. – С. 103 – 106.

Кукушкин Ю. С. Самоуправление крестьян России (ХІХ–начало ХХ века) / Ю. С. Кукушкин, Н. С. Тимофеев. – М. : изд-во МГУ, 2004. – 208 с.

Федоренко Г. М. Історія побережжя річки Локні Сумської області (від давніх часів до 1930 року) / Г. М. Федоренко. – Суми : [б. в.], 1965. – 185 с.