МІЖНАРОДНИЙ ЧИННИК СПОНУКАННЯ ВЕЛИКОЇ РЕФОРМИ 1861 РОКУ

Main Article Content

Ю. С. Земський

Abstract

У статті проаналізовано вплив зовнішньополітичної кон’юнктури, що склалася навколо Російської імперії у середині ХІХ ст. на дії царату по закінченню Кримської війни. Розкрито зміст реформи 1861 р. у контексті проникнення зі Західної Європи в середовище освіченої частини російського суспільства критичних настроїв щодо політики самодержавства

Article Details

How to Cite
Земський, Ю. С. (2019). МІЖНАРОДНИЙ ЧИННИК СПОНУКАННЯ ВЕЛИКОЇ РЕФОРМИ 1861 РОКУ. Ukrainian Peasant, (22). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3722
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Інститут Рукопису Національної бібліотеки України імені

В. Вернадського (далі: ІР НБУ), Ф. І, Спр. 6836.

Погодин М. [Без назви] (1838 г.), Арк. 1-18.

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 6836. Второе донесение профессора

Погодина министру народного просвещения о Славянах.

(1842 г.), Арк. 19-45.

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848 – 1875. Ростов на Дону

: Изд-во Феникс, 1999. 480 с.

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 6836. Погодин М. Взгляд на Русскую

политику в нынешнем столетии, Арк. 46-97.

ІР НБУ, Ф. 160, Спр. 265. Аксаков К. Об отношениях

между Россией и Западом (8 февраля 1854 г.), 12 арк.

ІР НБУ, Ф. 160, Спр. 289. Попов А. Записка о войне с

Турцией (1854 г.), 24 арк.

Татищев С. Император Александр II, его жизнь и

царствование : в 2 кн. Москва, 1996. Кн. 1. 608 с.

Захарова Л. Александр ІІ. Российские самодержцы (1801-

. Москва : Международные отношения, 1993. С. 159-

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 13904. Секретные письма кн. Василия

Долгорукова гр. А.А. Закревскому по поводу текста речи,

произнесенной Александром II губернскому и уездным

предводителям дворянства в Москве 30 марта 1856 г. Слова

Государя Императора, сказанные губернскому и уездным

предводителям 30 марта 1856 г, 2 арк.

Пирсон Реймонд. Привилегии, права и руссификация.

Ab imperio. 2003. № 3. С. 35-56.

Міллер О. Політика влади й російського націоналізму

в українському питанні – незроблений вибір між

“французькою” та “британською” стратегією. Схід–Захід.

№4. С. 174-221.

Російський державний історичний архів, м. СанктПетербург, Ф. 908, Оп. 1, Спр. 185. Всеподданейшее

представление Валуева и записка в Западный Комитет о

средствах обрусения Западного края, 29 арк.

Земський Ю. Позиція священиків та офіційної влади

Російської імперії у русі тверезості середини ХІХ ст. на

Поділлі. Історія релігій в Україні. Львів : Логос, 2005. Кн.

С. 256-262.

Маркс К. Промова на польському мітингу в Лондоні

І. 1867 р. Зібрання творів. Київ, 1963. Т. 16. С. 200-

Будницкий О. О сословном и национальном вопросе в

императорской России. Ab imperio. 2001. № 3. С. 275-297.