МІЖНАРОДНИЙ ЧИННИК СПОНУКАННЯ ВЕЛИКОЇ РЕФОРМИ 1861 РОКУ

Main Article Content

Ю. С. Земський

Abstract

У статті проаналізовано вплив зовнішньополітичної кон’юнктури, що склалася навколо Російської імперії у середині ХІХ ст. на дії царату по закінченню Кримської війни. Розкрито зміст реформи 1861 р. у контексті проникнення зі Західної Європи в середовище освіченої частини російського суспільства критичних настроїв щодо політики самодержавства

Article Details

Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Інститут Рукопису Національної бібліотеки України імені

В. Вернадського (далі: ІР НБУ), Ф. І, Спр. 6836.

Погодин М. [Без назви] (1838 г.), Арк. 1-18.

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 6836. Второе донесение профессора

Погодина министру народного просвещения о Славянах.

(1842 г.), Арк. 19-45.

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848 – 1875. Ростов на Дону

: Изд-во Феникс, 1999. 480 с.

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 6836. Погодин М. Взгляд на Русскую

политику в нынешнем столетии, Арк. 46-97.

ІР НБУ, Ф. 160, Спр. 265. Аксаков К. Об отношениях

между Россией и Западом (8 февраля 1854 г.), 12 арк.

ІР НБУ, Ф. 160, Спр. 289. Попов А. Записка о войне с

Турцией (1854 г.), 24 арк.

Татищев С. Император Александр II, его жизнь и

царствование : в 2 кн. Москва, 1996. Кн. 1. 608 с.

Захарова Л. Александр ІІ. Российские самодержцы (1801-

. Москва : Международные отношения, 1993. С. 159-

ІР НБУ, Ф. І, Спр. 13904. Секретные письма кн. Василия

Долгорукова гр. А.А. Закревскому по поводу текста речи,

произнесенной Александром II губернскому и уездным

предводителям дворянства в Москве 30 марта 1856 г. Слова

Государя Императора, сказанные губернскому и уездным

предводителям 30 марта 1856 г, 2 арк.

Пирсон Реймонд. Привилегии, права и руссификация.

Ab imperio. 2003. № 3. С. 35-56.

Міллер О. Політика влади й російського націоналізму

в українському питанні – незроблений вибір між

“французькою” та “британською” стратегією. Схід–Захід.

№4. С. 174-221.

Російський державний історичний архів, м. СанктПетербург, Ф. 908, Оп. 1, Спр. 185. Всеподданейшее

представление Валуева и записка в Западный Комитет о

средствах обрусения Западного края, 29 арк.

Земський Ю. Позиція священиків та офіційної влади

Російської імперії у русі тверезості середини ХІХ ст. на

Поділлі. Історія релігій в Україні. Львів : Логос, 2005. Кн.

С. 256-262.

Маркс К. Промова на польському мітингу в Лондоні

І. 1867 р. Зібрання творів. Київ, 1963. Т. 16. С. 200-

Будницкий О. О сословном и национальном вопросе в

императорской России. Ab imperio. 2001. № 3. С. 275-297.