УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ ПІЗНЬОІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ

Main Article Content

Ю. П. Присяжнюк

Abstract

Статтю присвячено дослідженню «незручної» проблеми – формування модерних типів ідентичності українського селянства Наддніпрянщини останнього періоду існування Російської імперії. Враховуючи ймовірну множинність розвитку подій, автор намагався оптимізувати науковий підхід до інтерпретації тих варіантів тотожності, які виявляли свою найбільшу живучість.

Article Details

How to Cite
Присяжнюк, Ю. П. (2019). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО НАДДНІПРЯНЩИНИ ПІЗНЬОІМПЕРСЬКОГО ПЕРІОДУ: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3431
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Присяжнюк Ю. Історична свідомість та ментальність

українських селян на зламі ХІХ – ХХ ст. / Ю. Присяжнюк

// Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii

oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w

XIX i XX wieku / Pod redakcją J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi,

L. Zaszkilniaka. – Rzeszów : Wydawnictwo uniwersytetu

Rzeszówskiego, 2008. – S. 348–355.

Орищенко Р. Релігійний світ українських селян другої

половини ХІХ – першої третини ХХ ст. / Р. Орищенко. –

Черкаси : «Вертикаль», вид. Кандич С. Г., 2019. – 80 с.

Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика :

дослідження з теорії знання про минуле / Е. Доманська ;

пер. з польськ. та англ. В. Склокіна ; наук. ред. В. Склокін,

С. Троян. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 264 с.

Зашкільняк Л. Неоромантичні тенденції в українській

історіографії початку ХХ століття / Л. Зашкільняк // Historia

– mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz

historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i

XX wieku / Pod redakcją J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi,

L. Zaszkilniaka. – Rzeszów : Wydawnictwo uniwersytetu

Rzeszówskiego, 2008. – S. 321–334.

Масненко В. Як українські селяни стали воїнами (до

соціокультурних і мілітарних аспектів революції 1917 –

рр.) / В. Масненко // Український селянин. – Черкаси,

– № 19. – С. 49–59.

Корновенко С. Селянське республікотворення на

початку ХХ століття в Україні / С. Корновенко // ХХVIII

сесія Осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка у

Черкасах : Матер. доп. на засіданнях секцій і комісій 10 –

березня 2017 р. / За ред. В. В. Масненка. – Черкаси :

Осередок НТШ у Черкасах, 2018. – С. 9–20.

Stępnik A. «Swój» i «obcy» w polskiej myśli historycznej

– problem teoretyczne / A. Stępnik // Historia – mentalność –

tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu

narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Pod

redakcją J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi, L. Zaszkilniaka. –

Rzeszów : Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszówskiego, 2008.

– S. 33–43.

Вісліч Т. Дослідження домодерну у перспективі

постгуманістики / Т. Вісліч // Ейдос. Альманах теорії та історії

іст. науки / Гол. ред. В. Смолій ; відп. ред. І. Колесник. – К. :

Ін-т історії України НАН України, 2016/2017. – Вип. 9. –

С. 113–128.

Михайлюк О. Хуліганство в селах Наддніпрянської

України на початку ХХ ст. / О. Михайлюк // Питання

аграрної історії України та Росії : Матеріали VIII наукових

читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди : зб. наук. пр. /

Редкол. : В. В. Іваненко та ін. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара,

– С. 74–81.

Яковенко Н. У пошуках Нового неба. Життя і тексти

Йоаникія Ґалятовського / Н. Яковенко. – К. : Лаурус ;

Критика, 2017. – 704 с.

Приймак О. М. Селянство Південної України :

соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть : моногр.

/ О. М. Приймак. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 458 с.

Присяжнюк Ю. Поняття «народ» у ретроспекції

українських і польських інтелектуалів ХІХ ст. /

Ю. Присяжнюк // Rozdroża. Đolsko-ukraiński dyskurs

humanistyczny / Redakcja naukowa : R. Dymczyk,

I. Krywoszeja, N. Morawiec. – Częstochowa ; Humań ;

Poznań : Wydawnictwo «Taurus», 2013. – S. 201–208.

Великоросс. Письмо великоросса / Великоросс //

Киевская старина. – 1905. – Т. LXXXIX. – C. 249–252.

Мацузато К. Польский фактор в Правобережной

Украине с ХІХ по начало ХХ века / К. Мацузато // Ab

Imperio. Исследование по новой имперской истории и

национализму в постсоветском пространстве. – 2000. – № 1.

– С. 123–144.

Любченко В. Б. Теоретична та практична діяльність

російських націоналістичних організацій в Україні (1908 –

/ В. Б. Любченко // Укр. іст. журн. – 1996. – № 2. –

С. 55– 65.

Кудряшев В. Н. Консервативно-утопическая

интерпретация русификаторской политики в конце ХIX –

начале XX в. / В. Н. Кудряшев // Вестник Томского

государственного университета. – 2007. – № 296. – С. 96–

Тихомиров Л. А. Критика демократии / Л. А. Тихомиров ; вступ. ст. и комментарии М. Б. Смолина ; оформл.

М. Ю. Зайцева. – М. : Москва, 1997. – 672 с.

Most read articles by the same author(s)