УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ Є. ЧИКАЛЕНКА)

Main Article Content

Ю. П. Присяжнюк

Abstract

Статтю присвячено окремим аспектам етнографічних поглядів Є. Чикаленка на українське селянство Півдня України, як вони репрезентовані в його «Спогадах». Основну увагу звернуто на поширення серед селян регіону шкідливого для їхнього здоров’я та повсякдення вживання алкогольних напоїв, одночасно на окремі сторони складного й усе ще мало охоплюваного уявою науковців процесу етногенезу – трансформації до осібного державного, тобто національного життя. Утім, інтерес автора має набагато ширше, більш універсальне науково-пізнавальне значення. Серед іншого у статті виокремлено тенденцію: пореформені реалії відчутно розширювали модерні горизонти селян, проте так і «не перетравили» їхні ментальні імперативи з соціального на національне

Article Details

How to Cite
Присяжнюк, Ю. П. (2019). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСТВО ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ Є. ЧИКАЛЕНКА). Ukrainian Peasant, (22). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3719
Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Присяжнюк Ю. Поняття «народ» у ретроспекції

українських і польських інтелектуалів ХІХ ст. Rozdroїa.

Рolsko-ukraiсski dyskurs humanistyczny. Czкstochowa ;

Humaс ; Poznaс : Wydawnictwo «Taurus», 2013. S. 201 – 208.

Етнічний довідник. 12.12.1019. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://etnography.national.org.ua/glossary/

e.html 3. Яковенко Н. У пошуках Нового неба. Життя і тексти

Йоаникія Ґалятовського. Київ : Лаурус ; Критика, 2017.

с.

Poirier J. Graebner Fritz (1877–1934) / Jean Poirier.

10.2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.universalis.fr/encyclopedie/fritz-graebner/

Graebner F. Das Weltbild der primitiven : eine

Untersuchung der Urformen weltanschaulichen Denkens bei

Naturvцlkern. Bonn-Mьnchen : Ernst Reinhardt, 1924. 175 s.

Вілсон Е. Селяни стають українцями : український

модернізм // Українці : несподівана нація. Київ : Вид-во

«К.І.С.», 2004. С. 219–228.

Schmidt W. German-austrian anthropologist and linguist

10.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:/

/www.britannica.com/science/kulturkreis

Appadurai A. Modernity at Large : Cultural Dimensions

of Globalization. Minneapolis : University of Minnesota Press,

229 p.

Stкpnik A. «Swуj» i «obcy» w polskiej myњli

historycznej – problem teoretyczne. Historia – mentalnoњж

– toїsamoњж. Miejsce i rola historii oraz historykуw w їyciu

narodu polskiego i ukraiсskiego w XIX i XX wieku. Pzeszуw :

Widawnicnwo uniwersytetu Pzeszуwskiego, 2008. S. 33 – 43.

Приймак О. Селянство Південної України : соціальна

історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. Запоріжжя : ЗНУ,

458 с.

Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології імені М. Рильського у м. Києві

(далі – ВР ІМФЕ). Ф. 8. Д. І. Яворницький, К. 2, Од. зб. 3.

Український простолюд в його творчості. Збірка записів

оповідального жанру українською мовою, проведених на

Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині, Полтавщині,

Київщині, Одещині в 1870 – 1939 рр., 940 арк.

Чикаленко Є. Спогади (1861 – 1907). Нью-Йорк :

Українська вільна академія наук у США, 1955. 504 с.

ВР ІМФЕ, Ф. 1–2 дод. Етнографічна комісія ВУАН,

Од. зб. 271. Шевченко Л. П. Етнографічні матеріали про

будівництво хати, скотарство, землеробство, лови, виїзд у

дорогу, 1926 – 1929 рр., 176 арк.

Присяжнюк Ю. Історична свідомість та ментальність

українських селян на зламі ХІХ – ХХ ст. Historia –

mentalnoњж – toїsamoњж. Miejsce i rola historii oraz

historykуw w їyciu narodu polskiego i ukraiсskiego w XIX i XX

wieku. Rzeszуw : Wydawnictwo uniwersytetu

Rzeszуwskiego, 2008. S. 348 – 355.

Le Roy Ladurie Е. Montaillou, village occitan de 1294 б

Paris, 1975. 386 p.

Most read articles by the same author(s)