УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ПРИЙДЕШНЬОЇ ЕПОХИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Main Article Content

Ю. П. Присяжнюк

Abstract

Досліджено проблему причетності українського
селянства до процесів, які визначали суть і характер
національної та світової трансформації суспільства
початку – перших десятиліть ХХ ст. Інтерес до цієї
проблеми продиктований спробою глибше прояснити
взаємозалежність традиційного (сільського) та модерного
(урбанізованого) середовищ на етапі творення тих
форм самоствердження й комунікації, які були приманні
людям/спільнотам тієї доби. Спираючись на власні,
а синхронно тематично близькі та альтернативні
за інтерпретаційними положеннями студії, автор
приходить до висновку, що саме національнодержавницькому поступу судилося стати єдиною гідною
відповіддю на питання міжнародного визнання українців

Article Details

How to Cite
Присяжнюк, Ю. П. (2020). УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ПРИЙДЕШНЬОЇ ЕПОХИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4120
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо

походження й поширення націоналізму. Київ : Критика,

272 c.

Яковенко Н. Довге чвертьстоліття модернізації. Укр.

гум. огляд. Вип. 12. Київ : Критика, 2006. С. 37–47.

Шляхов О. Б. Царизм та економічна модернізація

України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник

Дніпропетровського національного університету.

Серія : Історія та археологія. 2008. Вип. 16. С. 29–39.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / пер.

з нім. О. Погорілого. Київ : Наш Формат, 2018. 216 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность

материалистического и идеалистического воззрений

// Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. В 3-х т. Т. 1.

Москва : Политиздат, 1986. С. 4–76.

Турченко Ф. Г., Турченко Г. Ф. Південна Україна :

модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст.

– 1921 р.) : історичні нариси. Київ : Генеза, 2003. 304 с.

Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській

історіографії кінця ХVIII – початку ХХ ст. : між

Слов’янщиною та Європою : монографія. Тернопіль :

Підручники і посібники, 2016. 480 с.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей

и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ

в.) : монография. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 260

с.

Присяжнюк Ю. «Праця» як цінність у колективній

психології українських селян посткріпосницької епохи

(на матеріалах Наддніпрянської України). Україна

Модерна. Львів, 2001. Чис. 6. С. 47–58.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя

і політика (Глибинні регулятиви психополітичного

повсякдення) : монографія. Київ : Либідь, 2001. 334 с.

Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. 1860–1890 гг. :

монографія. Черкассы : Сіяч, 1993. 256 с.

Якименко М. Переселенський рух у Наддніпрянській

Україні в роки столипінських реформ (1906–1913 рр.) :

монографія. Полтава : РВ ПДАА, 2009. 148 с.

Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської

України : соціоментальна історія другої половини ХІХ

– початку ХХ ст. : монографія. Черкаси : «Вертикаль»,

вид. ПП Кандич С. Г., 2007. 640 с.

Литвинова Т. Ф. «Поміщицька правда». Дворянство

Лівобережної України та селянське питання наприкінці

ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття (ідеологічний

аспект) : монографія. Дніпропетровськ : ЛІРА, 2011. 732

с.

Вілсон Е. Українці : несподівана нація / пер. з англ.

Київ : К.І.С., 2004. 552 с.

Шамара С. Сільська інтелігенція Наддніпрянської

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. :

соціально-психологічні та етнокультурні

характеристики : автореф. дис. … канд. іст. наук :

00.12. Київ, 2008. 20 с.

Грушевський М. С. Твори у 50 т. Львів : Вид-во «Світ»

Т. 1. С. 376–382.

Most read articles by the same author(s)