Відбудова та налагодження роботи культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943-1945 рр.

Main Article Content

О. Г. Перехрест

Abstract

Розкрито відбудову та налагодження функціонування культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943–1945 рр. Проаналізовано результати відбудовних робіт вказаних закладів, основні напрямки діяльності сільських будинків культури, клубів та бібліотек, здобутки та проблеми у справі задоволення ними культурно-просвітницьких потреб сільського соціуму, стан та заходи щодо забезпечення сільських мешканців періодичною пресою, радіомовленням та кінообслуговуванням.

Article Details

How to Cite
Перехрест, О. Г. (2014). Відбудова та налагодження роботи культурно-просвітницьких закладів в українському селі в 1943-1945 рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/735
Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр.: у 3 т. – К. : Політвидав України, 1967. – Т. 3. Радянська Україна в завершальний період Великої Вітчизняної війни (1944–1945 рр.) / [авт. кол. : М. О. Буцько, М. М. Власов, П. І. Денисенко та ін.]. – 455 с.; Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села: зміни, труднощі, проблеми (20 – поч. 90-х рр. ХХ ст.) / І. В. Рибак. – К. : Рідний край, 1997. – 165 с.; Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921–1991 рр.) : наук. видання / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.; Михненко А. М. Донбас в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945) / А. М. Михненко. – Донецьк : Юго- Восток, 2000. – 152 с.; Терещенко Т. В. Розвиток бібліотечної мережі в українському селі в період відбудови народного господарства (1943–1950 рр.) / Т. В. Терещенко // Український селянин: зб. наук. статей. – Черкаси, 2002. – Вип. 6. – С. 47–49; Терещенко Т. В. Відбудова сільських культурно-освітніх установ у 1943– 1950 рр. (на матеріалах Центральної України) / Т. В. Терещенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. статей. Вип. 26. – К., 2004. – С. 353–366; Терещенко Т. В. Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.) : дис. ... канд. іст. наук / Т. В. Терещенко; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 249 с.; Шамрай О. Г. Культурно-освітні процеси в сільській місцевості центральної України у 1943–1950 рр.: дис. … канд. іст. наук / О. Г. Шамрай ; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – 217 с. та ін.

2. Терещенко Т. В. Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.) … 3. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3987.

4. История Коммунистической партии Советского Союза : в 6 т. – М. : Политиздат, 1970. – Т. 5. – Кн. 1. – 724 с.

5. Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. Хроника событий. – К. : Политиздат Украины, 1985. – 618 с.

6. Кондакова Н. И. Некоторые вопросы идейно-политической работы партии в освобожденных районах (1943–1945 гг.) / Н. И. Кондакова // Вопросы истории КПСС. – 1970. – № 5. – С. 41–55.

7. Шамрай О. Г. Культурно-освітні процеси в сільській місцевості Центральної України у 1943–1950 рр. ... 8. Культурне будівництво в Українській РСР. Червень 1941–1950 : зб. докум. і матеріалів / упор. А. І. Бичкова, В. П. Даниленко, О. Г. Луговський та ін. – К. : Наукова думка, 1989. – 573 с.

9. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1622.

10. Радянська Україна – 1944 – 26 вересня.

11. Надніпрянська правда. – 1944. – 27 вересня.

12. Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921–1991 рр.)… 

13. Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 4762. – Оп. 1. – Спр. 3.

14. Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Статистичний збірник. – К. : Статистика, 1973. – 316 с.

15. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. Р-1596. – Оп. 1. – Спр. 5.

16. ДАЧО. – Ф. Р-4429. – Оп. 1. – Спр. 13.

17. Народне господарство в Українській РСР в 1959 році. – 731 с.

18. Історія бібліотечної справи на Черкащині. – Черкаси, 2003. – 139 с.

19. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1580.

20. ДАЧО. – Ф. Р-5033. – оп. 1. – Спр. 10.

21. ДАЧО. – Ф. П-229. – Оп. 1. – Спр. 2.

22. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1580.

23. ДАЧО. – Ф. Р-630. – Оп. 1. – Спр. 34.

24. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і Пленумів ЦК. – К. : Політвидав України, 1979. – Т. 7. – 574 с.

25. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду (1917–1960 рр.): зб. докум. – К.: Держполітвидав України, 1961. – Т. 2 (червень 1941–1960 рр.). – 664 с.