«СТАРА» УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА РАДЯНСЬКА ВЛАДА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

Main Article Content

А. А. Устенко

Abstract

З’ясовано окремі аспекти соціальної політики більшовицької влади УСРР стосовно представників технічної інтелігенції на початку 1920-х рр. Проаналізовано, що у зв’язку з глибокою соціально-економічною кризою в державі після подій революції 1917 р. постала необхідність залучення до співпраці дореволюційних фахівців технічного напряму. Керівництво радянської держави на початковому етапі проводило помірковану політику щодо «старих спеців», яка вирізнялася лояльністю й компромісністю. Проте вже з середини 1920-х рр. висококваліфіковані спеціалісти старої генерації відчули жорстокі утиски з боку радянської влади.

Article Details

How to Cite
Устенко, А. А. (2017). «СТАРА» УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА РАДЯНСЬКА ВЛАДА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1868
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-30-х років : соціальний портрет та історична доля / Г. В. Касьянов. – Київ : «Глобус», «Вік»; Едмонтон : Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту, 1992. – 176 с.

Гнітько С. «Кадри вирішують все...»: до 70-річчя судових процесів над технічною інтелігенцією / С. Гнітько // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1998. – № 1, 2. – С. 80–96.

Струченков О. В. Умови праці інженерно-технічних спеціалістів промисловості Донбасу в добу радянської модернізації (кінець 1920-х–1930-і роки) / О. В. Струченков // Нові сторінки історії Донбасу. – Кн. 13/14. – С. 260–274.

Сліпущенко С. М. Політика більшовицької влади щодо інженерно-технічних працівників Півдня України в другій половині 1920-х років / С. М. Сліпущенко // Науковий вісник Миколаївського національного ун-ту імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – № 3 (38). – С. 64–68.

Міхеєва О. «Спецоїдство» та «спецоманія»: радянська влада та інженерно-технічні фахівці Донбасу на початку 1920-х рр. // Схід. – 2014. – № 2. – С. 96–101.

Федюкин С. А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма / С. А. Федюкин. – М. : Наука, 1972. – 471 с.

Ленін В. І. Успіхи і труднощі Радянської влади / В. І. Ленін // Повне зібрання творів. – Київ : Вид-во політ. літ-ри України, 1973. – Т. 38. – 342 с. 8. Ленин В. И. Неправильные выводы из верных посылок / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. – Издание пятое. – М. : Издательство политической литературы. – 1981. – Т. 41. – 696 с.

Ленин В. И. Успехи и трудности советской власти / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. – Издание пятое. – М. : Издательство политической литературы, 1969. – Т. 38. – 607 с.

Гусєв В. Депортація групи української інтелігенції за кордон 1922 року // Історія України. – 2003. – № 46. – С. 1–6.

Нэп и старые заветы // Красная газета. – 1922. – 14 февраля.

Красильников С. А. Предисловие / С. А. Красильников // Судьбы русской интеллигенции. – Новосибирск, 1991. – 421 с.