Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр.

Main Article Content

Ю. В. Котик

Abstract

Статтю присвячено малодослідженій в історичній науці темі становлення органів прямого оподаткування УССР у 1922 – 1924 рр. На підставі архівних матеріалів розкрито заходи радянської влади в Україні з формування органів прямого оподаткування в умовах проведення грошової реформи 1922 – 1924 рр.

Article Details

How to Cite
Котик, Ю. В. (2014). Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922 -1924 рр. Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/772
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Державний архів Вінницької області (далі ДАВО) – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 323.

2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ України) – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 252.

3. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. – 1921. – № 18.

4. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 592.

5. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. – 1922. – № 30.

6. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т. 2. – К. : Політвидав України, 1983.

7. Корновенко С. В. Село. Хліб. Гроші. Податкова політика радянської влади в українському селі у період НЕПу / С. В. Корновенко, В. М. Лазуренко. – Черкаси : Ваш дім, 2004. 8. Собрание узаконений и распоряжений рабоче- крестьянского правительства. “ 1922. “ № 30.

9. Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 73.

10. Альский А. Наши финансы за время гражданской войны и нэпа / Альский А. “ М. : Финиздат НКФ СССР, 1925.

11. ЦДАВОВУ України – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 444.

12. КПУ в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і Пленумів ЦК. – К. : Політ. л-ра України, 1976.

13. Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо- селянського уряду України. – 1923. – № 16.

14. ДАВО. – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 71.

15. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1456.

16. Шевердін М. М. Податкове законодавство в УСРР у період нової економічної політики (1921–1929 рр.): дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Шевердін Максим Михайлович – Х., 2005.

17. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1441.

18. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1447.

19. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

20. Деревянкін Т. Денежная реформа начала 20-х годов и ее роль во введении устойчивой валюты в стране / Т. Деревянкін, Р. Толстов // Экономика Украины. – 1995. – № 12.

21. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

22. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. Р-104. – Оп. 1. – Спр. 475.

23. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2535.

24. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

25. ДАОО. – Ф. Р-99. – Оп. 1. – Спр. 298.

26. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2602.

27. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 1706.

28. ДАВО. – Ф. Р-27. – Оп. 2. – Спр. 73.

29. Державний архів Полтавської області (далі – ДАПО). – Ф. Р-1503. – Оп. 1. – Спр. 473.

30. ЦДАВОВУ України. – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 2535.