ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр.

Main Article Content

Ю. В. Котик

Abstract

У статті проаналізовано сутність радянської фіскальної політики у 1941 – 1945 рр. Розкрито види податкових платежів. З’ясовано рівень податкового
тягаря для населення.

Article Details

How to Cite
Котик, Ю. В. (2015). ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр. Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1034
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Винар Б. Українська промисловість. Студія совєтського колоніалізму / Б. Винар – Мюнхен, 1964. – 340 с.

Кононенко К. Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї 1917-1960 / К. Кононенко – Мюнхен: Логос, 1965. – 537 с.

Економічна історія України: Історико-економічне дослідженя: в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин(голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій; [авт. кол.: Т. А. Балабкшевич, В. Д. Баран, В.К. Баран та ін.] НАН України. Інститут історії України. – К: Ніка-Центр, 2011. – Т. 2 – 608 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ). – Ф. Р-30. – Оп. 19. – Спр.31. – 256 арк.

Кучерявенко М. П. Курс податкового права. У 6 т. Т. 1. Генезис податкового регулювання. У 2 ч. Ч. 2. / М. П. Кучерявенко – Х. : Легас, 2002. – 665 с.

Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 63 – 55 арк.

Марьяхин Г. Л. Налоговая система СССР / Г. Л. Марьяхин – М. : Госфиниздат, 1952. – 247 с.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 53 – 55 арк.

Марьяхин Г. Л. Налоговая система СССР / Г. Л. Марьяхин – М. : Госфиниздат, 1952. – 247 с.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 54 – 80 арк.

Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / О. Перехрест – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.6. – 78 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 58 – 97 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.6. – 78 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.16 – 392 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2. – Спр. 69. – 115 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2. – Спр. 59. – 71 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.16. – 392 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 64. – 47 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.31 – 27 арк.

Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения в СССР / Марьяхин Г. Л. – М. : Финансы, 1964. – 252 с.

Российский государственный архив экономики. – Ф. 1562. – Оп. 41. – Д. 113. – 291 л.