ОПОДАТКУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УРСР У 1941 – 1945 рр.

Main Article Content

Ю. В. Котик

Abstract

У статті проаналізовано сутність радянської фіскальної політики у 1941 – 1945 рр. Розкрито види податкових платежів. З’ясовано рівень податкового
тягаря для населення.

Article Details

Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Винар Б. Українська промисловість. Студія совєтського колоніалізму / Б. Винар – Мюнхен, 1964. – 340 с.

Кононенко К. Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї 1917-1960 / К. Кононенко – Мюнхен: Логос, 1965. – 537 с.

Економічна історія України: Історико-економічне дослідженя: в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин(голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій; [авт. кол.: Т. А. Балабкшевич, В. Д. Баран, В.К. Баран та ін.] НАН України. Інститут історії України. – К: Ніка-Центр, 2011. – Т. 2 – 608 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВУ). – Ф. Р-30. – Оп. 19. – Спр.31. – 256 арк.

Кучерявенко М. П. Курс податкового права. У 6 т. Т. 1. Генезис податкового регулювання. У 2 ч. Ч. 2. / М. П. Кучерявенко – Х. : Легас, 2002. – 665 с.

Державний архів Вінницької області (далі – ДАВО). – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 63 – 55 арк.

Марьяхин Г. Л. Налоговая система СССР / Г. Л. Марьяхин – М. : Госфиниздат, 1952. – 247 с.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 53 – 55 арк.

Марьяхин Г. Л. Налоговая система СССР / Г. Л. Марьяхин – М. : Госфиниздат, 1952. – 247 с.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 54 – 80 арк.

Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / О. Перехрест – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 668 с.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.6. – 78 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 58 – 97 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.6. – 78 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.16 – 392 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2. – Спр. 69. – 115 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2. – Спр. 59. – 71 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.16. – 392 арк.

ДАВО. – Ф. Р-3666. – Оп. 2 – Спр. 64. – 47 арк.

ЦДАВОВУ. – Ф. Р-30. – Оп. 17. – Спр.31 – 27 арк.

Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения в СССР / Марьяхин Г. Л. – М. : Финансы, 1964. – 252 с.

Российский государственный архив экономики. – Ф. 1562. – Оп. 41. – Д. 113. – 291 л.