ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918 Р.: СПРОБА РЕАЛІЗАЦІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ІДЕЇ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Main Article Content

Н. А Ковальова

Abstract

У статті проаналізовано роль українських більшовиків в організації та перебігу селянського повстання на Чернігівщині влітку 1918 р. Встановлено, що Чернігівське повстання було невдалою спробою реалізації більшовицької ідеї селянської (аграрної) революції, розробленої на початку ХХ ст

Article Details

Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Fareniy I. The peasant revolution in theoretical views and

political practice of Ulyanov-Lenin. Східноєвропейський

історичний вісник. Дрогобич : Гельветика, 2019. Вип. 10.

С. 58-65.

Качинський В. Аграрний рух за часів гетьманщини.

Літопис революції. 1928. № 2. С. 76-95.

Хміль І. Повстансько-партизанська боротьба трудящого

селянства України проти окупаційного режиму та

гетьманщини (липень – листопад 1918 р.). На захисті

завоювань Великого Жовтня. Київ : Наук. думка, 1982.

С. 72-91.

Еткіна І. Реалізація аграрної політики Гетьманату

П. Скоропадського в Чернігівській губернії. Проблеми

історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Інститут історії

України НАН України, 2011. Вип. XVIII. С. 256-264.

Еткіна І. 1918 рік на Чернігівщині у сприйнятті селянства.

Проблеми вивчення історії Української революції 1917 –

рр. Київ : Інститут історії України НАН України, 2013.

Вип. 9. С. 113-125.

Еткіна І. Селянські повстання в Чернігівській губернії у

р.: причини та спрямованість. Сіверянський літопис.

№ 1-2. С. 363-368.

Прудько В. Гетьманська влада і місцеве самоврядування

на Ніжинщині (квітень – листопад 1918 р.). Проблеми

вивчення історії Української революції 1917 – 1921 рр. Київ:

Інститут історії України НАН України, 2012. Вип. 8. С. 127-

Первый съезд Коммунистической партии (большевиков)

Украины, 5-12 июля 1918 г.: протоколы. Киев : Политиздат

Украины, 1988. 258 с.

Архів Української Народної Республіки. Міністерство

внутрішніх справ. Справоздання губерніальних старост і

комісарів (1918 – 1920). Київ : Інститут української

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського,

336 с.

Бубнов А. История одного партизанського штаба.

Летопись революции. 1926. № 2. С. 94-100.

Из деятельности ЦК КП(б)У и ЦВРК в период между

І и ІІ съездами КП(б)У. Летопись революции. 1927. № 1.

С. 120-173.

Точеный Н. Красные партизаны на Нежинщине.

Летопись революции. 1926. № 2. С. 60-78.

Точеный П. Эпизоды августовских боев 1918 года на

Нежинщине. Летопись революции. 1926. № 2. С. 79-93.

Шелыгин Я. Партизанская борьба с гетманщиной и

австро-германской оккупацией. Літопис революції. 1928.

№ 6. С. 61-101.

Калита Г. 1918 рік на Ніженщині. Літопис революції.

№ 1-2. С. 210-224.

Давиденко С. Из истории Изюмского повстанческого

отряда. Летопись революции. 1925. № 2. С. 32-35.

Пташинський П. КП(б)У організатор і вождь повстання

проти гетьмана і інтервентів (1918 рік). Літопис революції.

№ 1-2. С. 225-281.

Ємельянов В. Губернський староста. Сіверянський

літопис. 1995. № 5. С. 3-8.

Кураш П. Повстання села Парафієвки на Чернігівщині.

Літопис революції. 1928. № 3. С. 174-190.

Логинов В. Из истории гетмано-петлюровского

подполья. Летопись революции. 1925. № 2. С. 11-17.

Второй съезд Коммунистической партии (большевиков)

Украины, 17-22 октября 1918 г. : протоколы. Київ : Україна,

241 с.

Лазорський В. З повстанського руху на Полтавщині

року. Літопис революції. 1930. № 2. С. 211-225.

Романченко Ю. З партизанського руху в «невтральній

зоні». Літопис революції. 1929. № 5-6. С. 217-226.