ВЕЛИКА ВІЙНА 1914–1918 РР. ЯК ГЛОБАЛЬНЕ ПОТРЯСІННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Main Article Content

О. П. Реєнт

Abstract

У статті розглянуто Першу світову війну з погляду глобального катаклізму, що вплинув на історію не лише ХХ, а й початку ХХІ ст. Показано вплив цього міжнародного конфлікту на українські землі. Значну увагу сконцентровано на висвітленні найголовніших «українських аспектів» війни у політичній, ідеологічній, військовій, економічній та соціальній площинах. Вказано як на негативні, так і позитивні наслідки подій 1914– 1918 рр. для формування модерної нації та становлення державності.

Article Details

How to Cite
Реєнт, О. П. (2018). ВЕЛИКА ВІЙНА 1914–1918 РР. ЯК ГЛОБАЛЬНЕ ПОТРЯСІННЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2806
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / ред. О. П. Реєнт [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 9. – 332 с.

Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. / ред. О. П. Реєнт [та ін.]. – К., 2014. – Вип. 23. – 318 с.

Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – 160 с.

Донік О. Україна: хроніка ХХ століття. Роки 1911–1916 : довід. вид. / О. Донік, В. Молчанов, В. Любченко, Б. Янишин. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. – 147 с.

Реєнт О. Перша світова війна і Україна : монографія / О. Реєнт, О. Сердюк. – К. : Генеза, 2004. – 480 c.

Реєнт О. Україна у Першій світовій війні (1914–1917) / О. Реєнт // Економічна історія України: Історико-економічне дослідження : в 2 т. / ред. В. М. Литвин, Г. В. Боряк, В. М. Геєць [та ін.]; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – Т. 2. – С. 64–96.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. – К. : ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2014. – Кн. 1: Історичні нариси.

– 784 с.

Велика війна 1914–1918 рр. і Україна / ред. В.А. Смолій, Г.В. Боряк [та ін.]. – К. : ТОВ «Видавництво «КЛІО»», 2015. – Кн. 2: Мовою документів і свідчень. – 800 с.

Головченко В. Українське питання в роки Першої світової війни: Моногр. / В. Головченко, В. Солдатенко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 448 с.

Зорик В. Політичні партії України та Росії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) : монографія / В. Зорик, А. Зорик. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 216 с.

Кураєв О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914–1918) : монографія / О. Кураєв. – К., 2006. – 274 с.

Жванко Л. Біженці Першої світової війни: український

вимір (1914–1918 рр.) : монографія / Л. Жванко. – Х. : Віровець: Апостроф, 2012. – 567 с.

Жванко Л. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали (1914–1918 рр.) : моногр. / Любов

Миколаївна Жванко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків, 2010. – 359 с.

Реєнт О. П. Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії / О. П. Реєнт, Б. М. Янишин // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 4–

Любченко В. Б. Спроби формування в роки Першої світової та Громадянської воєн добровольчих військових частин з галичан-українців русофільської орієнтації (1914–1920) / В. Б. Любченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 123–129.

Лазанська Т. І. Німці-виселенці українських губерній у роки Першої світової війни / Т. І. Лазанська // Проблеми

історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. / НАН

України. Ін-т історії України; Редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 84–110.

Лазанська Т. І. Становище біженців України в роки Першої світової війни / Т. І. Лазанська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін. – К., 2009. – Вип. 16. – С. 196–240.