MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE BULGARIAN ECONOMY

Main Article Content

M. Georgieva

Abstract

The article reveals the measures of the state policy of
Bulgaria on the modernization of logistics of the agricultural
sector of the Bulgarian economy in the period 1989-1996.
The situation of technical and technological equipment of
agricultural production of the transition period is analyzed
and the main problems of material and technical support of
agriculture are pointed out.

Article Details

How to Cite
Georgieva, M. (2020). MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE BULGARIAN ECONOMY. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4112
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Башев Х. Ефекти от прилагане на европейски политики

върху земеделските стопанства в Р. България :

монография. София: ИАИ, 2018. 378 с.

Захариева Г. Измерване на националната

конкурентоспособност : монография. Свищов: АИ

„Ценов”, 2007. 211 с.

Иванов Б. Устойчивост в земеделието : учеб. пособие.

София: Авангард Прима, 2009. 230 с.

Натан И. Икономика на България : учеб. пособие.

София: Наука и изкуство, 2013. 171 с.

Вачков Д. НРБ от началото до края : монография.

София: Институт за изследване на близкото минало,

480 с.

Пенков И. Икономическа география на България : учеб.

пособие. София: Наука и изкуство, 2008. 422 с.

Русчева Д. Продоволствените ресурси на България при

осъществяване на Общата селскостопанска политика

на ЕС : учеб. пособие. София: Унив. изд. «Св. Климент

Охридски», 2010. 151 с.

Анастасова М. Миграционните процеси на населението

в Р. България при прехода към пазарна икономика

: монография. София: Издателство на институт по

икономика на селското стопанство, 2015. 830 c.

Вачков Д. Българският външен дълг: Банкрутът на

комунистическата икономика : монография. София:

Институт за изследване на близкото минало, 2009. 456 с.

Тютюнджиев И. Cтопанска история на България :

монография. София: Ровита, 2011. 204 с.

Герганов Г. Икономика на аграрното предприятие :

монография – Свищов: АИ „Ценов”, 2010. 310 с.

Орешин В. П. Государственное регулирование

национальной экономики : учебное пособие для высших

учебных заведений экономического профиля. М.: изд-во

МГУ им. Ломоносова, 1999. – 272 с.

Дмитриченко Л. И. Государственное регулирование

экономики: методология и теория : монография. Донецк:

УкрНТЭК, 2001. 330 с.

Маренич Т. Г. Трансформаційна динаміка та механізми

економічного регулювання агроформувань (питання

теорії, методології, практики) : монографія. К.: ННЦ

“Інститут аграрної економіки”, 2005. 454 с.

Славова Я. Влияние на ОСП върху аграрния износ –

оценка и проблеми : монография. Русе: Изток, 2012. 168 с.

Попов Р. Анализ на конкурентоспособността на

зеленчукопроизводството в България : монография.

София: БНБ, 2012. 412 с.