ЗАКУПІВЛІ ТА РЕКВІЗИЦІЇ У СЕЛЯН СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Main Article Content

С. В. Орлик

Abstract

У статті розглянуто цінову політику російської окупаційної влади в Східній Галичині та Буковині щодо закупівель продуктів та збіжжя для потреб армії в часи Першої світової війни. Доведено, що закупівлі та реквізиції сільськогосподарської продукції у місцевого населення мали примусовий, грабіжницький характер та часто супроводжувалися безоплатним вилученням продуктів і збіжжя. У результаті проведеного аналізу заготівельних і реквізиційних цін на окупованих територіях встановлено прояв дискримінаційної цінової політики відносно захоплених територій. З‘ясовано, що постійні закупівлі та реквізиції сільськогосподарської продукції негативно відображалися на соціальноекономічному стані селянства й були однією з основних причин настання продовольчих проблем у захоплених російськими військами регіонах Східної Галичини та Буковини.

Article Details

How to Cite
Орлик, С. В. (2019). ЗАКУПІВЛІ ТА РЕКВІЗИЦІЇ У СЕЛЯН СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3413
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events

References

Орлик С. Економічне становище та податна здатність

селян Галичини і Буковини в період російської окупації в

часи Першої світової війни / С. Орлик // Український

селянин. – 2017. – №18. – С. 93–100.

Коріненко П. Податки і повинності в галицькому селі

(кінець XVIII– середина XX ст.) / П. Коріненко,

В. Терещенко, В. Старка, А. Киданюк. – Тернопіль:

Вектор, 2016. – 200 с.

Орлик С. Цінова політика російської окупаційної

влади на території Галичини і Буковини в період Першої

світової війни / С. Орлик // Наукові записки

Тернопільського національного педагогічного

університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. –

Тернопіль: В-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2018. –

Вип. 1. – Ч. 1. – С. 48–58.

Берест І. Соціальне становище населення Східної

Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни:

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук /

І. Берест. – Львів, 2009. – 22 с.

Ільницький І. Проблеми історії Першої російської

окупації Галичини (1914-1915 рр.) у сучасному науковому

дискурсі / І. Ільницький // Проблеми історії України XIX –

початку XX ст. – 2011. – Вип. XIX. – С. 320–344.

Кучера І. Політика російської окупаційної

адміністрації в Східній Галичині у 1914 – 1917 рр. /

І. Кучера // Вісник Прикарпатського університету. Історія.

– 2013. – Вип. 23-24. – С. 194–200.

Лозинська І. Економічна політика адміністрації

Ф.Ф.Трепова у Галичині / І. Лозинська // Проблеми

гуманітарних наук. – 2013. – Вип. 32. – С.123–137.

Любченко В. Російська окупаційна адміністрація у

Галичині та на Буковині / В.Любченко // Велика війна

(1914 – 1918) і Україна. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО»»,

– С. 248–300.

Мазур О. Наслідки війни для села Східної Галичини

/ О. Мазур // Перша світова війна і слов‘янські народи:

матеріали між нар. наук. конф. ( 14–15 травня 1998 р.). –

– С. 101–108.

Орлик С. Криза внутрішньої торгівлі на окупованих

Росією територіях Галичини і Буковини в період Першої

світової війни та вплив її на продовольчий ринок / С. Орлик

// Україна – Європа – Світ. – Тернопіль: Тернопільський

націон. педагогічного ун-ту імені Володимира Гнатюка,

– Вип. 21. – С. 136–145.

Орлик С. Фінансова політика російського

окупаційного режиму в Галичині та Буковині в роки Першої

світової війни (1914-1917 рр.): дис. … док. іст. наук:

00.02 / С. Орлик. – К., 2018. – 806 с.

Реєнт О. Україна в імперську добу (XIX – початок

XXст.) / О. Реєнт. – К.: Інститут історії України НАН

України, 2003. – 340 с.

Мазур О. Українське населення Галичини на початку

Першої світової війни: репресивні акції австрійської влади

/ О. Мазур, О. Сухий // Вісник Національного університету

«Львівська політехніка». Держава та армія. – Львів,

– № 408. – С. 73–78.

Мазур О. Галицька “Руїна”: соціально-економічне

становище Східної Галичини (1914–1915 рр.) / О. Мазур,

І. Патер // Вісник Національного університету «Львівська

політехніка». Держава та армія. – Львів, 2007. – № 584. –

С. 44–52.

Orlyk S. Сontrol of the Russian occupation authority

over the activities of salt factories in Halychyna and Bukovyna

in the period of the First World War / S.Orlyk, V. Orlyk //

Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – №10. –

С. 85–93. doi: 10.24919/2519-058x.10.159178.

Орлик В. До питання методології досліджень проблем

економічної історії Російської імперії / В. Орлик // Проблеми

історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2011. – Вип. 18. –

С.59–64.

Державний архів Івано-Франківської області (далі –

ДАІФО), ф.12, оп.1, спр.140.

Приказ войскам Временного военного генералгубернаторства Галиции № 107 от 20 ноября 1914 г. (по

интендантскому управлению) // Приказы войскам

Временного генерал-губернаторства Галиции. – Львов,

– C. 67.

Приказ Главного Начальника Снабжения Армий

Юго-Западного фронта №240 от 11 марта 1915 года. //

Приказы Главного Начальника Снабжения Армий ЮгоЗападного фронта. – Люблин, 1915. – С.7–11 (388–392).

Центральний державний історичний архів України

(м. Київ) (далі – ЦДІАК) України, ф.363, оп.2, спр.6.

Державний архів Тернопільської області (далі –

ДАТО), ф. 370, оп. 1, спр. 112.

Державний архів Чернівецької області (далі – ДАЧО),

ф.283, оп.1, спр.135.

ДАІФО, ф. 62, оп. 1, спр. 111.

ДАЧО, ф. 961, оп. 1, спр. 12.

ЦДІАК України, ф. 377, оп. 1, спр. 83.

ДАЧО, ф. 957, оп. 1, спр. 59.

ЦДІАК України, ф. 722, оп. 1, спр. 4497.

ДАЧО, ф. 505, оп. 1, спр. 34.

ЦДІАК України, ф. 378, оп. 1, спр. 1.

ДАТО, ф. 322, оп. 1, спр. 562.

ДАЧО, ф. 957, оп. 1, спр. 3.