PEASANT CONGRESSES AS A REFLECTION OF THE SELANOCENTIC PHENOMENON OF THE PERIOD OF THE UKRAINIAN REVOLUTION - AGRARIANISM: CLASSIFICATION OF HISTORIOGRAPHICAL SOURCES

Main Article Content

Y. Pasichna

Abstract

The historiographical base has been studied, which will
be useful in the study of peasant congresses as a manifestation
of peasant agrarianism. The main groups of historiographical
sources are singled out, the informative richness of each of
them is outlined.

Article Details

How to Cite
Pasichna, Y. (2020). PEASANT CONGRESSES AS A REFLECTION OF THE SELANOCENTIC PHENOMENON OF THE PERIOD OF THE UKRAINIAN REVOLUTION - AGRARIANISM: CLASSIFICATION OF HISTORIOGRAPHICAL SOURCES. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4129
Section
Methodology, historiography and source studies of agrarian history

References

Kornovenko S., Pasichna Y. Eastern european agrarianism.

Ukrainian intellectual space in the late 19th and early 20th

centuries. Український селянин. 2019. Вип. 22. С. 24–29.

Скальський В. Гебернські селянські з’їзди як складові

Української революції 1917 – 1921 рр. Проблеми

вивчення історії Української революції 1917–1921 рр.

Вип. 4.

Хміль І. Губернські з›їзди рад селянських депутатів

–1918. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д.

Редкол.: В. А. Смолій та ін. Київ : Наукова думка,

688 с. Retrieved from http://www.history.org.

ua/?termin=Gubernski_zizdy_rad

Смирнов А. Крестьянские съезды на Украине в период

двоевластия (март – июнь 1917 г.). История СССР. №6.

С. 154-163

Хміль І. Перший Всеукраїнський селянський з’їзд. Київ,

№ 2.

Варшавчик М. Джерелознавство історії України. Київ,

211 с.; Колесник І. Українська історіографія

(ХVІІІ – початок ХХ століття). Київ : Генеза, 2000.

с.; Історичне джерелознавство / ред. Я. Калакура,

І. Войцехівська, С. Павленко та ін. Київ : Либідь,

– 488 с.; Калакура Я. Українська історіографія.

Київ : Генеза, 2004. 496 с.; Коцур В. П., Коцур А. П.

Історіографія історії України. Чернівці : Золоті литаври,

520 с.

ДАДО. Ф. Р-2602. Оп. 1. Спр. 5, Спр. 2. Спр. 4.

Українська Центральна рада: Документи і матеріали.

У 2 т. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. / упорядн.:

В. Ф. Верстюк, О. Д. Бойко, Ю. М. Гамрецький, Г. М.

Михайличенко, А П. Огінська, Т. С. Осташко, В. М.

Устименко, Є. П. Шаталіна, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлєва.

Київ: Наук. думка, 1996. 590 с.

Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української

революції. 1917-1920 рр.: у 4 т. Нью-Йорк : Вид-во

Чарторийських, 1969

Український національно-визвольний рух. Березеньлистопад 1917 року: Документи і матеріали / Упоряд.

: В. Верстюк та ін. Київ : Вид-во імені Олени Теліги,

1024 с.

Грушевський М. Твори у 50 т. Львів : Світ. 2007.

Т. 4. Кн.1. Серія “Суспільно-політичні твори (доба

Української Центральної Ради березень 1917—квітень

”. 432 с

Аграрне законодавство періоду Української революції

(1917-1921 рр.): збірник документів і матеріалів / упоряд.: С. В. Корновенко, А. Г. Морозов, Ю. Г. Пасічна.

Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. 554 с.

Східне Поділля в добу Центральної Ради та Гетьманату

П. Скоропадського (березень 1917 р. – грудень 1918

р.): збірник документів та матеріалів / упоряд.: К. В.

Завальнюк, Т. В. Стецюк. Вінниця : О. Власюк, 2008. 208

с.; Селянство Черкащини в добу Української революції

–1921 рр.: збірник документів і матеріалів /

упоряд.: Т. А. Клименко, С. В. Корновенко, В. М.

Мельниченко, Ю. Г. Пасічна. Черкаси : Чабаненко Ю.

А., 2017. 180 с.; Українська революція 1917-1921 pp. на

Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / уклад.:

Ю. Г. Пахоменков, H. Л. Юзбашева. Державний архів

Дніпропетровської області. Дніпро : ЛІРА, 2016. 372 с.

Вісті з Української Центральної Ради: Орган

Центральної Ради. – 1917 – 1918 рр.

Куташев І. Селянський рух в Україні (березень 1917

р. – квітень 1918 р): .): дис. ... канд. істор. наук : спец.

00.01. Київ, 2002. 236 с.

Народна Воля. 1917.

Боротьба. 1918

Діло. 1917. 10 липня.

Лозовий В. Ставлення селянства України до влади в

добу Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918

р.) : дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01, 2010. 466 с.

Хміль І. Трудяще селянство України в боротьбі зa владу

Рад. Київ : Наукова думка, 1977. 198 с.

Лозовий В. Ставлення селянства України до влади в

добу Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918

р.) : дис. ... д-ра іст. наук № 07.00.01, 2010. 466 с.

Даценко А. Селянство Донбасу в українській

національно-демократичній революції 1917 - 1920 рр.

дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01. Донецьк, 2010.

Тимченко Ж. Селянські з’їзди на Україні в 1917 р.

Український історичний журнал. 1969. № 11; Смирнов А.

Крестьянские съезды на Украине в период двоевластия

(март – июнь 1917 г.). История СССР. 1977. № 6.

С. 154–163; Чупрына В., Малык Я. Из опыта борьбы

большевиков Украины за революционизирование

крестьянских съездов (октябрь 1917 – март 1918 гг.).

Научные труды по истории КПСС. 1987. № 144. С.

–87

Лозовий В. Селянська правосвідомість у добу Української

революції (1917 — 1921 рр.). Український історичний

журнал. 2005. № 6. С. 89

Ковальова Н. Політична боротьба навколо аграрного

питання на Катеринославщині в 1917 р. Історія

та культура Подніпров’я. Дніпропетровськ:

Дніпропетровський державний університет, 1998. С.

–167; Ковальова Н. Політичні аспекти «аграрної»

революції 1917–1922 рр. в Україні. Історико-політичні

студії. 2013. № 1. С. 19-26.

Рум’янцев О. Формування представницького складу

Центральної Ради. Право і безпека. 2017. №1 (64). С.

– 12.

Лозовий В. Ставлення селянства Поділля до

гетьманської влади (1918 р.). Український селянин. 2005.

Вип. 9. С. 179 – 182.

Дудник І. Селянський рух на Київщині в роки

Української революції (березень 1917 – липень 1919 рр.).

Наукові записки Вінницького державного педагогічного

університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія:

Історія. Вінниця. 2006. Вип. 10. С. 75–80.

Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від

найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний

довідник. Київ: Наукова думка, 2005.

Хміль І. Губернські з›їзди рад селянських депутатів

–1918 // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д

/ Редкол.: В. А. Смолій та ін. Київ : Наукова думка,

688 с. Retrieved from http://www.history.org.

ua/?termin=Gubernski_zizdy_rad (останній перегляд:

11.2020)

Квітківський П. Селянський з’їзд у Вінниці в червні

р. Тези і повідомлення сімнадцятої Вінницької

обласної історико-краєзнавчої конференції, м. Вінниця,

вересня 1997 р. Вінниця, 1997. С. 54–55.

http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/index

http://history-ejournal.cdu.edu.ua/index

http://old.istznu.org/page/369.ukr.html

Ковальова Н. Роль селянських з’їздів у формуванні

програми дій українського селянства у 1917 р. Питання

аграрної історії України та Росії: матеріали п’ятих

наукових читань, присвячених пам’яті професора Д. П.

Пойди. 2004. С. 102–108.