Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр.)

Main Article Content

П. В. Киридон

Abstract

У публікації акцентовано увагу на порушеннях законності та зловживаннях владою партійно-державної номенклатури в сільських районах Української РСР протягом 1945 – 1964 рр., cхарактеризовано способи номенклатурного підпорядкування українського села в умовах тоталітарної системи.

Article Details

How to Cite
Киридон, П. В. (2015). Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр.). Ukrainian Peasant, (15). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/819
Section
Особливості аграрного розвитку у 40 - 80-х рр. ХХ ст.

References

1. Центральний Державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 2277.

2. Нариси історії Комуністичної партії України (видання друге, доповнене). – К. : Видавництво політичної літератури України, 1964. – 696 с.

3. Юрчук В. І. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945 – 1952 рр.) / В. І. Юрчук. – К. : Політвидав України. – 1965. – 256 с.

4. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Тт. 1 – 9. М. : Политиздат, 1967 – 1974. – Т. 2. – 336 с.

5. Хрестоматия по истории КПСС : в 3-х т. – М. : Госполитиздат, 1963. – Т. 3 (1945 г. – апрель 1962 г.). – 804 с.

6. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 2277.

7. Там само. – Оп. 24. – Спр. 1524.

8. Там само. – Спр. 716.

9. Там само. – Спр. 1524.

10. Гапій Д. Г. Підносити рівень організаційної і політичної роботи в масах / Д. Г. Гапій // Радянське слово. – 1955. – 9 грудня.

11. Держархів Полтавської області. – Ф. 15. – Оп.1. – Спр. 1583.

12. Тимцуник В. І. Реформування системи влади та державного управління в УРСР (1953 – 1964 рр.) / В. І. Тимцуник. – К. : вид-во НАДУ, 2003. – 400 с.

13. О задачах партийных и советских организаций по дальнейшему укреплению состава председателей и других руководящих работников колхозов. Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б). 9 июля 1950 г. / / КПСС в резолюциях: изд. восьмое, т. шестой. 1941 – 1945. – М. : Политиздат, 1971. – С. 325–326.

14. Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 1. – Оп. 19. – Спр. 5.

15. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 2021.

16. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 19. – Спр. 65.

17. Там само. – Спр. 90.

18. Там само. – Спр. 136.

19. Там само. – Спр. 80.

20. Там само.

21. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії. К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – Ч. 3. – 336 с.

22. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 4379.