WIELKA AKCJA RATOWNICZA «WIEŚ DLA DZIECI»

Main Article Content

А. А. Котиченко

Abstract

Cтаттю присвячено вивченню великої рятівної кампанії, ініційованій урядом Другої Речіпосполитої, з метою підтримки дітей із малозабезпечених родин та дітей-сиріт. По-суті вперше в історії Польської держави було запропоновано і презентовано державний експеримент із спробою подолання бідності серед населення. Частково проаналізовано соціальну ситуацію, в якій опинилося населення після завершення війни. За змістом кампанія «Село для дитини» була спробою залучити маленького громадянина до праці з малого віку. Однак велика кількість дітей, які перебували за межею бідності, створила для держави пряме завдання:
ініціювати дієву соціальну політику та заходи боротьби з бідністю. Авторка звертає увагу на інноваційність презентованого досвіду, який подекуди зазнав негативних колізій та хибного шляху.

Article Details

Section
To the 100th Anniversary of the Ukrainian National-Democratic Revolution

References

Styk J. Aktualne kierunki badań nad historią polskiej wsi do 1939 roku. Rekonesans bibliograficzny, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, Warszawa 2011, s. 209–220.

Kaczorowski A. W., Wieś w publikacjach Instytutu Pamięci

Narodowej, [w:] tamże, s. 221–224.

Kostrowicka I. , Landau Z. , J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1984, s. 363.

Szymański L., Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej,

Wrocław 1995, s. 14; J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997, s. 80 – 81.

Kęsik J., Wojsko Polskie wobec tężyzny fizycznej społeczeństwa 1919 – 1939, Wrocław 1996, s. 46; zob. też: J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918 – 1939, Wrocław 1998, 344 s.

Mierzwiński H., Związek Młod zieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” wobec problemów wychowania fizycznego, sportu i turystyki (1928 – 1948), Biała Podlaska 1992, 400 s.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r.

w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego

i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewód zkich i Powiatowych Komitetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, [w:] Referaty wygłoszone na

pierwszym plenarnym posied zeniu Rad y Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Warszawa 1926, 157 s.

Referaty wygłoszone na pierwszym plenarnym posiedzeniu

Wieś dla dzieci 1926. 200 s.

Rozwadowski P. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego

i Przysposobienia Wojskowego 1927 – 1939, Warszawa 2000,

s.

Słoniewski M. Koncepcje i organizacja wychowania fizycznego i sportu w okresie międzywojennym, „Wieś i Higiena” 1981, nr 9, 300 s.

Protokół pierwszego posiedzenia Rad y Naukowej Wychowania Fizycznego, Warszawa 1927, s. 3 – 4. 12 Trzecie

plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego,

Warszawa 1929, 190 s.

Czwarte plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania

Fizycznego, Warszawa 1932, s. 51 – 52, 54 – 55. 15 Tamże, 155 s.

Trzecie plenarne posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, Warszawa 1929, 200 s.