ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХЛІБОМ У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ (1943 – 1945 РР.)

Main Article Content

С. І. Гальченко

Abstract

Автором статті на основі опрацьованих джерел та історіографічного матеріалу розкрито питання про взаємини влади та суспільства, показано ставлення держави, керівництва союзного, республіканського та місцевого рівня до реальних потреб населення України в період 1943–1945 рр., здійснення заходів щодо забезпечення населення хлібом на визволеній території.

Після визволення територій від гітлерівських окупантів перш за все постало завдання налагодження забезпечення населення хлібом, оскільки тоді він був найголовнішим продуктом харчування. Цим продуктом за картками постачалися всі без винятку міста, робітничі селища та майже все населення в них, тоді як на решту продуктів карткова система була введена не для усіх.

Визначаючи загальну постачальницьку політику забезпечення визволених областей УРСР хлібом і продуктами харчування, союзний уряд встановив досить чітку стратифікацію поміж індустріальними та сільськогосподарськими регіонами республіки. Це знайшло відображення у низці директивних документів і деталізовано у так званих планах-заявках на постачання.

Article Details

How to Cite
Гальченко, С. І. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХЛІБОМ У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ (1943 – 1945 РР.). Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2183
Section
Features of agricultural development in the Soviet period

References

Блок М. Апология истории или Ремесло историка /М. Блок ; пер. с фр. – изд 2-е доп. – М.: Наука, 1986. – 254 с.

Февр Л. Бои за историю / Л. Февр ; пер. с фр. – М.: Наука, 1991. – 629 с.

Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) : в 12 т. / М. В. Коваль. – К.: Альтернативи, 1999. – 335 с. (Україна крізь віки – Т.12)

Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980 і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К., Альтернативи, 1999. – 304 с.

Турченко Ф. Г. Новейшая история Украины / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 1995. – Ч. І (1917–1945 гг.) – 343 с.

Вронська Т. В. Виживання міського населення України (1943–1945) / Т. В. Вронська // Друга світова війна і Україна : матеріали наукової конференції 27–28 квітня 1995 р. – К. : Інститут історії України НАН України, 1995. – С.177–182.

Вронська Т. В. Дія карткової системи в Україні у воєнні та перші повоєнні роки (1941–1947 рр.) / Т. В. Вронська // Сторінки воєнної історії. Зб. наук. статей. Вип. 2. – К.: Інститут історії України НАН України, 1998. – С. 163–183.

Вронська Т. В. В умовах війни: життя та побут населення міст України (1943–1945 рр.) / Т. В. Вронська. – К. : Інститут історії України НАН України, 1995. – 83 с.

Ісайкіна О. Д. Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945–1955 рр.) [Рукопис] : дис. канд. іст. наук: 07.00.01 : захищена 22.09.2006 / О. Д. Ісайкіна ; наук кер. В. М. Даниленко; Ін-т історії України НАН України. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 240 с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.78. – Спр.305. Справки и сведения отдела ЦК КП(б)У Наркомторга, треста Укррасжирмасло в ЦК КП(б)У о выполнении плана работы предприятиями наркоматов пищевой мясо-молочной, рыбной, легкой и текстильной промышленности, о реализации продовольственных товаров и снабжении, о работе спиртзаводов и о строительстве шпагатной фабрики. Начало – апрель 1944 г., конец – декабрь 1944 г. – 51 л.

Российский государственный архив социально- политической истории. – Ф.17. Материалы Центрального Комитета ВКП(б). – Оп.122. – Д.42. Докладные записки и письма ЦК КП(б)У, наркомата вооружения и легкой промышленности СССР о ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК о неотложных мерах по восстановлению народного хозяйства районов, освобожденных от немецко-

фашистских захватчиков. Начало – февраль 1943 г., конец – декабрь 1943 г. – 143 л.

Государственный архив Российской Федерации. – Ф.9492. – Оп.1. – Д.452. Докладные записки о роботе областных судовых органов. Начало – 1 января 1943 г., конец – 31 января 1945 р. – 103 л.

Державний архів Вінницької області, ф.Р-2700. Виконавчий комітет Вінницької області Ради народних депутатів. – Оп.7. – Спр.4. Постанови бюро Вінницького обкому КП України і облвиконкому. Початок – 28 квітня, кінець – 23 грудня 1944 р. – 112 арк.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.23 . – Спр.1353. Докладные записки, информация, справки и переписка по вопросу снабжения населения продовольственными и промышленными товарами. Начало – 5 июля 1944 г., конец – 20 декабря 1944 г. – 108 л.

ЦДАГО України. – Ф.1. Центральный комитет Коммунистической партии Украины. – Оп.30. – Спр.25. Справки о состоянии и работе пищевой промышленности. Начало – 28 сентября 1943 г., конец – 10 ноября 1944 г. – 268 л.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.78. – Спр.90. Справки о снабжении трудящих продуктами питания и промышленными товарами. Начало – 27 июня 1944 г.,

конец – 26 февраля 1946 г. – 327 л.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.23. – Спр.1356. Справки, информации и переписка о состоянии торговли в областях УССР. Начало – 3 января 1944 г., конец – 28 ноября 1944 г. – 59 л.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.30 . – Спр. 51. Телеграммы тт. Хрущева, Коротченко по вопросу работы предприятий пищевой промышленности. Начало – 28 февраля 1944 г., конец – 16 октября 1944 г. – 17 л.

РГАСПИ. – Ф.17. – Оп.3. – Спр.1061. Протоколы заседания Политбюро ЦК ВКП(Б). Начало – сентябрь 1946 г., конец – октябрь 1946 г. – 312 л.

ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.78. – Спр.310. Справки, сводки Наркомторга УССР и ЦК КП(б)У о ходе выполнения плана снабжения продовольственными товарами населения Украины и о работе Укркопсервтреста Наркомпищепрома СССР. Начало – январь 1945 г., конец – декабрь 1945 г. – 123 л.