УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НА МЕЖІ ЛІТА Й ОСЕНІ 1918 РОКУ: СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ

Main Article Content

Т. В. Малиновська
Б. В. Малиновський

Abstract

Статтю присвячено вивченню ставлення
українського селянства до уряду гетьмана Павла
Скоропадського. Розглянуто період завершення заходів
із формування гетьманської адміністрації в центрі й
на місцях, час початку її повноцінного функціонування.
Зазначено, що в останні місяці літа та в перші місяці
осені 1918 року суспільні настрої в Україні поступово
ставали дедалі сприятливішими для гетьманської
влади. Більшість сільського населення схилялася до
визнання її легітимною або, принаймні, не виявляла до
неї ворожості. Адміністрація Української Держави
докладала зусиль для того, щоб забезпечити для себе
доброзичливе ставлення громадян: долала корупцію, вела
боротьбу зі злочинністю, здійснювала заходи, спрямовані
на задоволення економічних інтересів селянства.
Пріоритети діяльності уряду були спрямовані на
відновлення умов для безпечного, впорядкованого життя
і відповідали прагненням мас. Антиурядова опозиція,
яка, вдаючись до збройної боротьби, порушувала лад,
повертала країну до насильства й не могла запропонувати
суспільству нічого порівняно з тим, що йому дав або мав
намір дати гетьманський уряд, була позбавлена широкої
суспільної підтримки.


Article Details

How to Cite
Малиновська, Т. В., & Малиновський, Б. В. (2020). УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО НА МЕЖІ ЛІТА Й ОСЕНІ 1918 РОКУ: СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4114
Section
Селянство за умов соціокультурних, соціально-економічнихта суспільно-політичних трансформацій ХІХ – ХХ ст

References

Центральний державний історичний архів України

(Київ). Ф.419, Оп. 1, Спр. 7307.

Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів і

внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році.

Харків: Вид-во Харківського університету, 1968. 284 с.

Ковальова Н.А. Чернігівське повстання 1918 р.: спроба

реалізації більшовицької ідеї селянської революції.

Український селянин. 2019. Вип. 22. С. 15–19.

Еткіна І. Селянські повстання в Чернігівській губернії

у 1918 р.: причини та спрямованість. Сіверянський

літопис. 2018. № 1–2. С. 363–368.

Голицын А.Д. Воспоминания. Москва: Русский путь,

608 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і

управління України. Ф. 2311, Оп. 1, Спр. 117.

Архів Української Народної Республіки. Міністерство

внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост

і комісарів (1918–1920) / упорядкував В. Кавунник. Київ:

Інститут української археографії та джерелознавства ім.

М.С. Грушевського, 2017. 336 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і

управління України. Ф. 2311, Оп. 1, Спр.4

Подільський губернський староста Сергій Кисельов

(1877–1937) у документах епохи. Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2016. 286 с.

Архів Української Народної Республіки. Міністерство

внутрішніх справ. Доповіді директорів департаментів

та агентів (червень 1918 – січень 1922) / упорядкував

В. Кавунник. Київ: Інститут української археографії та

джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. 349 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і

управління України. Ф. 1216, Оп. 1, Спр.77.

Дорошенко Д.І. Історія України 1917–1923 рр. Київ:

Темпора, 2002. Т. 2. Українська Гетьманська Держава

року. 352 с.

Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави

(квітень–грудень 1918 р.). Харків: Вид-во Університету

внутрішніх справ, 2000 462 с.

Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе.

год: Сборник документов. Москва: Политическая

энциклопедия, 2014. 1087 с.

Скоропадський П.П. Спогади. Кінець 1917–грудень

Київ; Філадельфія, 1995. 495 с.

Малиновський Б.В. Збройне протистояння в

українському селі 1918 року (від Брестського миру до

проголошення Директорії УНР). Війна з державою чи за

державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917–

років. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. – С.

–99.

Врангель П.Н. Воспоминания. Южный фронт (ноябрь

г. – ноябрь 1920 г.). Москва: Терра, 1992. Ч.1. 544 с.

Міністерство внутрішніх справ України: події,

керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.).

Київ, 2012. Т.1. Міністерство внутрішніх справ за доби

УНР та Української Держави (1917–1920 рр.). 686 с.

Чикаленко Є. Щоденник. Київ: Темпора, 2004. Т.

(1918–1919). 464 с.