ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЧИТЕЛІВ ТА ДІЯЧІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Main Article Content

В.О. Магась

Abstract

У статті схарактеризована робота української інтелігенції зі створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної освіти в підросійській Україні в роки Першої російської революції. Розроблення проекту спілки стало наслідком загального революційного підйому в Російській імперії та боротьби за українську школу. Перешкодою для розвитку організації стали поліційні переслідування, однак в окремих регіонах України ідея здобула підтримку й була утворена низка місцевих осередків спілки.

Article Details

How to Cite
Магась, В. (2017). ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЧИТЕЛІВ ТА ДІЯЧІВ НАРОДНОЇ ОСВІТИ В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. Ukrainian Peasant, (17). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1850
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Черкасенко С. Всеукраїнська спілка учителів в 1900 рр. / С. Черкасенко // Вільна українська школа. – 1917. – № 1. – С. 10–19.

Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 2717. – Оп. 2. – Спр. 1028.

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905–1920) / Г. Васькович. – Мюнхен : Укр. вільний унів., 1969. – 226 с.

Березівська Л. Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина XIX–поч. XX ст.) / Л. Д. Березівська. – Київ : Молодь, 1999. – 191 c.

Березівська Л. Боротьба вітчизняних громадських організацій за національну школу в імперську добу / Л. Д. Березівська // Рідна школа. Квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – 2015. – № 23. – С. 41–46.

Антонець Н. Б. Спиридон Черкасенко і Всеукраїнська спілка учителів і діячів народної освіти / Н. Б. Антонець // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного ун-ту імені П. Тичини / ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – Київ : Наук. світ, 2003. – Вип. 5. – С. 256–262.

Ревегук В. Перша спроба самоорганізації українського вчительства на Полтавщині (початок ХХ століття) / В. Ревегук // Рідний край. – 2010. – № 1. – С. 197–201.

Ревегук В. Я. Освітяни Полтавщини у час українського національно-визвольного руху на початку ХХ століття (витяги з книги В. Я. Ревегука «Полтавщина в переддень Української революції (1900–1916 рр.)») / В. Я. Ревегук // Постметодика. – 2011. – № 1 (98). – С. 39–54.

Магась В. О. Союзи вчителів в Україні та проект створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти (1906 1908 рр.) / В. О. Магась // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський педагогічний журнал. – 2013. – № 3–4. – С. 144–147.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 838. – Оп. 5. – Спр. 112.

Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!». Всеросійський селянський союз в Україні (1905–1907 рр.) : монографія / О. М. Федьков, В. О. Магась ; Кам’янець- Подільський національний ун-т імені І. Огієнка, Всеросійський селянський союз в Україні. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 271 c.

Магась В. О. Суспільно-політична діяльність Київського педагогічного товариства взаємної допомоги в роки Першої російської революції / В. О. Магась // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Серія: Історичні науки / Кам’янець- Подільський національний ун-т імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Вид-во К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – С. 147–158.

Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале XX в. / отв. ред. А. С. Туманова. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 887 с.

Русова С. До вчительської української спілки у Петербурзі / С. Русова // Громадська думка. – 1906. – 19 травня. – № 114. – С. 1–2.

Б. Я. Спілка вчителів / Я. Б. // Нова громада. Літературно-науковий місячник. – 1906. – № 5. – С. 107–111.

Проект статуту Всеукраїнської Спілки вчителів і діячів народної просвіти // Громадська думка. – 1906. – 21 червня. – № 141. – С. 3.

Крупський М. З’їзд делегатів національних учительських і просвітних організацій у Петербурзі 4–6 червня 1906 року / М. Крупський // Громадська думка. – 1906. – 27 червня. – № 146. – С. 1.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 57. – Оп. 1. – Спр. 36.

ЦДІАК України. – Ф. 419. – Оп. 1. – Спр. 5471.

Кучернюк І. В. Часопис «Рідний край» у національно- культурному житті Наддніпрянщини: передумови заснування і діяльність (1905–1907 рр.) / І. В. Кучернюк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 39. – С. 49–53.

Семенко С. «Український Цицерон» (штрихи до портрета М. А. Дмитрієва) / С. Семенко // Слов’янський збірник. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – 225–228.

Українська преса // Нова громада : літературно-науковий місячник. – 1906. – № 8. – С. 155–156.

Федьков О. М. Охранка vs Спілка: діяльність правоохоронних органів Російської імперії в контексті боротьби з українською соціал-демократичною спілкою РСДРП у 1905 – серпні 1906 рр. / О. М. Федьков // Вісник Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія: Історичні науки / редкол. : А. Г. Філінюк та ін. – Кам’янець-Подільський : Вид-во К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. – Вып. 9. – С. 195–206.

ЦДІАК України. – Ф. 275. – Оп. 1. – Спр. 1624.

ЦДІАК України. – Ф. 321. – Оп. 1. – Спр. 18.

Русова С. О Национальных Учительских Союзах / С. О. Русова // Народный учитель. Двухнедельный журнал. Профессиональный и общественно-политический. – 1907. – № 6. – С. 1–3.

Р. Конференция представителей национальных учительских союзов / Р. // Народный учитель. Двухнедельный журнал. Профессиональный и общественно-политический. – 1907. – № 8. – С. 19–20.

Чехов Н. В. Съезд представителей национальных учительских союзов / Н. В. Чехов // Народный учитель. Двухнедельный журнал. Профессиональный и общественно-политический. – 1907. – № 15–16. – С. 1–5.