МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 1953 – 1964 РР. У ПУБЛІКАЦІЯХ ЧАСІВ «ЗАСТОЮ»

Main Article Content

О. О. Карасевич

Abstract

Проаналізовано особливості радянського історіописання функціонування сільського господарства України та життя її селянства другої половини 1960-х –
першої половини 1980-х років. Тогочасні дослідження, що висвітлено в історіографії означеного періоду, попри урахування аспекту заангажованості та ідеологічної упередженості, все ж були й залишаються чинником історіографічного процесу своєї доби. У поєднанні з новітніми дослідженнями це відкриває перспективи об’єктивно із суто наукових позицій проаналізувати проблеми матеріального забезпечення життєдіяльності українського сільського господарства доби «відлиги».

Article Details

Section
Methodology and historiography of agrarian history

References

Романюк І. Трансформація колгоспів України у другій

половині 50-х – 60-х рр. ХХ ст. / І. Романюк // Український

селянин. – 2003. – Вип. 7. – С. 161–162.

Вайнер М. Материально-техническое снабжение

сельского хозяйства СССР / М. Вайнер, В. Алферьев. – М.

: Издательство экономической литературы, 1963. –

с.

Нікілєв О. Вища сільськогосподарська школа України в

контексті аграрної політики держав середини 1950-х –

середини 1960-х рр. / О. Нікілєв // Український селянин. –

– Вип. 10. – С. 176-180.

Заболотна О. Проблема кадрового забезпечення

сільського господарства у зв’язку зі зміцненням

матеріально-технічної бази села (60-ті роки ХХ

століття) / О. Заболотна // Український селянин. – 2006.

– Вип. 10. – С. 366–368.

Ковпак Л. Соціальна політика М.С. Хрущова /

Л. Ковпак // М.С. Хрущов і Україна. Матеріали наукового

семінару 14 квітня 1994 р., присвяченого 100-річчю від

дня народження М.С. Хрущова. – К. : Інститут історії

України НАН України, 1995. – С. 87–92.

Литвин В. Україна у першому повоєнному десятилітті

(1946–1955) / В. Литвин. – К. : Вид. дім “Лі-Терра”, 2004.

– 240 с.

Михайлюк В. Історіографія розвитку аграрних

відносин в Україні (70-ті – початок 90-х рр.) /

В. Михайлюк. – К. : Ред.-вид. рада

Укрдержагроуніверситету, 1992. – 181 с.

Баран В.К. Україна 1950 – 1960-х рр. : еволюція

тоталітарної системи / В.К. Баран. – Львів: Інститут

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996.

– 448 с.

Апологетические теории и их критика в марксистко-

ленинской литературе. Указатель книжной и

журнальной литературы за 1956 – 1964 гг. – М. : Фунд.

библ-ка обществ. наук им. В.П. Волгина АН СССР, 1966.

– 168 с.

Ольсевич Ю.Я. Фактор науки в экономике социализма

: ответ «советологам». – М. : Наука, 1987. – 112 с.

Дерев’янкін Т. Економічний розвиток Радянської

України. 1917–1970 / Т. Дерев’янкін, С. Кульчицький. – К.

: Наукова думка, 1970. – 116 с. (Інститут економіки

Академії наук Української РСР)

Кульчицький С. Народне господарство України за

роки радянської влади і перспективи його розвитку в новій

п’ятирічці / С. Кульчицький. – К. : Тов-во «Знання»

Української РСР, 1967. – 28 с. (На допомогу лектору)

Петренко В. Село на шляхах піднесення. Зміни в складі,

умовах праці і життя колгоспного селянства Української

РСР (1951–1969) / В. Петренко – К. : Наукова думка,

– 348 с.

Тюрина А. Формирование кадров специалистов и

организаторов колхозного производства 1946–1958 гг.

/ А. Тюрина – М. : Издательство «Наука», 1973. – 307 с.

Фтомов Г. Технічне переозброєння сільського

господарства УРСР (1960-1970 рр.) / Г. Фтомов // Історія

народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1974. – Вип. 8. – С. 20–26. 16. Коба І. З історії створення системи машин для

землеробства СРСР / І. Коба // Історія народного

господарства та економічної думки Української РСР. –

– Вип. 10. – С. 13–18.

Городній В. Досягнення сільського господарства

Української РСР (1917-1977 рр.) / В. Городній // Історія

народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1977. – Вип. 11. – С. 23–30.

Грінку І. Співробітництво Української РСР та

Молдавської РСР у розвитку матеріально-технічної бази

сільського господарства (1961-1975 рр.) / І. Грінку //

Історія народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1982. – Вип. 16. – С. 21–25.

Заікін Ю. Співробітництво Української РСР і

Білоруської РСР по зміцненню матеріально-технічної бази

сільського господарства в період розвинутого соціалізму

/ Ю. Заікін // Історія народного господарства та

економічної думки Української РСР. – 1984. – Вип. 18. –

С. 10–15.

Багмут Л. Розвиток тракторного парку сільського

господарства Української РСР у 1960-1980 рр. / Л. Багмут

// Історія народного господарства та економічної думки

Української РСР. – 1985. – Вип. 19. – С. 8–15.