«…І ТУТ Є ЖИТТЯ»: ТЮРЕМНІ БУДНІ УВ’ЯЗНЕНИХ СПІЛЧАН

Main Article Content

О. М. Федьков

Abstract

У статті з’ясовано, що діяльність членів організацій Української соціал-демократичної спілки кваліфікувалася російським законодавством як «боротьба з існуючим суспільним ладом» і наслідком участі в ній ставали арешти та тюремне ув’язнення. Перебування у в’язниці соціал-демократи прагнули використовувати відповідно до виробленого роками світогляду та способу життя. Отримавши у тюрмі вільний час (такий суперечливий життєвий оксюморон), у перервах між допитами, спілчани вимагали повернення вилучених при арешті та потрібних для самоосвіти книг, переважно марксистського спрямування. Частина соціал-демократів використовували перебування у в’язниці для укладання законного шлюбу. Попри сумні настрої, адже їх чекало заслання або ув’язнення, революціонери не втрачали оптимізму та були налаштовані на подальшу боротьбу.

Article Details

How to Cite
Федьков, О. М. (2016). «…І ТУТ Є ЖИТТЯ»: ТЮРЕМНІ БУДНІ УВ’ЯЗНЕНИХ СПІЛЧАН. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2181
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Федьков О. Українська соціал-демократична спілка: у пошуках ідейно-політичної ідентичності / О. Федьков. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – 600 с.

Анисимов Е. В. Русская пытка. Политический сыск в России XVIII века / Е. В. Анисимов. – СПб: Норинт, 2004. –

с.

Гернет М. Н. История царской тюрьмы, Т. 1–5. – М.: Госюриздат, 1951–1956.

Пенітенціарна система України: історія та сучасність: Видання до 15-ої річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / за заг. ред. канд. юр. наук О. В. Лісіцкова. – К. : Державна пенітенціарна служба України, 2013. – 268 с.

Россіхін В. В. Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) / В. В. Россіхін: автореф. дис.. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». – Харків, 2005. – 20 с.

Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання друге, перероблене та доповнене / Д. В. Ягунов. – Одеса-Черкаси, 2008. – 344 с.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України). – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2053. – 318 арк.

У Київі. В Лук’янівській тюрмі // Рада. – 1906. – 9 грудня. –

С. 2–3.

Андриевская К. Мои воспоминания из эпохи революции 1905 г. в Тамбовской губ. / К. Андриевская // Из эпохи борьбы с царизмом. Сборник №4. Ред. Л. Берман, Б. Лагунов. – К.: Киевское отделение Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-переселенцев, 1925. – С. 66–86.

Привет нашим пленным депутатам // Правда. – 1908. – 3 (16) октября. – № 1. – С. 4.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1420. – 641 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 317. – Оп. 7. – Спр. 2213. – 305 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 2051. – 283 арк.

Государственный архив Российской Федерации (далі – ГАРФ). – Ф. 102 ДП ОО. – 1907 г. – Оп. 237. – Д. 8, ч. 1, пр. 2. – 307 л.

ГАРФ. – Ф. 102 ДП ОО. – 1907 г. – Оп. 237. – Д. 8, ч. 3. – 70 л.

ЦДІАК України. – Ф. 276. – Оп. 1. – Спр. 72. – 345 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1858. – 453 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 1859. – 554 арк.