ОГЛЯД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ УСРР

Main Article Content

Н. В. Полтавець

Abstract

У статті представлено огляд сучасних напрацювань вітчизняних істориків, що розкривають становище сільської молоді 1920-х років. Висвітлено основні напрями та підходи до дослідження молодого покоління українського села в означений період. З’ясовано, що у більшості наукові праці спрямовані на дослідження лише організованої частини сільської молоді. Доведено, що у сучасній українській історіографії наразі немає підготовленої роботи, яка б комплексно розкрила соціальний портрет молоді. Автором окреслено питання, які потребують подальшого вивчення та наукового пошуку.

Article Details

Section
Historiography of agrarian history

References

Прилуцький В. І. Молодіжні організації в УСРР в умовах

становлення тоталітарного режиму (1920-1927 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / В. І. Прилуцький. – К.,

– 18 с.

Прилуцький В. І. Молодь УСРР в період утвердження

тоталітарної системи (1928-1933 рр.) / В. І. Прилуцький.

– К. : Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, 1999.

– 62 с.

Прилуцький В. І. Опір молоді політиці правлячого режиму в УСРР в період утвердження тоталітарного ладу (1928-1936 рр.) / В. І. Прилуцький // Проблеми історії України: факти,

судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – С. 152–184.

Прилуцький В. І. Молодь у суспільно-політичному житті УСРР (1928-1933 рр.) / В. І. Прилуцький // Український історичний журнал. – К., 2002. – № 4. – С. 60-81.

Коцур В. П. Молодіжні громадські організації в полікультурному просторі радянської України 1920-1930-

х рр. / В. П. Коцур, В. К. Молоткіна. – Переяслав-Хмельницький: КСВ, 2014. – 197 с.

Молоткіна В. К. Молодіжні організації України в полікультурному просторі 1920-х рр. / В.К.Молоткіна // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – Вип. 41. – К., 2014. – С. 105–111.

Степанчук Ю. С. Комсомольці 20-х : представники молодіжного руху чи бойовий резерв партії ? / Ю. С. Степанчук // Література та культура Полісся: збірник. – Ніжин, 2004. – Вип. 27 – С. 143–146.

Фролов М. О. Комсомол у політичній системі радянської України 1920-1930-х рр. / М. О. Фролов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. XXIX. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С.122-130.

Земзюліна Н. І. Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (1921–1929 рр.) / Н. І. Земзюліна // Український селянин. – Черкаси, 2006. Вип. 10. – 145–148 с.

Стадник О. О. Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (на матеріалах Поділля) / О. О. Стадник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2011. – Вип. 19. – С. 65–70.

Гайдай В. В. Компаративний аналіз діяльності громадських організацій Польщі та України у 20-х рр. ХХ ст. / В. В. Гайдай // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць. Вип. 1. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2011. – С .72–81.

Абразумова О. М. Політична орієнтація української сільської молоді в 1920-х роках / О. М. Абразумова // Історія. Вітчизняна історія. Ключові питання у сучасній

науці – 2014 : матеріали 10-ї міжнародної науково-практичної конференції. Т. 13. – 2014. – С. 7–12.

Морозов А. Молодіжна політика більшовиків в українському селі у 1920-х рр. / А. Морозов, В. Мотуз // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. праць. – 2009. –

Вип. 3. – С. 380–385.

Чучалін О. П. Антирелігійна політика радянської влади

у сфері освіти та її вплив на виховання молоді у 1920-1930-х рр. / О. П. Чучалін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка – Тернопіль, 2016. – Вип.1. Частина 3. – С.30–33.

Демартино А. П. Повстанський рух в Середньому Подніпров’ї України (1918 – середина 1920-х рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / А. П. Демартино. – К., 2015. – 24 с.

Мушка О. В. Дискусії щодо розбудови системи освіти

в Україні періоду 1920-1932 рр. / О. В. Мушка // Збірник

наукових праць Херсонського державного університету.

– Вип. 57. – Херсон. – 2011. – С. 28-33.

Маркова С. В. Освітньо-виховна система УСРР 20-х

– 30-х рр. ХХ ст. як чинник легітимізації правлячого режиму / С. В. Маркова, К. І. Алілуйко // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. – 2011. – Т. 17. – С.340–349.

Маркова С. В. Суспільно-політичні зміни в українському селі у контексті формування комуністичної системи (1917-1933 рр.) : авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук / С. В. Маркова. – Чернівці, 2016. – 34 с.

Білан С. О. Трансформація життя українського селянства (1929-1939 рр.) / С. О. Білан. – Ніжин: ПП Лисенко, 2014. – 455 с.

Білан С. О. Становище сільської молоді України у 30-х рр. ХХ ст. / С. О. Білан // Мандрівець. – 2012. – № 4 (100). – С. 35–38.

Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20–30 рр. XX ст.) / М. А.Журба. – К.: Науковий світ, 2002. – 499 с.

Мотричук Р. Г. Громадські об’єднання національних меншин України у 20– 30 роки XX століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Р. Г.Мотричук. – К., 2015. – 22 с.

Коцур В. П. Відображення в науковій літературі 1920-30-х рр. особливостей функціонування молодіжних організацій в умовах становлення тоталітарної системи в Україні / В. П. Коцур // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. – 2011. – № 30. – С. 57–69.

Зленко А. М. Молодіжні організації в УСРР 1920-х рр.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / А. М. Зленко. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 23 с.

Зленко А. М. Громадські молодіжні організації в боротьбі за вплив на сільську молодь в 1920-х рр. Історіографія проблеми / А. М. Зленко // Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. LXIII (63). – С. 212-219.