ВОЛОСНІ СХОДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД

Main Article Content

А. І. Касян

Abstract

У статті розкрито особливості функціонування волосних сходів Правобережної України. Автором доведено, що волосний схід не став тим головним розпорядчим органом, що передбачало тодішнє законодавство. Головними причинами цього стала малограмотність селянства та його патріархальна політична культура. Зважаючи на це волосний схід на практиці виконував формальну роль і прикривав діяльність волосних посадовців. Винятком є земельне питання, до якого селянство виявляло жвавий інтерес, а волосні сходи під час його вирішення йшли навіть на свідоме порушення законодавства.

Article Details

How to Cite
Касян, А. І. (2018). ВОЛОСНІ СХОДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ПОРЕФОРМЕННИЙ ПЕРІОД. Ukrainian Peasant, (19). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2812
Section
Revolutionary Shocks of the Early 20th Century. Peasantry Dimension of the Events (on the occasion of the 100th annivers

References

Верховцева І. Г. Селянське самоврядування в планах

епохи Великих реформ : традиційне та «новаторське» /

І. Г. Верховцева // Наукові записки Тернопільського

національного педагогічного університету імені

Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф.

І. С. Зуляка. – Вип. 2. – Ч. 2. – Тернопіль : вид.ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – С. 3–18.

Верховцева І. Г. Селянські реформи 1860-х – 1870-х рр.

чи Велика реформа 1861-1871 рр.?: уніфікація

самоврядування селян у Російській імперії / І. Г. Верховцева

// Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20)

(жовтень-грудень). Т. 2. С. 79-90.

Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні :

історико-правове дослідження / Павло Федорович Гураль.

– Л. : ЛьвДУВС, «Край», 2008. – 468 с.

Мельничук О.Ф. Адміністративний апарат та органи

місцевого самоврядування на Поділлі у другій половині

XIX століття / О.Ф. Мельничук. – Вінниця : Велес, 2001.

– 192 с.

Крестьянская реформа в России 1861 года : сб. закон.

актов. – М. : ГОСЮРИЗДАТ, 1954. – 318 с.

Центральний державний історичний архів (м. Київ). –

Ф. 442. – Оп. 616. Спр. 196. – 191 арк.

Астырев Н.М. В волостных писарях. Очерки

крестьянского самоуправления / Николай Михайлович

Астырев. – М. : Книжное дело, 1904. – 351 с.

Матеріали до історії селянських революційних рухів на

Чигиринщині (1875–1879 рр.) / За ред. К. Гребенкіна. –

К. : Вид-во ЦАУ УРСР, 1934. – 244 с.

Литвиненко С. (селянин). Селянські надії /

С. Литвиненко // Хлебороб. – 1908. – № 5. – С. 56–58.

Поліщук Т.В. Євреї в соціально-економічних відносинах

на Правобережній Україні в другій половині ХІХ – на

початку ХХ ст. / Т.В. Поліщук // Український селянин. –

Черкаси, 2000. – Вип. 1. – С. 58 60.