Роль і місце культурно-масових осередків у повсякденному житті українського селянства повоєнної доби

Main Article Content

Т. Д. Федоренко

Abstract

Досліджено стан, функціонування, роль та місце сільських осередків культури у повоєнну добу в повсякденному житті української сільської спільноти. Простежено вплив держави на населення через центри культурного споживання. Розкрито, що основними видами дозвілля стали відвідування клубів, бібліотек, читання газет, слухання радіо, в окремих випадках відвідування музеїв. Четвертий п’ятирічний план передбачав відбудову культурно-освітніх закладів. В умовах цілковитого панування авторитарно-командної системи культурно-масові центри не могли повністю виконати свою місію духовного збагачення людей. У повоєнний період осередки культурного життя на селі стали центрами як і для спілкування людей та задоволення морально-естетичних проблем, так і ідеологічного впливу держави.

Article Details

Section
Етнокультурне буття, духовність і світогляд селянства

References

1. Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу / Л. Якубова; НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2011. – 339 с.

2. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.) : колективна монографія / відп. ред. В. М. Даниленко / НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 2], ч. 1–2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 351 с.

3. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): колективна монографія / відп. ред. В. М. Даниленко; НАН України. Інститут історії України. – [Кн. 2], ч. 3. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 336 с.

4. Повсякдення ранньомодерної України: історичні студії: в 2 т. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / гол. ред. В. Смолій; відп. ред. В. Горобець; ред. колег.: Н. Старченко (заст. відп. ред.), Н. Білоус, В. Зема, О. Романова (відп. секр.) ; НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України, 2012. – 328 с.

5. Юрчук В. І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло й тіні / В. І. Юрчук. – К. : Інститут історії України НАН України, 1995. – 348 с.

6. Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя в 2-й пол. ХХ ст. (1945–2000) / Л. В. Ковпак. – К. : Інститут історії України НАН У, 2003. – 250 с.

7. Рибак І. В. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921–1991 рр.) / І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 304 с.

8. Лисак В. Ф. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності 1950–1960-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / В. Ф. Лисак ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 38 с.

9. Мічуда В. В. Побут і дозвілля сільського населення в повоєнний період (1945–1953) : автореф. дис. ... канд. іст. наук спец. / В. В. Мічуда. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – 20 с.

10. Романюк І. М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття / І. М. Романюк. – Вінниця: Книга – Вега, 2005. – 256 с.

11. Народне господарство Української РСР. Статистичний збірник. – К. : держстатвидав, 1956. – 535 с.

12. Федоренко Я. А. Розвиток сільських бібліотек в Україні (1953–1964 рр.) / Я. А. Федоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: // www.nbuv.gov.ua / portal /Soc_Gum/ V chu / N133-134/N133p166-169.pdf.

13. Шамрай О. Г. Культурно-освітня сфера українського села в 1943–1950 рр. (за матеріалами центральних областей УРСР) : автореф. дис. ... канд. іст. наук спец. 07.00.01 / О. Г. Шамрай. – Черкаси, 2009. – 20 с.

14. Мічуда В. В. Відбудова мережі культурно-освітніх установ на селі у повоєнні роки (1945–1955) / В. В. Мічуда // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. наук. ст. / Ін-т історії України НАН України. – К., 2004.– Вип. 9. – С. 354–359.