ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Main Article Content

З. В. Священко

Abstract

У статті проаналізовано переселенську політику російського царизму наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Охарактеризовано основні законодавчі акти, які стосувалися переселень та наслідки їх появи. Зроблено висновок про те, що правила про переселення узгоджували два вектори внутрішньої політики держави: переселенський та аграрний. Попри наявність окремих
недоліків, притаманних законодавчим актам про переселення, вони стали підґрунтям для Столипінських аграрних перетворень. З іншого боку, політику переселення не можна повною мірою, визнати як соціально орієнтований, бездоганний проект, оскільки самовільні селяни-переселенці не отримували державної фінансової підтримки та встановлювався тотальний
контроль держави за переселенськими процесами.

Article Details

How to Cite
Священко, З. В. (2016). ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2179
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Кабузан В.М. Переселення українців у Далекосхідний край в 1850 – 1916 рр. / В.М. Кабузан // Український історичний журнал. – 1971. – №2. – С.65 – 70.

Кауфман. А.А. Переселение и колонизация. /А.А. Кауфман. – Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Общественная польза», 1905. – 348 с.

Степынин В.А. Из истории переселенческой политики самодержавия в начале ХХ века (Переселенческий закон

июня 1904 г.) / В.А. Степынин // История СССР. – 1960. – №5. – С. 161 – 165.

Селіхов Д.А. Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)./ Д.А. Селіхов. Дис…. канд. юрид. наук. – Харків, 2002. – 210 с.

Шмелев Г.И. Аграрная политика и аграрные отношения в России в ХХ веке. / Г.И. Шмелев. – Москва: Наука, 2000. – 255 с.

Якименко Н.А. Аграрные миграции в России (1861 – 1917 гг.) / Н.А. Якименко // Вопросы истории. – 1983. – № 1. – С. 17-31.

Ямзин И. Переселенческое движение в России с момента освобождения крестьян. / И. Ямзин. – К.: [б.изд.], 1912. – 198 с.

Яхонтов А.П. Переселение и колонизация. / А.П. Яхонтов. – Харьков: Издание автора, 1925. – 105 с.

Сибирь в составе Российской империи / отв. ред. Л.М.Дамешек, А.В. Ремнев. – Москва: Новое литературное

обозрение, 2007. – 368 с.

Переселенческая политика в Российской империи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gasur.ru/

activity/measures/expo/15_02_2017.php?clear_cache=Y

Горохов С.В. Переселення в Російській імперії: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / С.В.Горохов. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/vaau_2011_2_38.pdf

Полное собрание законов Российской империи. Третье собрание. – Санкт-Петербург: Гос. тип., 1891. – Т. 9: 1889. – № 6198.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 442. – Оп. 521. – Спр. 219.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА). – Ф. 1273. – Оп. 1. – Спр. 83.

Журнал совещания, образованного при МВД для обсуждения предложений Полтавского губернского присутствия о переселении малоземельных крестьян из

Полтавской губернии. Заседания 3, 6, 10 и 12 марта 1903

г. – Санкт-Петербург: [б.изд.], 1903. – 124 с.

РДІА. – Ф. 1273. – Оп. 1. – Спр. 433.

РДІА. – Ф. 391. – Оп. 1. Спр. 909.

РДІА. – Ф. 586. – Оп. 1. Спр. 404.

РДІА. – Ф. 1149. – Оп. ХІІІ. – Спр. 94.

Проскура Н. Л. Переселення селян з Харківської губернії у роки столипінської агарної реформи / Н.Л. Проскура // Український історичний журнал. – 1973. – №6. – С.98–105.