СЕЛЯНСЬКИЙ ФАКТОР ТА ПРИЧИНИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ. В ОЦІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Main Article Content

І. С. Чава

Abstract

У статті проаналізовано основні підходи польських
вчених в першій половині ХХ ст. соціально-економічних
причин Української революції другої половини ХVІІ ст.
Вивчено тенденції оцінок істориками причин та наслідків
цих подій, втручання у них іноземних держав. Звернено
увагу на стереотипи та історичні міфи в зображенні
тих чи інших подій та персоналій польсько-української
війни.

Article Details

How to Cite
Чава, І. С. (2020). СЕЛЯНСЬКИЙ ФАКТОР ТА ПРИЧИНИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ. В ОЦІНКАХ ПОЛЬСЬКИХ ІСТОРИКІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Ukrainian Peasant, (24). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4130
Section
Methodology, historiography and source studies of agrarian history

References

Руда О. Українське козацтво в інтерпретації польських

істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича

НАН України, 2008. 418 с.

Пестрікова О. Доба Хмельниччини в інтерпретації

польського історика Людвіка Кубалі. Наддніпрянська

Україна: історичні процеси, події, постаті. Дніпро, 2018.

Т. 21. №2. С.83-91.

Гриневич Т. Проблеми історії України в працях Ф.

Конечного. Українські та польські інтелектуали в другій

половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: співпраця,

конфлікти, рецепція. Херсон: Видавничий дім

«Гельветика», 2019. С. 445-475.

Romek Z. Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli

propaństwowej (1908–1955). Warszawa, 1997. 138 s.

Koko E. Franciszek Rawita-Gawroński (1846–1930)

wobec Ukrainy i jej przeszłości. Gdańsk: Wydawnictwo

Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. 276 s.

Kolbuszewska J. Tadeusz Korzon (1839-1918).

Między codziennością, nauką a służbą narodowi. Łódź:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. 366 s.

Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie. T.2. Warszawa;

Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane:

Nakład Gebethnera i Wolffa, 1927. 332 s.

Tomkiewicz W. Kozaczyzna ukrainna. Lwów: Państwowe

Wadawnictwo Książek Szkolnych, 1939. 98 s.

Smoleński W. Dzieje narodu polskiego. Warszawa; Kraków;

Lublin; Łódź: Nakładem Gebethnera i Wolffa, 1921. 604 s.

Śliwiński A. Król Władysław IV. Warszawa: Wydawnictwo

M. Arcta, 1925. 220 s.

Szelągowski A. Historja Powszechna. Warszawa: M.Arct,

1116 s.

Koneczny F. Dzieje Rosji od Najdawniejszych do

Najnowszych czasów. Poznań; Lwów; Lublin; Łódź:

Wydawnictwo M.Arcta w Warszawie, 1921. 296 s.

Jabłonowski A. Historya Rusi Południowej do

upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Akademia

Umiejętności, 1912. 366 s.

Kubala L. Wojna Moskiewska 1654-1655. T. 3. Warszawa:

Nakład Gebethnera i Wolffa, 1910. 446 s.

Sobieski W. Dzieje Polski. T. 1. Do roku 1696. Warszawa:

Wydawnictwo Zorza, 1938. 262 s.

Górka O. «Ogniem i mieczem» a rzeczywistość historyczna.

Warszawa: Skład główny. Libraria Nova, 1934. 142 s.

Rawita-Gawroński F. Kozaczyzna ukrainna w

Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII w. Warszawa,

238 s.

Antonów M. Rola Stanisława Koniecpolskiego w

przygotowaniu komisji Kurukowskiej z 1625 roku. Lwów:

Nakładem Seminarjum Historji Polski Uniw. J. K., 1929.

s.

Korzon T. Historya Polski. Kijów: Wydawnictwo Rady

Okręgowej, 1918. s. 380.