Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр.)

Main Article Content

І. М. Лубко

Abstract

Досліджено характер та зміст змін у системі обліку та оплати праці в українському селі у 1953 – 1964 рр. З’ясовано, що запроваджена ще за періоду суцільної колективізації трудова повинність у формі обов’язкового мінімуму вироблених трудоднів продовжувала існувати аж до середини 60-х рр. ХХ ст. Доведено прогресивність грошової форми оплати праці та її очевидні переваги над натуральними формами розрахунку за працю в громадському господарстві. Обгрунтовано висновок про безперспективність примусових форм, суспільно зорієнтованих стимулів та ідеологічно спотвореної свідомості у трудовій діяльності українського селянства.

Article Details

How to Cite
Лубко, І. М. (2014). Відмова від трудодня як основної форми обліку та оплати праці в колгоспному селі (1953-1964 рр.). Ukrainian Peasant, (14). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/776
Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Терлюк І. Я. Історія держави і права України. Доновітній час: навчальний посібник / І. Я. Терлюк; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Київ: Атіка, 2006. – 400 с. [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http:// wedingbook.com/book_345_page_209

2. О мероприятиях по улучшению организации, повышению производительности и упорядочение оплаты труда в колхозах: Постановление Совета Министров СССР от 19 апреля 1948 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. – Т. 3. – М.: Политиздат, 1968.

3. Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву. Середина 40-х – начало 60-х годов / О. М. Вербицкая. – М.: Наука, 1992.

4. Безнин М. А., Димони Т. М., Изюмова Л. В. Повинности российского крестьянства в 1930-1960 годах / М. А. Безнин, Т. М. Димони, Л. В. Изюмова. – Вологда: Вологодский НКЦ ЦЭМИ РАН, 2001.

5. Грищенко І. Ф. Як ми облікуємо працю / І. Ф. Грищенко // Колгоспник України – 1954. – № 1.

6. Донець А. С. Матеріальна зацікавленість селян України в результатах своєї праці в ході проведення реформ 1953 – 1965 рр. / А. С. Донець // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 27. Вип.14. Історичні науки – Миколаїв: Видав. МДГУ ім. П. Могили, 2003.

7. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України) – Ф. 582. – Оп. 24. – Спр. 438.

8. ЦДАВО України – Ф.582. – Оп. 4. – Спр. 1925.

9. ХІХ з’їзд Комуністичної партії України. 17-21 січня 1956 р. Матеріали з’їзду. – К.: Держполітвидав УРСР, 1956.

10. ЦДАВО України – Ф. Р-2. – Оп. 9/2. – Спр.1422.

11. Петренко В. С. Село на шляху піднесення: Зміни в складі, умовах праці і життя колгоспного селянства Української РСР (1951-1969 рр.) / В. С. Петренко. – К.: Наукова думка, 1970.

12. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) – Ф.1. – Оп. 80. – Спр.1158.

13. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 80. – Спр. 1170.

14. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 80. – Спр. 1232.

15. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898-1971. / Видання 8-е, доповн. і виправл. – Т. 7 (1955-1959). – К.: Політвидав України, 1981.

16. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 31/1. – Спр. 65.

17. Постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР від 16 квітня 1963 р. «Про упорядкування штатної чисельності і оплати праці адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу колгоспів і радгоспів» // Збірник постанов і розпоряджень Уряду УРСР. – № 4. – К.: Держполітвидав УРСР.

18. Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР. – К.: Держполітвидав УРСР, 1964. – №4.

19. ЦДАГО України – Ф.1. – Оп. 80. – Спр. 1310.

20. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 22.04.1966 г. № 311 «О повышении материальной заинтересованности трактористов-машинистов совхозов и других государственных предприятий сельского хозяйства в увеличении производства продукции» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.libussr.ru/infdoc4.htm