Система агрономічного обслуговування сільського господарства УСРР в 1920-х роках

Main Article Content

О. Є. Литвиненко

Abstract

Розглянуто питання агрономічного обслуговування в УСРР в період 1920-х рр. Автором розкрито стан агрономічної мережі, її організаційні форми та кадрове забезпечення.

Article Details

Section
Особливості аграрного розвитку у радянський період

References

1. Дедусенко А. Ф. Агрономическая помощь населению / А.Ф. Дедусенко. – Х., 1923. – 138 с.

2. Вербин А.А. У истоков отечественной агрономии. — М.: Сов. наука, 1955. — 122 с.

3. Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. / О. М. Мовчан. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2011. – 312 с.

4. Дорош Т.О. Аграрна інтелігенція Радянської України (20-і рр. XX ст.): соціально-історичний аспект: автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 / Т.О. Дорош; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. - 20 c.

5. Шарпатий В.Г. Створення Всеукраїнського агрономічного товариства у 20-х рр.: програма, завдання, персоналії / В.Г. Шарпатий // Гілея. – 2011. – № 8.

6. Калініченко В.В. Селянське господарство України в доколгоспний період (1921-1929) / В.В. Калініченко. – Х.: Основа, 1991 . – 131 с.

7. Лазуренко В.М. Українське фермерство: злет і падіння (1921-1929 рр.) / В.М. Лазуренко. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – 474 с.

8. Воронін А. Агродопомога на Україні на 10 роковини Жовтня / А. Воронін // Український агроном. – 1927. – №10-11.

9. Бломквіст Б. Селянська агрономія / Б. Бломквіст // Земельник. – 1924. – № 3.

10. Положення про районову агрономію (проект) // Український агроном. – 1925. – № 1.

11. Терниченко А. Шляхи агрономії / А. Терниченко // Агроном. – 1923. – № 1.

12. ДАПО. – Ф. Р-3464. – Оп. 1, Спр. 39. Копия постановления ВУЦИК, циркуляры, инструкции, телеграммы Наркомзема УССР. – 20 декабря 1922 г. – 23 марта 1923 г. – 73 л.

13. Щадилов О. Як агрономія допомагає селянам / О. Щадилов. – К. : Державне видавництво України, 1925. – 54 с.

14. Сябро М. Агрономічна сітка на Україні / М. Сябро // Земельник. – 1925. – № 4-5.

15. ЦДАВО. – Ф. 27. – Оп. 9. – Спр. 158. Матеріали з питань організації агромережі та про агрономічну роботу на селі. – 19 травня 1928 р. – 33 арк.

16. Слісаренко О. Районна агрономія та адміністративні райони / О. Слісаренко // Агроном. – 1924. – № 1.

17. Петришин Т. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів сільського та лісового господарства / Т. Петришин // Український агроном. – 1928. – № 12.

18. Воронін А. Про організацію об’єднаної агрономічної роботина Україні / А. Воронін // Український агроном. – 1929. – № 4.

19. Розвиток сільського господарства України за п’ятиріччя (1928-29 – 1932-33 р.р.). – Х. : Радянський селянин, 1929. – 108 с.

20. Воронін А. Про типи та кількість фахівців і масових кадрів для сільського господарства / А. Воронін // Український агроном. – 1929. – № 10.

21. Машура С. І. До перебудови дослідної справи на Україні (закінчення) / С. І. Машура // Полтавський селянин. – 1929. – № 18.