ІНОСЛАВНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Main Article Content

В. М. Орлов

Abstract

У статті схарактеризовано роль інославних релігійних об’єднань на українських землях упродовж ХІХ – першої третини ХХ ст. у складі Російської імперії та СРСР. Означено, що інославні християнські громади на
українських землях були не лише урбаністичним феноменом, а й мали стосунок до питань землекористування, успадкування, оренди землі. Зокрема, наголошено на особливостях землекористування менонітських інославних об’єднань в Україні. Окреслено подальші перспективи дослідження.

Article Details

How to Cite
Орлов, В. М. (2016). ІНОСЛАВНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ У ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ. Ukrainian Peasant, (18). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2178
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Берестень Ю. В. Земельні відносини в менонітських

колоніях півдня України та їх суспільні наслідки (60 – 90-

ті роки ХІХ століття) : автореф. дис. … канд. іст. наук / Ю. В. Берестень. – Запоріжжя, 2006. – 20 с.

Брославський В. Земельне питання в церковній політиці

російського уряду на Правобережній Україні у 30-50 рр. ХІХ ст. / В. Брославський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 1. – С. 16–20.

Венгер Н. В. Аграрна колонізація? До питання про формування особливої економічної зони на території сільськогосподарських менонітських територій півдня

України (перша половина ХІХ ст.) / Н. В. Венгер //Український селянин: зб. наук. праць / за ред. С. В. Кульчицького, А. Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2004. – Вип. 8: Спеціальний: Матеріали V Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії. – С. 153–156.

Венгер Н. В. Йоган Корніс та розвиток ремесла, підприємництва на території аграрних менонітських поселень півдня Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) / Н. В. Венгер // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 10. – С. 100–104.

Венгер Н. В. Формування торговельно-промислової еліти на території аграрних менонітських колоній півдня України (перша половина ХІХ ст.) / Н. В. Венгер // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2005. – Вип. 9. – С. 102–105.

Вовк О. В. Боротьба більшовиків проти церкви й релігії як складова нищення традиційного світогляду українського селянства (1920-ті роки) / О. В. Вовк // Наукові праці історичного факультету Запорізькогонаціонального університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 44, Т. 1. С. 167–171.

Галанов М. М. Межконфессиональные «совещания» на

территории западнорусских земель и позиция самодержавия в этом вопросе в 1796 – 1801 гг. /М. М. Галанов // исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2-х ч. – Тамбов: Издательство «Грамота», 2013. – №5 (31), Ч. I. – C. 46–51.

Голій Р. В. Конверсія уніатських храмів у Волинській губернії (на прикладі сільських приходів Дубенського повіту) / Р. В. Голій // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: зб. наук. праць. Серія: Історичне релігієзнавство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 8. – С. 49–60.

Дровозюк С. І. Питання національно-культурного та духовного життя українського селянства 20-30-х рр. ХХ ст. в сучасній історіографії / С. І. Дровозюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. Серія: Історія. – Вінниця : ВАТ «Вінницька обласна друкарня», 2001. – Вип. ІІІ. – C. 236–242.

Крижановська О. О. Держава й церква в уявленнях селян Правобережної України доби скасування кріпосного права / О. О. Крижановська // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. ХІІ. – С. 155–165.

Машкін О. М. Іноземці в соціально-економічному житті України кінця ХVIII – першої половини ХІХ: спроба обрахування чисельності та аналіз їх національного складу / О. М. Машкін // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – Вип. ХVI. – С. 241–265.

Опря Б. О. Церковна земля та проблема її використання православним парафіяльним духовенством Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Б. О. Опря // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 17. – С. 20–24.

Редькина О. Ю. Сельскохозяйственные религиозные трудовые коллективы в 1917 – 1930-е гг. (на материалах

европейской части РСФСР) : автореф. дисс. … д-ра ист. наук / О. Ю. Редькина. – Волгоград, 2004. – 45 с.

Романюк Н. Й. Сільські підприємці і підприємництво: 1861 – 1914 рр. (за матеріалами Київської, Подільської і Волинської губерній) / Н. Й. Романюк. – Житомир : Полісся, 2012. – 600 с.

Крыжановский О.П. Церковь в социально-экономическом развитии Правобережной Украины в ХVІІІ – первой половине ХІХ в. : автореф. дисс. … д-ра ист. наук / О. П. Крыжановский. – К., 1992. – 32 с.

Крижанівський О. П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України (XVIII – перша половина XIX ст.) / О. П. Крижанівський. – К. : Вища школа, 1991. – 127 с.

Верт П. В. Православие, инославие, иноверие. Очерки

по истории религиозного разнообразия Российской империи / П.В.Верт ; пер. с англ. Н. Мишаковой, М. Долбилова, Е. Зуевой и автора; науч. ред. перевода М. Долбилова. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – 280 с.

Малиновский Л. В. Немецкая деревня в Сибири в период социалистического строительства (1925 – 1936 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук /Л. В. Малиновский. – Томск, 1967. – 24 с.

Малиновский Л. В. Социально-экономическая жизнь немецкой колонистской деревни в южной России (1762 –

гг.): автореф. дисс. … д-ра ист. наук /Л. В. Малиновский. – Ленинград, 1986. – 26 с.

Малиновский Л. В. Социальная и хозяйственная история немецких колонистов в Южной России (1762 – 1917) / Л. В. Малиновский . – Барнаул : Алтай, 2010. – 233 с.: ил.