ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗАЙМАЛИСЯ ПІДГОТОВКОЮ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Main Article Content

Т. Д. Чубіна
С. І. Коротяєв

Abstract

У статті визначено основні тенденції, напрями,
особливості підготовки інженерно-технічних кадрів
навчальними закладами для сільського господарства
Черкаської області в другій половині ХХ – на початку
ХХІ ст. закцентовано увагу на історії створення та
розвитку цих навчальних закладів.

Article Details

How to Cite
Чубіна, Т. Д., & Коротяєв, С. І. (2019). ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯКІ ЗАЙМАЛИСЯ ПІДГОТОВКОЮ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Ukrainian Peasant, (20). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3161
Section
Ethnic and cultural life, spirituality and worldview peasantry

References

Терентьєв В. П. Розвиток вищої технічної школи УРСР

в роки першої п’ятирічки / В. П. Терентьєв, Ю. В. Бабко /

/ Український історичний журнал. – К. : Видавництво

Академії наук УРСР, 1959. – №6. – С. 34–45.

Бушин М. І. Черкаси: 1954–2004 / М. І. Бушин,

В. М. Лазуренко, І. Ю. Мащенко, Є. М. Стрижак. –

Черкаси : Вид-во «Черкаський ЦНТЕІ», 2005. – 448 с.

Бушин М. І. Історія Шевченкового краю 1939–

рр. : навч. посіб. з історії Черкащини / М. І. Бушин,

Н. В. Гудачкова, В. М. Лазуренко, А. І. Лисенко / ред.

М. І. Бушина. – Черкаси : «Відлуння-Плюс», 2003. – 233 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область :

У 26 т. / ред. П. Т. Тронько, М. П. Бажан, М. К. Білогуров

[та ін.]; Академія Наук УРСР, Інститут історії. – К. :

Українська Радянська енциклопедія, 1967–1974. – 1972. –

Т. 17. : Черкаська область. – 788 с.

Суховершко Г. В. Пора випробувань і надій :

Черкаській області – 50 років / Г. В. Суховершко. –

Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2006. – 64 с.

Державний архів Черкаської області (далі ДАЧО), ф. Р-

, оп. 4. спр. 229, 251 арк.

ДАЧО, ф. Р-2674, оп. 3, спр. 2, 48 арк.

Указ Президента України Про основні напрямки

реформування професійно-технічної освіти в Україні за

№322/96 від 8 травня 1996 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http:// http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/322/96 (втратив чинність від 20 грудня 2013 р.)

На шляху до 100-річного ювілею // Златокрай. – 1998.

– 9 вересня. – С. 2.

Чос В. Городище: велика історія маленького міста / В.

Чос. – Черкаси : видавець Ю. Чабаненко. – 2011. – 314 с.

Чос В. Городищенський аграрний коледж – один із

найстаріших навчальних закладів України / В. Чос // Нова

Доба. – 2011. – 11 жовтня. – С. 11.

Минуле і сьогодення коледжу [Електронний ресурс].

– Режим доступу : –HYPERLINK “http://gorkoledj.narod.ru/

history.html” —http://gorkoledj.narod.ru/history.html.

Уманський агротехнічний коледж [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : –HYPERLINK “https://uk.”

—https://uk.

Бородинська Т. Юність ювіляра : [інтерв’ю з

директором коледжу М. М. Яровим] // Уманська зоря. –

– 25 жовтня. – С. 1.

Коваль А. У. Україна незалежна. Літопис міста Умані /

А. У. Коваль. – Умань : АЛМІ, 2007. – 176 с.

ДАЧО, ф. Р-4313, оп. 1, спр. 219, 64 арк.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 1д, спр. 92, 77 арк.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 12, спр. 62, 129 арк.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 16, спр. 16, 200 арк.

Ружицький М. Наука і практика / М. Ружицький //

Уманська зоря. – 1995. – 25 жовтня. – С. 2–3.

Юрко Н. Щоб керувати комбайном, знадобиться

диплом інженера? [інтерв’ю із заступником директора

коледжу з навчальної роботи В. В. Кужельом] // Нова

Доба. – 2003. – 4 листопада. – С. 13.

Деркач В. Без відриву від виробництва / В. Деркач //

Уманська зоря. – 1995. – 25 жовтня. – С. 3.

Історія коледжу // Шевченківський коледж Уманського

національного університету садівництва. [Електронний

ресурс].– Режим доступу : HYPERLINK “http://

www.shevchenkove.org.ua/pronas/history/history.html”

h tt p:/ /w w w. sh e vc h en ko v e. o rg .u a /p r on as / h is to ry/

history.html.

Іщенко Б. Сторінки історії / Б. Іщенко // Шевченків

край. – 1980. – 17 січня. – С. 3.

Смалько С. Шляхом вічної молодості і дерзань /

С. Смалько // Земля Черкаська. – 2004. – 1 жовтня. – С. 4.

Шевченківський сільськогосподарський коледж // Село

і люди. – 1992. – №17. – С. 4.

ДАЧО, ф. Р-3059, оп. 12, спр. 170, 187 арк.

Гринюк С. А. Слово до абітурієнтів / С. А. Гринюк //

Молодь Черкащини. – 1991. – 8–14 квітня. – С. 10.

Черкащина : короткий путівник /Ї укл. Я. М. Данилов,

М. Ф. Комарницький, Ф. М. Непийвода,

О. А. Червінський. – К.: : Київське обласне книжково-

газетне видавництво, 1960. – 170 с.

Історія розвитку Тальянківського агротехнічного

коледжу Уманського національного університету

садівництва, ТАК УНУС // Інформаційний центр

KURSOVIKS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

HYPERLINK “http://ua.kursoviks.com.ua/vnz-cherkaskoio

b l a s t i - s p y s o k / a r t i c l e _ p o s t / 9 - t a l y a n k i v s k i y -

agrotekh nichniy-koledzh-umanskogo-natsionalnogouniversitetu-

sadivnitstva-tak-unus” http://

ua.kursoviks.com.ua/vnz-cherkaskoi-oblasti-spysok/

article_post/9-talyankivskiy-agrotekhnichniy-koledzhumanskogo-

natsionalnogo-universitetu-sadivnitstva-takunus.

Історія розвитку університету // Уманський

національний університет садівництва. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : HYPERLINK “http://

w w w . u d a u . e d u . u a / u a / a b o u t / i s t o r i y a - r o z v i t k u -

universitetu.html” http://www.udau.edu.ua/ua/about/istoriyarozvitku-

universitetu.html .