РОЗВИТОК РІЛЬНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ

Main Article Content

В. В. Вісин

Abstract

У статті проаналізовано діяльність рільничо-торгівельних кооперативів Волинського воєводства в 20–30-х роках ХХ ст. Показано їх кількісну і якісну динаміку. Висвітлено напрями й особливості роботи товариств в
умовах польської державності.

Article Details

How to Cite
Вісин, В. В. (2016). РОЗВИТОК РІЛЬНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ. Ukrainian Peasant, (16). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1020
Section
The peasantry in terms of early modern times and market-capitalist transformation and socio- political upheavals of the

References

Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення : монографія / за заг. ред. С. Гелея. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. – 976 с. ; 650 ілюстр.

Шабала Я. З історії господарювання волинських селян за Польщі (1921–1939 рр.) / Я. Шабала, Г. Прихода. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 96 с.

Чайковський В. Ф. Сільськогосподарська кооперація в Західній Україні. 1920-1939 рр. : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 – Економіка сільського господарства; 08.01.04 – Економічна історія та історія економічної думки / Володимир Федорович Чайковський ; Терноп. акад. нар. госп. – Тернопіль, 1995. – 24 с.

Струк З. І. Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921– 1939 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 – Історія України / Зоряна Ігорівна Струк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 18 с.

Голуб Г. М. Кооперативний рух в Західній Україні (1918– 1939 pp.) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством / Галина Миколаївна Голуб ; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.

Вісина Т. М. Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20–30-х роках ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 – історія України / Тетяна Миколаївна Вісина ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2002. – 20 с.

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. – Rok wydania II. 1923. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzęd u Statystycznego, 1924. – 224 s.

Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. – Rok wydawnictwa VII. 1929. – Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 1929. – 663 s.

Новий напрямок діяльності рільничо-торговельних кооперативів // Рільник. – 1935. – 10 листоп. – Ч. 21 (34). – С. 347–348.

Sprawozdanie Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-gospodarczych R. P. za 1935 rok. – Warszawa, 1936. – 72 s.

Кооперативний з’їзд у Рівному // Рільник. – 1935. – 25 трав. – Ч. 10 (23). – С. 155–157.

Рільник. – 1936. – 10 трав. – Ч. 18 (509). – С. 4.

Державний архів Волинської області, ф. 46, оп. 9., спр. 4832, 20 арк.

Висліди праці рільничо-споживчих кооперативів на Волині // Рільник. – 1938. – 12 квіт. – Ч. 15 (111). – С. 189– 192.

Sprawozdanie Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-gospodarczych R. P. za 1937 rok. – Warszawa, 1938. – 116 s.

Обороти рільничо-торговельної кооперації на Волині // Рільник. – 1938. – 18 січ. – Ч. 3 (99). – С. 36.