INFLUENCE OF THE TYPHOID PANDEMIC ON THE VITALACTIVITY OF POPULATION OF UKRAINE UNDER CONDITIONS OF MILITARY CONFLICTS AND WAR DEVASTATION (1919 – 1923)

Main Article Content

O. Kompaniiets
A. Morozov

Abstract

The article shows the spatio-temporal dynamics of the typhoid pandemic on the territory of Ukraine in 1919 – 1923. An attempt was made to determine the structure of typhus morbidity and mortality. On the case of the Ukrainian Galician Army, the Army of Ukrainian People’s Republic and the rebels of Middle Dnieper region the impact of the epidemic on the combat capability of the troops in 1919 – 1921 was shown.

Article Details

How to Cite
Kompaniiets, O., & Morozov, A. (2019). INFLUENCE OF THE TYPHOID PANDEMIC ON THE VITALACTIVITY OF POPULATION OF UKRAINE UNDER CONDITIONS OF MILITARY CONFLICTS AND WAR DEVASTATION (1919 – 1923). Ukrainian Peasant, (21). Retrieved from https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3417
Section
Agrarian Development of Ukraine in the 1920s

References

Гоцуляк С. Л. Санітарно-епідеміологічне

законодавство в Україні у ХХ ст. : дис. ... канд. юрид. наук

: 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових учень / С. Л. Гоцуляк ; наук. кер.

В. Д. Гончаренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.

– Харків, 2017. – 218 арк.

Давибіда Л. І. Боротьба з інфекційними

захворюваннями в Західно-Українській Народній

Республіці / Л. І. Давибіда // Галичина. – 2014. – Ч. 25-26. –

С. 182-187.

Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки

нерівностей між народами / Дж. Даймонд. – К. : Ніка-Центр,

– 488 с.

Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.V.1920) /

О. Доценко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2001. –

с.

Дяченко П. Г. Чорні запорожці. Спомини командира

-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР /

Упоряд.: Р. Коваль. – К. : Стікс, 2010. – 448 с.

Жванко Л. М. Соціальні виміри Української Держави

(квітень – грудень 1918 р.) / Л. М. Жванко. – Х. : Прапор,

– 224 c.

Логовський І. М. Робота більшовицької влади по

боротьбі з епідемією тифу у Харківської губернії (перша

половина 1919 р.) / І. М. Логовський // Збірник наукових

праць Харківського національного педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди. Серія : «Історія та

географія». – 2017. – Вип. 54. – С. 193-199.

Нова Рада. – 04.01.1919. – № 4. – С. 2.

Нова Рада. – 04.01.1919. – № 5. – С. 3.

Нова Рада. – 17.01.1919. – № 11. – С. 2.

Омелянович-Павленко М. Спогади командарма

(1917 – 1920) / М. Омелянович-Павленко. – К. : Темпора,

– 608 с.

Селянська правда. – 12.12.1924. – № 130. – С. 2.

Скальський В. Природні та техногенні катастрофи в

революційній Україні, 1917 – 1921 рр. / В. Скальський //

Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного

суспільства 1917 – 1921 рр. / гол. ред. В. Ф. Верстюк. – К. :

Інститут історії НАН України, 2014. – С. 68-75.

Смирнов Е. И. Войны и эпидемии / Е. И. Смирнов, В.

А. Лебединский, Н. С. Гарин. – М. : Медицина, 1988. – 240

с.

Сорокин П. А. Человек и общество в условиях

бедствий: (Влияние войны, революции, голода, эпидемии

на интеллект и поведение человека, социальную

организацию и культурную жизнь) / П. А. Сорокин. –

СПб. : Изд. дом «Міръ», 2012. – 336 с.

Ступак Ф. Я. Особливості розвитку охорони

здоров’я в Україні у першій половині ХХ століття / Ф. Я.

Ступак // Грані. – 2015. – № 1. – С. 148-152.

Турчіна, М. О. Медичне законодавство в Україні в

радянський період: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 –

Теорія та історія держави і права; історія політичних і

правових учень / М. О. Турчіна ; наук. кер. В. В. Россіхін

; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. –

арк.

Фрид С. М. Сыпной тиф. Народная лекция в стихах /

С. М. Фрид. – Екатеринбург, 1919. – 16 с.

ЦДАВО. – Ф. 2360. – Оп. 1. – Спр. 12. Обіжники ЦК

КП(б)У, положення та постанови Всеукрревкому про стан

органів охорони здоров’я та організації боротьби з

епідеміями.

Хорош И. Д. Первые годы развития советского

здравоохранения на Украине (1918 – 1920) / И. Д. Хорош –

К. : Государственное медицинское издательство УССР, 1963.

– 206 с.

Хорош І. Д. Розвиток охорони здоров’я на селі в

Українській РСР ( 1918 – 1929 роки) / І. Д. Хорош. – К. :

Здоров’я, 1969. – 172 с.

Чижевский А. Л. Космический пульс жизни: Земля в

обьятиях Солнца. Гелиотараксия / А. Л. Чижевский. – М. :

Мысль, 1995. – 766 с.

Экэль С. М. Инфекционные заболевания на Украине

/ С. М. Экель. – 1927. – Харьков : Научная мысль. – 71 с.

Environmental Histories of the First World War / ed. by

R. Tucker, T. Keller, J. McNeill. – Cambridge University Press,

– 312 p.

Patterson K. D. Typhus and its control in Russia, 1870

– 1940 / K. D. Patterson // Medical History, 1993. – Vol. 37. –

P. 361-381.

Wheatcroft S. Famine and epidemic crises in Russia,

– 1922 : the case of Saratov / S. Wheatcroft // Annales de

dйmographie historique, – 1983. – P. 329-352.